หน้าแรก


ค้นหาข่าว โดยใส่ Keyword :


19 ธันวาคม 2557
เกี่ยวกับเสรีชัย


บทบรรณาธิการ


คอลัมน์ประจำฉบับ


กฏหมาย-มหาวิทยาลัย


บุคคล-สตรี-บันเทิง


ศิลปะ-ท่องเที่ยว


โหราศาสตร์


สังคม


ประวัติพันท้ายนรสิงห์ ผู้รักษากฎระเบียบ กฎมณเฑียรบาล ยิ่งกว่าชีวิตตน

พันท้ายนรสิงห์ เป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งเอกไชยอยู่ในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘(พระเจ้าเสือ) ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีและรักษาระเบียบวินัยยิ่งชีวิต

 เรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ปรากฏ  อยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับต่างๆ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ใน  พ.ศ.๒๒๔๖ - ๒๒๕๒  สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ ๘ ประพาสปากน้ำสาครบุรี (ปัจจุบันคือจังหวัดสมุทรสาคร)  เพื่อทรงเบ็ด ด้วยเรือพระที่นั่งเอกไชย  มีพันท้ายนรสิงห์เป็นนายท้าย   พันท้ายนรสิงห์เป็นชาวบ้านนรสิงห์ แขวงเมืองอ่างทอง  การเสด็จประพาสปากน้ำสาครบุรีในครั้งนี้ เมื่อเรือพระที่นั่งไปถึงตำบลโคกขามคลองบริเวณดังกล่าวมีความคดเคี้ยวมาก พันท้ายนรสิงห์พยายามคัดท้ายเรือพระที่นั่งอย่างระมัดระวังแต่ไม่อาจหลบเลี่ยงอุบัติเหตุได้ หัวเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้ใหญ่หักตกลงไปในน้ำ

 

พันท้ายนรสิงห์รู้โทษดีว่า ความผิดครั้งนี้ถึงประหารชีวิตตามโบราณราชประเพณี  ซึ่งกำหนดว่าถ้าผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งให้หัวเรือพระที่นั่งหัก ผู้นั้นถึงมรณะโทษให้ตัดศีรษะเสีย  จึงกราบทูลพระกรุณาน้อมรับโทษตามพระราชประเพณี  สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ ทรงพิจารณาเห็นว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นการสุดวิสัยมิใช่ความประมาท จึงพระราชทานอภัยโทษให้ แต่พันท้ายนรสิงห์กราบบังคมยืนยันขอให้ตัดศรีษะตนเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมในพระราชกำหนดกฎหมาย เป็นการป้องกันมิให้ผู้ใดครหาติเตียนพระเจ้าอยู่หัวได้ว่าทรงละเลยพระราชกำหนดของแผ่นดินและเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างสืบไป พระองค์ทรงโปรดให้ฝีพายทั้งปวงปั้นมูลดินเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์   แล้วให้ตัดศีรษะรูปดินนั้นเพื่อเป็นการทดแทนกัน แต่พันท้ายนรสิงห์ยังบังคมกราบทูลยืนยันขอให้ประหารตน 

 

  แม้สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ ๘   จะทรงอาลัยรักน้ำใจพันท้ายนรสิงห์เพียงใดก็ทรงจำพระทัยปฎิบัติตามพระราชกำหนด ดำรัสสั่งให้เพชฌฆาตประหารพันท้ายนรสิงห์แล้วโปรดให้ตั้งศาลสูงประมาณเพียงตา นำศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับหัวเรือพระที่นั่งเอกไชยซึ่งหักนั้น ขึ้นพลีกรรมไว้ด้วยกันบนศาล  แล้วทรงพระราชดำริว่า

 

คลองโคกขามคดเคี้ยวนักไม่สะดวกต่อการเดินเรือ บางครั้งชาวเมืองต้องเดินเรืออ้อมเป็นที่ลำบากยิ่ง สมควรจะขุดลัดตัดตรง เมื่อขุดเสร็จจึงได้รับพระราชทานนามว่า "คลองสนามไชย" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "คลองมหาชัย"ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพันท้ายนรสิงห์ข้าหลวงเดิมซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์ มั่นคง ยอมเสียสละชีวิตโดยไม่ยอมเสียพระราชประเพณี  กรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดสร้างศาลพันท้ายนรสิงห์ขึ้น อยู่ถัดจากศาลเก่าที่พังลงไม่มากนัก โดยกันอาณาบริเวณรอบๆ ศาลไว้

                                               

ตำนานความจงรักภักดีของพันท้ายนรสิงห์  เป็นแบบอย่างที่ดีแด่คนรุ่นหลัง   รวมถึง  บริษัท  พันท้ายนรสิงห์

สินค้าพื้นเมือง จำกัด  ที่ได้นำเรื่องราวที่ดีนี้   มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ  และจงรักภักดีต่อผู้บริโภค 

 

บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2505 โดย คุณสมศักดิ์และคุณสุรีย์  วัฒนาพร ซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาและเคารพในความจงรักภักดีของเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์มาเป็นปณิธานในการดำเนินธุรกิจ คุณสมศักดิ์และคุณสุรีย์  วัฒนาพร จึงได้นำนามอันเป็นมงคลของเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์มาจดทะเบียนและใช้เป็นเครื่องหมายการค้าในการประกอบธุรกิจ

 

ในระยะแรกบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจในรูปแบบอุตสาหกรรมการค้าภายในครัวเรือน ผลิตข้าวเกรียบกุ้ง น้ำพริกเผา น้ำพริกตาแดง และน้ำพริกปลาย่าง เพื่อจำหน่ายในประเทศจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคโดยทั่วไป ต่อมากิจการของบริษัทฯ ได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2517 บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกขึ้นที่ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการขยายธุรกิจอาหารไทยหลายแขนง เพื่อที่จะมุ่งสู่การส่งออกจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ

 

บริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมืองจำกัด  ยึดถือความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและมุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์  คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน  เพื่อให้สินค้าภายใต้แบรนด์เครื่องหมายการค้า “ตราพันท้ายนรสิงห์”  มีคุณภาพดีที่สุดจึงทำให้บริษัทได้รับรางวัลมากมาย อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์ดีเด่น  สำเภาทองคำ ปี  2532 ,  ธุรกิจยอดเยี่ยมประเภทอาหารไทยสำเร็จรูป (เครื่องจิ้ม)   ปี 2533 ,  PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 1998 , BEST PRODUCT AWARD ฯลฯ  

 

และนำเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต  ผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ได้ผ่านกรรมวิธีที่สะอาดถูกต้องตามหลักโภชนาการตามมาตรฐานสากล  เช่น ISO 9001 : 2000, HACCP, GMP และหลักศาสนาอิสลามจนได้รับการรับรองการใช้เครื่องหมายฮาลาล  ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯ ได้ทำการปรุงรสเพื่อให้ได้กลิ่น สี และรสชาติที่หอม อร่อย  กลมกล่อม  ตามตำรับพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์อาหารไทย ตราพันท้ายนรสิงห์ ที่เลื่องชื่อมาช้านาน    ปี พ.ศ. 2548  บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น Prime Minister’s Export Award 2005   2 รางวัล  คือ  1.  รางวัลประเภทผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น (Best Exporter)  2.  รางวัลประเภทผู้ส่งออกสินค้าไทยที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง  (Thai Owned Brand)

 

ปัจจุบัน บริษัทฯมีเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย และหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์     ที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ น้ำจิ้มประเภทต่างๆ  เช่น น้ำจิ้มไก่ น้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง ตลอดจนน้ำพริกเผาเสวย  มันกุ้งเสวย มันปูเสวย เต้าเจี้ยว ซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์มาช้านานและยืดยาวต่อไป  บริษัทขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะยังคงรักษาคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ “ตราพันท้ายนรสิงห์ฯ อย่างไม่หยุดยั้งให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกต่อไป......

ข่าวอื่นๆในคอลัมน์นี้
>> ร้อยแก้ว โดย...วัลลภา ดิเรกวัฒนะ
>> รักข้ามขอบฟ้า สันติ-เอริค่า พิเชฐชัยกุล โดย...วัลลภา ดิเรกวัฒนะ
>> บูชาพระอาจารย์ใหญ่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดย พระอาจารย์ชลินทร์
>> รักข้ามขอบฟ้า สันติ-เอริค่า พิเชฐชัยกุล โดย...วัลลภา ดิเรกวัฒนะ
>> ภิกษุผู้เห็นธรรมในธรรม ย่อมนำความไพบูลย์มาสู่ โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
>> เหตุเกิดที่เกาหลีเหนือ โดย...วัลลภา ดิเรกวัฒนะ
>> ผู้มีความอดทนอดกลั้น ย่อมเป็นที่รักของเทวดา โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
>> ร้อยแก้ว โดย...วัลลภา ดิเรกวัฒนะ
>> ต่อให้ดีแสนดีเขาก็ด่า สิชั่วแสนชั่วเขายังชม โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
>> ร้อยแก้ว โดย...วัลลภา ดิเรกวัฒนะ
>> บุคคลผู้ตั้งอยู่ในความประมาท กุศลที่เคยสร้างย่อมเสื่อมทราม โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะcopyright @ 2005 Sereechai Newspaper. All Right reserved, Contect us: editor@sereechai.com
หนังสือพิมพ์เสรีชัย Sereechai Newspaper 1253 N.Vine St., Suite 16A, Los Angeles, CA.90038
Tel : 323-465-7550, 323-465-7409, 323-465-3967 Fax : 323-465-7383 Email : sereechai@sbcglobal.net


เกี่ยวกับเสรีชัย l บทบรรณาธิการ l ทางด่วนสายร้อยเอ็ด l ชาติไทยในอดีต l มองอเมริกา l บ้านเขาเมืองเรา l ต่างองศา l นอกรอบกับปีเตอร์ l กฏหมาย l มหาวิทยาลัย Top10 l ร้อยแก้ว l ฮอลลีวูดบูโลวาร์ด l หยุดพักอารมณ์ที่ตรงนี้ l ตามใจผู้เขียน l เรียง 100 เรื่องราว l ศิลปะตะวันออก ตะวันตก l สัพเพเหระ l โหราปริทรรศน์ l บอกเล่าเก้าสิบ l สังคมไทยในสหรัฐ l สังคมกอล์ฟ