หน้าแรก


ค้นหาข่าว โดยใส่ Keyword :


20 ธันวาคม 2557
เกี่ยวกับเสรีชัย


บทบรรณาธิการ


คอลัมน์ประจำฉบับ


กฏหมาย-มหาวิทยาลัย


บุคคล-สตรี-บันเทิง


ศิลปะ-ท่องเที่ยว


โหราศาสตร์


สังคม


วางแนวการสอนภาษาไทย ในต่างแดนอย่างมีเอกภาพ

ระดมสมอง พิจารณาหลักสูตรภาษาไทย ใช้จัดการศึกษาในต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน สามารถนำไปใช้ทั้งประกอบวิชาชีพ และต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สร้างความสำนึกรักผูกพันกับประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่ายมา นายดำรง ใคร่ครวญ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้กล่าวถึงความสำคัญเกี่ยวกับโครงการจัดการศึกษาให้เยาวชนไทยในสหรัฐฯ โดยเห็นว่า รัฐบาลไทย ควรเข้ามาจัดการเรื่องการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม

จากการนำเสนอความเห็น นายดำรง กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษาแห่งชาติได้รับประเด็นนี้ไปพิจารณา ตอนนี้ร่างเป็นหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว มีเอกสารเป็นร่างหลักสูตร กำลังจะทำประชาพิจารณ์ ปลายเดือนพฤษภาคม  

ครั้งที่ รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เดินทางมายังลอสแอนเจลิส เมื่อกลับไป ได้ดำเนินการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อยุติในหลักการ

เพื่อกำหนดแนวทางการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย สำหรับเยาวชนไทยในต่างประเทศ  ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น  และประสบการณ์การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่เยาวชนคนไทยในต่างประเทศ  และกำหนดแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา ให้เป็นระบบ มีเอกภาพ  ประสิทธิภาพ  มาตรฐาน และเหมาะสมกับความต้องการ

ที่ประชุม ได้เสนอสภาพและปัญหาการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งนำไปสู่มติที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยเห็นว่า สภาพการดำเนินงานปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ มีวัดไทยเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับบุคคลากรด้านครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศ โครงสร้างการบริหารในรูปแบบอิสระ มีกิจกรรมสำคัญ คือ คัดเลือกครูอาสา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดเตรียมประสานการเดินทางของครู โดยส่งครูอาสาสมัครไปจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน และส่งครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี เน้นการสอนภาษาไทย นาฏศิลป์ และดนตรีไทย

ด้านหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีทั้งการนำหลักสูตรของ กศน.มาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อสอบเทียบให้ได้หลักฐานการศึกษาของ กศน.

บุคลากรที่ไปทำหน้าที่สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศมี สองประเภทคือครูอาสาสมัครคนไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆ ครูอาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือกไปจากประเทศไทย

ปัญหาการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ  ยังขาดเอกภาพในด้านการบริหารการจัดการศึกษา ในลักษณะต่างหน่วยต่างทำ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  ไม่สอดคล้องกับตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง และไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจเด็กไทยในต่างประเทศให้มาเรียน ด้านบุคลากร  ไม่เพียงพอโดยเฉพาะขาดครูที่มีประสบการณ์ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ด้านงบประมาณ มีอัตราที่ไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพของต่างประเทศ

ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าหลักสูตรที่ใช้จัดการศึกษาในต่างประเทศสมควรให้มีการพัฒนา โดยผนวกเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไทยและพุทธศาสนาไว้ด้วยกัน ในลักษณะหลักสูตรแกนกลางที่บ่งบอกระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นระดับต่างๆ เช่น ระดับต้นหรือระดับสำหรับผู้เริ่มเรียน ระดับกลาง ระดับสูง หรือระดับสูงสุด  โดยกำหนดระยะเวลาหรือจำนวนชั่วโมงเรียนสำหรับแต่ละระดับ  ซึ่งผู้จัดการศึกษาสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งให้มีการออกวุฒิบัตร สามารถนำไปใช้เป็นภาษาที่สองในการเรียนต่อ หรือนำไปใช้ประกอบอาชีพ

พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ผู้เรียนสนใจและต้องการนำไปใช้ประกอบอาชีพ โดยทำการจดทะเบียนรับรองกับหน่วยงานของแต่ละประเทศ

ด้านงบประมาณ สมควรมีการศึกษาและเสนอแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสม ควรออกวุฒิบัตร ที่ผู้เรียนสามารถนำใช้ไปเทียบโอน ต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ การสร้างความสำนึกรักผูกพันกับประเทศไทย

นายดำรง กล่าวว่า เมื่อเดือนมีนาคม ได้เอาทุกหน่วยงานที่ทำเรื่องการศึกษาของเยาวชนไทยในต่างประเทศ ไม่ว่าที่นี่ ออสเตรเลีย อังกฤษ ระดมสมองจัดทำเป็นร่างหลักสูตร เป็นภาษาไทยระดับต้น กลาง สูง คู่ขนานไปกับอีก 2 วิชา คือวัฒนธรรมประเพณีไทย และคุณธรรมจิรยธรรมไทย ให้โครงการศึกษานอกโรงเรียนเป็นแม่งาน หลังจากกระบวนการประชาพิจารย์เสร็จ ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน จะเป็นระเบียบวาระของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องจัดโปรแกรม จัดบุคลากร งบประมาณ มารองรับ และจะใช้แคลิฟอร์เนียเป็นจุดเริ่มต้น เป็นจุดทดลองเพื่อจะใช้ทั่วโลก       

ในเรื่องนี้อยากจะได้การตอบรับจากผู้ปกครอง จากวัด ว่าสิ่งไหนที่ดี มีประโยชน์ และจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขอยู่ตรงไหน จะได้ส่งไปให้ทางเมืองไทย นายดำรงกล่าว.             

ข่าวอื่นๆในคอลัมน์นี้
>> หวังมีปาฏิหาริย์ช่วยชีวิต สาวไทยได้อยู่เคียงข้างลูก
>> แอลเอไทม์ จัดอันดับ101 ยอดอร่อย,จิตลดาติดที่ 9
>> เจ้าหญิงซาอุดิอาระเบีย ถูกข้อหาจ้างคนเป็นทาส
>> กสญ.เชิญชวนเยาวชน ร่วมโครงการค่ายจิตอาสา
>> ศูนย์ชาวไทยได้จัดอบรม การเริ่มต้นธุรกิจรุ่นที่ 30
>> เงื่อนปมรัฐ+ศาสนา พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์
>> กงสุลสัญจรไปอริโซนา ซาคราเมนโต,ออเรกอน
>> ‘ทรัพย์สิรี’นักแบดชาวไทย คว้าแชมป์ยูเอสโอเพ่น13
>> พระสันตะปาปา ‘ฟรานซิส’ เศร้าใจคนไม่แยแสผู้อพยพ
>> แบดมินตัน ‘ยูเอสโอเพ่น’ ‘ซูเปอร์แมน’เข้ารอบสาม
>> มือระเบิดบอสตันมาราธอน ‘ปากแข็ง’ปฏิเสธทุกข้อหาcopyright @ 2005 Sereechai Newspaper. All Right reserved, Contect us: editor@sereechai.com
หนังสือพิมพ์เสรีชัย Sereechai Newspaper 1253 N.Vine St., Suite 16A, Los Angeles, CA.90038
Tel : 323-465-7550, 323-465-7409, 323-465-3967 Fax : 323-465-7383 Email : sereechai@sbcglobal.net


เกี่ยวกับเสรีชัย l บทบรรณาธิการ l ทางด่วนสายร้อยเอ็ด l ชาติไทยในอดีต l มองอเมริกา l บ้านเขาเมืองเรา l ต่างองศา l นอกรอบกับปีเตอร์ l กฏหมาย l มหาวิทยาลัย Top10 l ร้อยแก้ว l ฮอลลีวูดบูโลวาร์ด l หยุดพักอารมณ์ที่ตรงนี้ l ตามใจผู้เขียน l เรียง 100 เรื่องราว l ศิลปะตะวันออก ตะวันตก l สัพเพเหระ l โหราปริทรรศน์ l บอกเล่าเก้าสิบ l สังคมไทยในสหรัฐ l สังคมกอล์ฟ