หน้าแรก


ค้นหาข่าว โดยใส่ Keyword :


19 ธันวาคม 2557
เกี่ยวกับเสรีชัย


บทบรรณาธิการ


คอลัมน์ประจำฉบับ


กฏหมาย-มหาวิทยาลัย


บุคคล-สตรี-บันเทิง


ศิลปะ-ท่องเที่ยว


โหราศาสตร์


สังคม


คณาจารย์มหาลัยบูรพา มาศึกษาดูงานในสหรัฐ

คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี อาจารย์สมาน สรรพศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์, ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์, ศาสตราจารย์ สุชาติ เถาทอง ประธานบริหารหลักสูตรปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์และออกแบบ, รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ ทองนพคุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้เดินทางมายังนครลอสแอนเจลิส จากการเชิญของ อาจารย์กมล ทัศนาญชลี ประธานสภาศิลปกรรมไทย ในสหรัฐอเมริกา

ที่สภาศิลปกรรมไทย ในสหรัฐอเมริกา      เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม อ.สมาน สรรพศรี ให้รายละเอียดว่า ตนเคยเดินทางมายังลอสแอนเจลิส เมื่อปี 1992 พร้อมกับ ศ.สุชาติ เถาทอง รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ เป็นครั้งแรก ในฐานะทำโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่ง อ.กมล เชิญมาชมพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนศิลปะ เพื่อไปวางรากฐานด้านหลักสูตร และจัดเตรียมเปิดการสอนระดับปริญญาตรี หลังจากนั้นเมื่อปี 2000 ได้มาอีกครั้ง

 สำหรับครั้งนี้ ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์กับหอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก ซึ่ง อ.กมล ได้มีส่วนวางรากฐาน พัฒนาหลักสูตรและเป็นที่ปรึกษาให้มาตลอด ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรปริญญาเอกด้านทัศนศิลป์และออกแบบแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งปีที่แล้วเป็นรุ่นแรก มีนักศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการและอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเรียน 9 คน ปีนี้เป็นรุ่นที่ 2

เนื่องจากเมืองไทยมีเกณฑ์ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เขียนไว้ข้อหนึ่งว่า หน่วยงานใดก็ตามต้องการเงินของประเทศ เงินแผ่นดินของสำนักงบประมาณมาดำเนินการ ต้องมีการวัดประเมินผล ติดตามผล จึงมีเกณฑ์มาตรฐานเกิดขึ้น เช่น สำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ ผลักดันจนมีเงื่อนไขว่า มหาวิทยาลัยที่เปิดระดับปริญญาเอก จะต้องดำเนินการเปิดการเรียนการสอน และต้องมีอาจารย์ประจำ 5 คน บุคลากรต้องพร้อม     

อ.สมานกล่าวต่อไปว่า ด้านวิชาการในสหรัฐฯ ที่ได้เคยมาดูงานเมื่อสิบปีที่แล้ว ปัจจุบันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อ.กมล ก็ให้โอกาสมาดูงานอีกครั้ง และในฐานะ ศ.สุชาติเป็นประธานบริหารหลักสูตร จึงมาดูงานด้วย ตนคัดเลือกเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญ ศ.สุชาติ เป็นคณบดีคนที่หนึ่ง รศ.เทพศักดิ์ เป็นคณบดีคนที่ 2 ตนเป็นคนที่ 3 และ ดร.เกรียงศักดิ์ เป็น ดร.คนเดียวของคณะ เป็นกำลังสำคัญในการทำหลักสูตรปริญญาเอก

การเดินทางมาครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7-22 ธันวาคม ชมพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คงมีการแลกเปลี่ยนเพื่อจะหาแนวทางในการทำงานวิจัยของหลักสูตรปริญญาเอก เป็นเป้าหมายหลัก จะไปที่มหาวิยาลัยเบิร์กเลย์ ซานฟรานซิสโก ที่ลาสเวกัส และลอสแอนเจลิส ที่คอลเลจดีไซน์ เมืองพาซาดีน่า, ยูซีแอลเอ และหอศิลป์ในเมืองต่างๆ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำสไลด์ ภาพถ่าย ไปเป็นอุปกรณ์การสอน ในวิชาบริหารทัศนศิลป์และออกแบบ ทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาโทมีการบริหารศิลปวัฒนธรรม วิชานี้มีเรื่องการจัดการด้านพิพิธภัณฑ์และการนำเสนอ สไลด์ส่วนหนึ่งจึงเป็นประโยชน์ในการทำสื่อการเรียนการสอน และคณาจารย์ได้ตกกลงกันไว้ว่าทุกคนจะเขียนบทความและแสดงงานศิลปะหลังจากกลับไป

ด้านหลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา มี 3 กลุ่มหลัก กลุ่มทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม, กลุ่มออกแบบ มีเซรามิค นิเทศศิลป์ คือ กราฟฟิคดีไซน์ กลุ่มดนตรีการแสดง มีสาขาดนตรีไทย สากล สาขากำกับการแสดง นาฏศิปล์ร่วมสมัย เป็นสาขาที่กำลังเป็นที่นิยมของนักศึกษา

ปริญญาโทมี 2 หลักสูตร กลุ่มสาขาทัศนศิลป์และออกแบบ กับกลุ่มบริหารศิลปวัฒนธรรม ที่มีหลักสูตรนี้ขึ้นมา มองว่าปัจจุบันประเทศไทยมีกระทรวงวัฒนธรรม มีหน่วยงานโครงการบริหารทางด้านท้องถิ่น จึงอยากพัฒนาให้เขาเป็นตัวแทนในการบริหารท้องถิ่นต่างๆ ที่มีเรื่องราวของวัฒนธรรม เอามาจัดรวบรวมและนำเสนอ ทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของกระบวนการท้องถิ่นที่ว่าด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดการให้เกิดประโยชน์ที่เป็นการสื่อสารและให้การศึกษา ซึ่งเรา ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและองค์การด้านท้องถิ่น ในต่างประเทศ เช่นฝรั่งเศสเจริญมาก เราส่งอาจารย์ไปเรียนปริญญาโท-เอก ด้านบริหารวัฒนธรรม

ปัญหาก็คือ เราผลิตก็จริง แต่พอลงไปในระดับท้องถิ่น ก็ยังไม่มีตำแหน่งบรรจุนักวัฒนธรรม แม้จะมีวัฒนธรรมจังหวัด แต่เป็นโครงสร้างที่โอนคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเข้ามาปรับและพัฒนา อย่างไรก็ตาม รากฐานเดิมที่มีอยู่ทำให้งานวัฒนธรรมไปหนักทางด้านศาสนา วัดวาอาราม ไม่เกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่ ถ้าหลักสูตรนี้เปิดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหิดล, บูรพา และทำได้สำเร็จ ตนคิดว่าต่อไปในอนาคต บ้านเราจะมีตัวแทนกลไกทางวัฒนธรรมที่จะหยิบในรูปแบบต่างๆ ทุกด้านมาเสนอ ถ่ายทอด เชื่อมไปสู่ประชาชนและรักษาไว้ได้

การสอบเข้าเรียนระดับปริญญาโท สอบข้อเขียน ทัศนคติ ความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และสอบสัมภาษณ์  รับเข้าเรียนจากทุกด้าน ขอให้มีพื้นและชอบทางด้านนี้ แต่ถ้าไม่ได้เรียนมาเลย อาจมีวิชาพื้นฐานให้เรียนกับปริญญาตรี หรือไปอ่านหนังสือเพิ่มเติม แต่ทัศนศิลป์ออกแบบต้องมีพื้นฐาน

วิชาที่ต้องสอบและตกกันมาก คือภาษาอังกฤษ เรามีเกณฑ์ว่าต้องสอบผ่านวิชานี้ 500 คะแนน ภาษาอังกฤษเป็นปัญหาของประเทศเรา ถือเป็นวิกฤตของประเทศอย่างหนึ่ง อีก 5 ปี เราจะเปิดเสรีแรงงานในอาเซียน พออาเซียนมาสัมภาษณ์ ปรากฏว่าคนที่จบปริญญาตรี แม้แต่อาจารย์มหาวิทยาลัย ไม่รู้จักอาเซียนว่ามีกี่ประเทศที่เป็นสมาชิก ในขณะที่ลาว ฟิลิปปินส์ เขมร มาเลเซีย เขารู้กันหมด อัตราส่วนคนรู้เรื่องนี้มากกว่าคนไทย เราไม่สนใจประเทศข้างบ้านกันเลย การทดสอบภาษาอังกฤษเราก็ไม่ผ่าน นักศึกษาจากประเทศลาว เขมร ที่ได้ทุนมาเรียน พูดภาษาอังกฤษได้ดี ขณะนี้ทุกหน่วยงานด้านการศึกษา เริ่มเร่งรัดที่จะพัฒนาคน ต่อยอดให้เป็นระดับสูง

อ.สมานกล่าวต่อไปว่า คนที่เรียนปริญญาโทและเอก ควรจะได้มาศึกษาดูงานในต่างประเทศ ตนเชื่อว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญมาก ทำให้กลับไปสอนนักศึกษาด้วยความมั่นใจ ภาคภูมิใจ และมีพลังเวลาเล็คเชอร์ หลังจากได้มาเห็นผลงานศิลปินระดับโลก ตนเคยให้นโยบายนี้ ปริญญาโทของเราได้ไปที่สิงคโปร์ รุ่นล่าสุดไปที่มาเก๊า เอกบริหารศิลปวัฒนธรรม พาไปที่เสียมเรียบ กัมพูชา โดยจ่ายค่าเดินทางกันเอง เพราะค่าเทอมถูกที่สุดในโลก ปริญญาตรีที่ ม.บูรพา ค่าเทอมๆ ละ แปดพันบาท จบปริญญาโทไม่ถึงแสนบาท ตอนนี้มหาวิทยาลัยเอกชนรุกหน้าไปเร็วเพราะเก็บค่าเทอมแพง แม้ว่าถูกหรือแพง เรามีความเชื่อว่า เมื่อลูกเขามาเรียนกับเรา ไม่ใช่ต้นทุนที่เขาจ่าย แต่อยู่ที่องค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด คนไทยไม่ได้ร่ำรวย มีการผ่อนผัน ให้กู้เงินเรียน

ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงสร้างหลักสูตรปริญญาเอก ว่ามี 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต เป็นดุษฎีนิพนธ์ อีก 12 หน่วยกิต เป็นคอร์สเวิร์ค คือกระบวนการรายวิชา สอนพื้นฐานเพื่อเข้าสู่การทำวิทยานิพนธ์ ในระหว่างคอร์สเวิร์คจะมีรายวิชา เช่น สหวิทยาการทางด้านทัศนศิลป์ในการออกแบบ วิชานี้เป็นการจุดประกายให้กับนิสิตระดับปริญญาเอก เพราะเชิญวิทยากรระดับศิลปินแห่งชาติมาบรรยาย อาทิเช่น อ.กมล ทัศนาญชลี ศ.กำจร สุนพงษ์ศรี ศ.วิโชค มุกดามณี ฯลฯ     

คณาจารย์ที่สอนระดับปริญญาเอก ประกอบด้วยอาจารย์ประจำ ศ.สุชาติ เถาทอง, ดร.คิม ซุงฮี, ดร.ดอน คาร์สัน และดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง อาจารย์รับเชิญ ศ.กำจร สุนพงษ์ศรี และมีวิทยากรพิเศษระดับที่ได้รับการยอมรับ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง.

ข่าวอื่นๆในคอลัมน์นี้
>> หวังมีปาฏิหาริย์ช่วยชีวิต สาวไทยได้อยู่เคียงข้างลูก
>> แอลเอไทม์ จัดอันดับ101 ยอดอร่อย,จิตลดาติดที่ 9
>> เจ้าหญิงซาอุดิอาระเบีย ถูกข้อหาจ้างคนเป็นทาส
>> กสญ.เชิญชวนเยาวชน ร่วมโครงการค่ายจิตอาสา
>> ศูนย์ชาวไทยได้จัดอบรม การเริ่มต้นธุรกิจรุ่นที่ 30
>> เงื่อนปมรัฐ+ศาสนา พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์
>> กงสุลสัญจรไปอริโซนา ซาคราเมนโต,ออเรกอน
>> ‘ทรัพย์สิรี’นักแบดชาวไทย คว้าแชมป์ยูเอสโอเพ่น13
>> พระสันตะปาปา ‘ฟรานซิส’ เศร้าใจคนไม่แยแสผู้อพยพ
>> แบดมินตัน ‘ยูเอสโอเพ่น’ ‘ซูเปอร์แมน’เข้ารอบสาม
>> มือระเบิดบอสตันมาราธอน ‘ปากแข็ง’ปฏิเสธทุกข้อหาcopyright @ 2005 Sereechai Newspaper. All Right reserved, Contect us: editor@sereechai.com
หนังสือพิมพ์เสรีชัย Sereechai Newspaper 1253 N.Vine St., Suite 16A, Los Angeles, CA.90038
Tel : 323-465-7550, 323-465-7409, 323-465-3967 Fax : 323-465-7383 Email : sereechai@sbcglobal.net


เกี่ยวกับเสรีชัย l บทบรรณาธิการ l ทางด่วนสายร้อยเอ็ด l ชาติไทยในอดีต l มองอเมริกา l บ้านเขาเมืองเรา l ต่างองศา l นอกรอบกับปีเตอร์ l กฏหมาย l มหาวิทยาลัย Top10 l ร้อยแก้ว l ฮอลลีวูดบูโลวาร์ด l หยุดพักอารมณ์ที่ตรงนี้ l ตามใจผู้เขียน l เรียง 100 เรื่องราว l ศิลปะตะวันออก ตะวันตก l สัพเพเหระ l โหราปริทรรศน์ l บอกเล่าเก้าสิบ l สังคมไทยในสหรัฐ l สังคมกอล์ฟ