หน้าแรก


ค้นหาข่าว โดยใส่ Keyword :


20 ธันวาคม 2557
เกี่ยวกับเสรีชัย


บทบรรณาธิการ


คอลัมน์ประจำฉบับ


กฏหมาย-มหาวิทยาลัย


บุคคล-สตรี-บันเทิง


ศิลปะ-ท่องเที่ยว


โหราศาสตร์


สังคม


วางนโยบายด้านการศึกษา ศูนย์ กศน.วัดป่าธรรมชาติ

กศน.วัดป่าธรรมชาติ เมืองลา พวนเต้ ประชุมวางนโยบาย การบริหารงานของการศึกษานอกโรงเรียน จัดวางตำแหน่งงาน มีบุคคลรับผิดชอบในหน้าที่ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการการศึกษา ปีการศึกษา นี้

ที่ศาลาปฏิบัติธรรม เมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 เวลา 15.00 น. ได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง      การวางนโยบายในการบริหารงานของ การศึกษานอกโรงเรียน  (กศน.) วัดป่าธรรมชาติ โดยมีพระภาวนาญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นประธาน

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คุณอรุณรัศมี อัมพุนันทน์  คุณวัชระ เรียงจารุสมบูรณ์ คุณบุญสืบ              ศรีพันธ์ คุณวิวัฒน์ เหลืองเรืองทอง คุณอุษา พัวพงษ์ทอง คุณสุมาลา สุรจิรปัญญา

คุณมณฑิรา เข็มทอง  คุณจิริจันทร์ ทศานนท์ คุณดัชนี พัวร์  คุณวิโรจน์ ศิริรณรงค์ คุณภารดี      วรนิติโกศล            คุณวนิดา                ประเดิมดุษฎีพร    

โดยพระภาวนาญาณวิเทศ กล่าวเปิดการประชุมการวางแผน นโยบายในการบริหารนั้นสำคัญเนื่องจากขณะนี้ทางศูนย์การเรียน การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยวัดป่าธรรมชาติเป็นศูนย์รวมของการเรียนการศึกษาที่มีหลายส่วนงานมองดูอยู่ที่จะเป็นแนวทางการนำการเรียนการสอนฉะนั้น ทางศูนย์ ต้องวางนโยบาย วางระบบ และวางแผนการบริหารงานของเราว่าจะทำอย่างไร ให้มีคุณภาพ ดูจากอดีตว่ามีการวางแผนนโยบายอย่างไร และจะนำมาวางแผนนโยบายในอนาคตอย่างไร ควรจะมีการวางแผนในระยะสั้น และระยะยาว หลักที่สำคัญการวางแผนนโยบายควรจะมีการวาง ตำแหน่งงานและมีบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ

ทั้งนี้พระภาวนาญาณวิเทศ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการการศึกษา และหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วย

1 พระภาวนาญาณวิเทศ ประธานกรรมการ หัวหน้าศูนย์ ฯ 2 คุณอรุณรัศมี   อัมพุนันทน์ รองประธานกรรมการ       ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ 3 คุณอุษา พัวพงษ์ทอง รองประธานกรรมการ รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าฯ 4 คุณวนิดา ประเดิมดุษฎีพร เลขานุการ เลขานุการ/ธุรการ 5 คุณสุมาลา    สุรจิปัญญา กรรมการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน

6  คุณมณฑิรา เข็มทอง กรรมการ ฝ่ายการเงิน 7 คุณลัดดาวัล  กังวาลกิจ กรรมการ ฝ่ายการเงิน   8 คุณวิวัฒน์ เหลืองเรืองทอง กรรมการ                ฝ่ายปกครอง 9 คุณบุญสืบ   ศรีพันธ์   กรรมการ               ฝ่ายกิจกรรม ดร.วัชระเรียงจารุสมบูรณ์             กรรมการ               ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 คุณสุรัสวดี   ทอมป์สัน กรรมการ หัวหน้าฝ่ายวิชาภาษาไทย 12 คุณจิริจันทร์ ทศานนท์ กรรมการ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาภาษาไทย 13 คุณดัชนี   พัวร์ กรรมการ หัวหน้าฝ่ายวิชาพุทธศาสนา 14 คุณวิโรจน์   ศิริรณรงค์ กรรมการ              หัวหน้าฝ่ายวิชาดนตรี/นาฏศิลป์ 15 คุณภารดี   วรนิติโกศล กรรมการ ผู้ช่วยฝ่ายวิชานาฏศิลป์

โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของคณะผู้บริหาร แต่ละฝ่าย ดูแลและรับสนองงานและนโยบายจากหัวหน้าศูนย์ฯ

เช่นฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำแผนการสอน สื่อการสอน คู่มือการสอน วางแผนการสอนแบบระยะสั้น ระยะยาว หลักสูตรสำหรับแจกนักเรียนแต่ละระดับชั้น จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียน / ปลายภาคเรียน ข้อสอบปรับระดับนักเรียน การวัดผลและประเมินผลแผนการสอน การวัดผลประเมินผลสำหรับนักเรียน ฝ่ายวิชาภาษาไทย ฝ่ายวิชาพุทธศาสนา ฝ่ายวิชาดนตรีและวิชานาฏศิลป์ ทุกอย่างต้องปรึกษาหารือร่วมมือกับคณะครูทุกระดับชั้น

ฝ่ายปกครอง หน้าที่รับผิดชอบ  - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อนักเรียน การเข้าแถวเคารพธงชาติ การเข้าโบสถ์ การเข้าแถวใส่บาตร คอยอบรมตักเตือนนักเรียนที่ทำผิดกฎระเบียบโดยใช้หลักเมตตาธรรมเป็นที่ตั้ง ดูแลความปลอดภัยทั้งในส่วนอุบัติเหตุและอุบัติภัยจากภัยธรรมชาติ โดยรายงานหัวหน้าศูนย์เป็นเบื้องต้น และติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและโรงพยาบาล

ฝ่ายการเงิน หน้าที่รับผิดชอบ  จัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย จัดเก็บค่าบำรุงลงทะเบียน ค่าอุปกรณ์ ตำราเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และอื่นๆ อาหารกลางวันครู รับสมัครนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ จัดเตรียมเครื่องแบบนักเรียนชาย-หญิง จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับสำนักงานโรงเรียนและคณะครู

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/แนะแนว หน้าที่รับผิดชอบ แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำป้ายโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว วารสาร ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ เว็ปไซต์ อำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหากับนักเรียนที่ไม่เข้าใจการเรียนให้รู้จักความสามัคคีมีวินัย แนะนำให้นักเรียนรักความเป็นไทย รักภาษาไทย เข้าใจในการนับถือพระพุทธศาสนา

ฝ่ายกิจกรรมหน้าที่รับผิดชอบ  ช่วยเหลืองานกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมของโรงเรียน และวัด การขนย้ายอุปกรณ์ ขนโต๊ะเก้าอี้ กางเต้นท์ การจารจร ถ้ามีพิธีทางศาสนาการจัดหาอุปกรณ์เช่นพานพุ่มดอกไม้ ธูป-เทียน แจ้งให้ทางคุณขำทราบเพื่อที่จะจัดหาให้

ฝ่ายธุรการ ผิดชอบงานทางด้านจัดทำเอกสาร และบริการสารสนเทศข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ

fhko นโยบายการบริหารครู ในขณะนี้ ครูแบ่งเป็น 2 ประเภท คือครูอาสาประจำท้องถิ่น (สหรัฐอเมริกา) ๒. ครูอาสาประจำการ ๑ปี (ประเทศไทย)

ซึ่งครูอาสาประจำการ 1 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประเทศไทย)จะส่งครูมาสอน วิชาดนตรี มีครูสอน 2 ท่าน                            2. วิชา นาฏศิลป์ มีครูสอน 1 ท่าน

ที่ประชุมสรุปว่า ปัญหาของ กศน.วัดป่าธรรมชาติคือ ครูอาสาประจำท้องถิ่นบางปีก็มีครูมาก บางปีก็มีครูน้อย ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรกับเรื่องนี้ ทำอย่างไรที่จะทำให้ครูมาสอนหนังสืออยู่อย่างมั่นคง ทางคุณวัชระได้เสนอด้านสวัสดิการในการออกเอกสารรับรองการทำงานทั้งครูที่มาสอน และนักศึกษาปริญญาโทรที่มาสอนโดยการฝึกงาน เพื่อเป็นประโยชน์การรับรองชั่วโมงทำงาน

สวัสดิการที่ครูจะได้รับในการ มาปฏิบัติงานการสอน

ทางศูนย์การเรียนฯ จะออกหนังสือรับรองการทำงาน ( ครู และนักศึกษาฝึกงาน)

มีค่าน้ำมันรถตอบแทนตามสมควร

มีอาหารกลางวัน

มีชุดของขวัญ (จากวัด) จะมอบให้ปีละ 2 ครั้ง โดยจะกำหนดให้ช่วงปิดเทอมแต่ละเทอม กรรมการต้องขออนุญาตจากทางพระสงฆ์

มีชุดยูนิฟอร์ม สีเขียว เป็นเสื้อสำหรับครู และกรรมการการศึกษาที่ทำงาน สวัสดิการที่ครูจะได้รับนั้นอะไรที่ทางศูนย์การเรียนฯ สามารถจัดให้ได้จะจัดให้โดยไม่ขัดข้องกับกฎระเบียบของโรงเรียนและวัดและอยู่ในขอบเขตที่สามารถให้ได้ทางโรงเรียนยินดีที่จะให้

การจัดทำชุดยูนิฟอร์มทางชมรมนาฏศิลป์ ครูก้อย และครูอู๋  จะเป็นผู้ออกแบบจัดทำ

ทุกคนที่มีส่วนร่วมการทำงานให้กับ กศน.วัดป่าธรรมชาติขอความร่วมมืออีกอย่างหนึ่ง ซึ่งในขณะนี้ทางโรงเรียนยังขาดครูที่เป็นบุคลากรสำคัญในการบริหารงานของโรงเรียนเกี่ยวกับเรียนการสอนเด็กนักเรียน อยากให้ทุกคนช่วยกันหาครูโดยมีอยู่ 2 วิธีที่พอจะช่วยกันได้

ประกาศรับสมัครครู โดยตรง

เชิญชวน เพื่อน หรือบุคคลที่รู้จัก โดยตรงเป็นการส่วนตัว หรือบอกกต่อเพื่อนให้ช่วยสอบถามเพื่อนๆอีกต่อหนึ่ง เป็นการติดต่อครูทางอ้อม

นโยบายการบริหารเด็กนักเรียน เมื่อปีที่แล้วเป็นการทดสอบการรับสมัครเด็กนักเรียนที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ แต่ปีนี้ จะปรับเปลี่ยนบางเป็นไปตามเหมาะสมโดยจะประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนดังนี้

ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วัดป่าธรรมชาติ ประกาศรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 31 สิงหาคม 2554 วันสุดท้ายการับสมัครคือ วันเปิดเรียนของปีการศึกษา เปิดรับสมัครทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-13.00 น. สมัครได้ที่ Office วัด ขอรับใบสมัครได้ที่ Office วัด และ คุณกาญ เจ้าหน้าที่การเงิน

การรับสมัครนักเรียนอายุระหว่าง 7-18 ปี กรณีที่เด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า 7 ปี ประมาณอายุ 6 ปี จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษแต่ละกรณีไป โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของครูประจำชั้นร่วมกับกรรมการการศึกษาของโรงเรียน

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนค่าบำรุงการศึกษา 120 ดอลล่าร์ ค่าอุปกรณ์การเรียน  25 ดอลล่าร์

ค่าอาหารครู 20 ดอลล่าร์       ค่ากิจกรรมต่างๆ 20 ดอลล่าร์ ค่าบัตรนักเรียน 5                ดอลล่าร์ รวมเป็นเงิน190 ดอลล่าร์

ที่ประชุมระบุว่า ส่วนของชมรมผู้ปกครองให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ได้ดีพอสมควร แต่จะทำอย่างไรให้ผู้ปกครองเดิมที่ไม่ค่อยมา และผู้ปกครองใหม่ที่ไม่ค่อยมาให้มาร่วมกิจกรรมในโรงเรียนและวัด ทางคุณวัชระเสนอให้หากิจกรรมให้ผู้ปกครองทำ เหมือนช่วงซัมเมอร์ที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และอีกทางหนึ่งเมื่อมีกิจกรรมใดใดที่จัดขึ้นในนามโรงเรียน หรือวัด จะส่งข่าวสารทางอีเมล์ ก็ได้การตอบรับที่ดี แต่ก็ควรพยายามหาวิธีให้มากกว่านี้

ข่าวอื่นๆในคอลัมน์นี้
>> หวังมีปาฏิหาริย์ช่วยชีวิต สาวไทยได้อยู่เคียงข้างลูก
>> แอลเอไทม์ จัดอันดับ101 ยอดอร่อย,จิตลดาติดที่ 9
>> เจ้าหญิงซาอุดิอาระเบีย ถูกข้อหาจ้างคนเป็นทาส
>> กสญ.เชิญชวนเยาวชน ร่วมโครงการค่ายจิตอาสา
>> ศูนย์ชาวไทยได้จัดอบรม การเริ่มต้นธุรกิจรุ่นที่ 30
>> เงื่อนปมรัฐ+ศาสนา พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์
>> กงสุลสัญจรไปอริโซนา ซาคราเมนโต,ออเรกอน
>> ‘ทรัพย์สิรี’นักแบดชาวไทย คว้าแชมป์ยูเอสโอเพ่น13
>> พระสันตะปาปา ‘ฟรานซิส’ เศร้าใจคนไม่แยแสผู้อพยพ
>> แบดมินตัน ‘ยูเอสโอเพ่น’ ‘ซูเปอร์แมน’เข้ารอบสาม
>> มือระเบิดบอสตันมาราธอน ‘ปากแข็ง’ปฏิเสธทุกข้อหาcopyright @ 2005 Sereechai Newspaper. All Right reserved, Contect us: editor@sereechai.com
หนังสือพิมพ์เสรีชัย Sereechai Newspaper 1253 N.Vine St., Suite 16A, Los Angeles, CA.90038
Tel : 323-465-7550, 323-465-7409, 323-465-3967 Fax : 323-465-7383 Email : sereechai@sbcglobal.net


เกี่ยวกับเสรีชัย l บทบรรณาธิการ l ทางด่วนสายร้อยเอ็ด l ชาติไทยในอดีต l มองอเมริกา l บ้านเขาเมืองเรา l ต่างองศา l นอกรอบกับปีเตอร์ l กฏหมาย l มหาวิทยาลัย Top10 l ร้อยแก้ว l ฮอลลีวูดบูโลวาร์ด l หยุดพักอารมณ์ที่ตรงนี้ l ตามใจผู้เขียน l เรียง 100 เรื่องราว l ศิลปะตะวันออก ตะวันตก l สัพเพเหระ l โหราปริทรรศน์ l บอกเล่าเก้าสิบ l สังคมไทยในสหรัฐ l สังคมกอล์ฟ