Get Adobe Flash player

ปราบคอร์รัปชัน

Font Size:

การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ วันแรกเพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการประมวลความเห็นและข้อเสนอแนะของ กมธ.

มีประเด็นที่น่าสนใจยิ่ง คือการพิจารณารายงานของ กมธ.ปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนายประมนต์ สุธีวงศ์  เป็นประธาน

โดยประเด็นที่นำเสนอ ควรให้ประชาชนมีสิทธิ์พื้นฐาน ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และร้องขอข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นักการเมือง หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งต้องมีสิทธิและหน้าที่เลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกระดับ ถอดถอน และมีมาตรการกำกับคุณสมบัติให้นักการเมือง ผู้นำทางการเมือง ผู้แทนของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในพรรคการเมือง

พรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบต่อพฤติกรรม และผลงานที่ไม่ชอบหรือทุจริตของบุคคลที่เป็นตัวแทน  ให้มีบทลงโทษในกรณีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ทั้งผู้ซื้อสิทธิ์ ผู้ขาย และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ ต้องรับผิดชอบพฤติกรรมและจริยธรรมของผู้ติดตาม ที่ปรึกษาและเครือข่าย รวมทั้งสร้างระบบถ่วงดุลอำนาจ และขอบเขตการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ให้มีองค์กรใหม่ระดับชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ตรวจสอบ และสอบการทุจริตคอร์รัปชันและส่งฟ้องคดีได้เอง ซึ่งการสอบสวนคดีทุจริตคอร์รัปชันต้องกำหนดเวลาไต่สวนและฟ้องคดีโดยเร็ว โดยเสนอให้เขียนไว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับถาวร

เพื่อประโยชน์การปฏิรูป ด้านการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน ข้อเสนอแนะที่ผ่านการรับรองของ สปช.แล้ว ต้องตราเป็นกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี

เมื่อรัฐบาลยอมรับเป็นแนวทางในการบริหารราชการ หรือเริ่มนำไปปฏิบัติแล้ว ให้รัฐบาลต้องดำเนินการต่อเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี และให้มีกลไกที่ทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะแก่สภานิติบัญญัติ รัฐบาลและบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูปดำเนินต่อไปให้เกิดผลอย่างแท้จริง

ขณะที่นายวันชัย สอนศิริ สปช. ให้ความเห็นว่า เราต้องมีกลไกปราบปรามการทุจริต ต้องรวดเร็ว กระฉับกระเฉง จริงจังและมีประสิทธิภาพ ครั้งนี้ต้องแก้ไขให้ได้ ถ้าไม่ได้ปฏิวัติมาก็จะเสียของ ปฏิวัติมาไม่ได้ประโยชน์ พวกเราที่นั่งทำงานก็เสียเวลา

เรา ในฐานะประชาชน เห็นด้วยกับสิ่งที่นำเสนอดังกล่าว และสิ่งที่อยากเห็นทันที คือการนำคนผิด คนทุจริต ทำให้ชาติและประชาชนเกิดความเสียหายมาลงโทษ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในหรือนอกประเทศ ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ถ้าเริ่มตรงนี้ได้ก่อน ก้าวต่อไปจะไม่ยาก.