Get Adobe Flash player

ความเห็นที่ตรงใจ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์

Font Size:

ตรงใจที่สุด สำหรับความเห็นของ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ จากคอลัมน์ “ประสงค์พูด” ในหนังสือพิมพ์ แนวหน้า  ฉบับวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตรงใจที่ว่า ให้ประชาชนตัดสินเอง... นักการเมืองที่ดี ต่อสู้มายาวนานก็มี... ถ้าเลือกตั้งแล้วได้รัฐบาลไม่ดี ประชาชนก็จะไล่เอง

รวมทั้ง ไม่ทำตัวให้ดูกร่าง เพราะน่าหมั่นไส้มากกว่าน่ากลัว ผมขออนุญาต นำมาเผยแพร่ เพื่อสะท้อนกระบวนความคิดนี้ครับ

.............................

ขอถามเพียงคำถามเดียว

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โฆษกรัฐบาลเฉพาะกิจที่ได้อำนาจมาจากการทำรัฐประหารครั้งนี้ ได้ออกมาบอกว่าหัวหน้ารัฐบาลทหารชุดนี้ได้เชิญชวนประชาชนส่งความคิดเห็น จากคำถาม 4 ข้อไปยังศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อแสดงความเห็นให้รัฐบาลทราบ คือ

1. ท่านคิดว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

2. หากไม่ได้จะทำอย่างไร

3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปนั้น ถูกต้องหรือไม่

4. ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร

ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ขอตอบคำถามดังกล่าวดังนี้

1. จะได้รัฐบาลอย่างไรเป็นเรื่องของประชาชน

2. หากได้รัฐบาลไม่ดีก็ถูกขับไล่หรือถูกออกไปตามกระบวนการของระบบ

3. ทุกคนคำนึงถึงอนาคตของประเทศ ไม่ชอบอำนาจนอกระบบ

4. ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ใครเข้ามาใช้อำนาจไม่ถูกต้อง ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน

นี่คือคำตอบของประชาชนคนหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย

และในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งของประเทศ ที่เสียภาษีอากรคนหนึ่งเหมือนประชาชนคนอื่นๆ อยากตั้งคำถามหนึ่งข้อถึงผู้ได้อำนาจอธิปไตยของประชาชนไปใช้ในขณะนี้ด้วยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ว่า “สามปีที่ผ่านของการใช้อำนาจที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องตามระบบนั้น ได้จัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อของคำถาม 4 ข้อดังกล่าวของตนข้างต้น ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประชาชน โดยเฉพาะทางด้านคุณภาพของชีวิต ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆ รวมถึงการปฏิรูปที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่างๆในทางระบบราชการ การเมืองการปกครอง เป็นต้น”

นี่คือคำถามเพียงข้อเดียวแม้จะยาวหน่อยก็ตาม

เหตุที่ต้องถามอย่างนี้ก็เพราะเห็นว่า ความสงบที่เกิดขึ้นจากปากกระบอกปืนนั้น ไม่ใช่ความสงบที่จริงจังถาวรอะไร เหมือนทะเลที่ยังคงมีคลื่นใต้น้ำก่อตัวอยู่เรื่อยๆ รอวันเวลาที่โหมกระหน่ำ ท่ามกลางพายุใหญ่ที่ตั้งเค้าให้เห็นรอบทิศในขณะนี้

สามปีที่ผ่านของการใช้อำนาจที่ได้มาจากปากกระบอกปืนนั้น บ้านเมืองยังเต็มไปด้วยปัญหา ทั้งปัญหาพื้นฐานและปัญหาที่เกิดใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้

1. ความไม่รู้ และความไม่เข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำให้ประชาชนถูกครอบงำด้วยความเข้าใจอย่างผิดๆ สิทธิเสรีภาพและการแสดงออกด้านความคิดเห็นยังถูกตีกรอบให้เดินตามคำสั่ง

2. พรรคการเมืองและนักการเมืองที่มีอยู่ในขณะนี้ แท้จริงแล้วไม่ได้เลวไปหมดทุกพรรคหรือทุกคน เพราะยังคงมีพรรคการเมืองและนักการเมืองที่ดีในบ้านเมืองของเราอยู่มาก เพราะพรรคการเมืองและนักการเมืองดังกล่าวได้เติบโต ต่อสู้ ผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนาน ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองมาก็มากต่อมาก แม้ขณะเดียวกันจะมีนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ไม่ดีคิดแต่ประโยชน์ตนมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวมก็ตาม นักการเมืองและพรรคการเมืองดังกล่าวก็อยู่ในวิสัย ที่จะทำการแก้ไขด้วยวิธีการอันสมเหตุสมผลได้ทุกเมื่อ จึงไม่ควรเหมารวมหรือโทษอย่างส่งเดช

อย่าเป็นคนขาดจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย

เพราะถ้าเป็นคนดังกล่าว จะทำให้ถนนที่ไปสู่การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะไปไม่ถึงจุดหมาย หรือจะเป็นถนนที่ไม่ราบเรียบจนต้องกลับมายึดอำนาจกันอีก

ผู้ที่กำลังใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือจากปากกระบอกปืน ต้องไม่ทำ “สงครามจิตวิทยา” กับประชาชนของตนด้วยวิธีการ 3 อย่างคือ “การสร้างความหวัง การยังความกลัว และการยั่วให้เกลียด” เพราะประชาชนไม่ใช่ข้าศึกหรือเป็นประชาชนของข้าศึกในการทำสงคราม

โดยเฉพาะผู้มีอำนาจด้วยปากกระบอกปืนในขณะนี้ จะต้องไม่ประพฤติปฏิบัติตนในการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ตนและพรรคพวกเหมือนพวกไม่ดีก่อนๆที่ผ่านมาในการใช้อำนาจที่ได้มาแม้จะตามกระบวนการในระบบ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ไหน

อย่าฟุ้งซ่านหรือเอออวยไปกับคนใกล้ชิดที่สอพลอ

ไม่ทำตัวให้ดูกร่างน่าหมั่นไส้มากกว่าน่ากลัว

และต้องทบทวนตัวเองว่า สามปีที่ผ่านในการใช้อำนาจที่ได้มาจากปากกระบอกปืนนั้น ได้จัดการอะไรไปบ้างในคำถาม 4 ข้อที่ตั้งถามประชาชน

น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ