Get Adobe Flash player

สุนทราภรณ์ ครูเอื้อ สุนทรสนาน บุคคลสำคัญของโลก (ตอนจบ) โดย พรชัย ภู่โสภา

Font Size:

ในด้านเกียรติยศชื่อเสียงและการจากไป

                สกุล “สุนทรสนาน” ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านตำบลโรงหวี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

                ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสมัชชาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2516

                ปีพ.ศ.2523 ครูเอื้อได้เดินทางพร้อมกับนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปเข้าเฝ้า ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร และได้ขับร้องเพลงถวายเป็นครั้งสุดท้าย ในเพลง “พรานทะเล”

                องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ที่ประชุมมีมติประกาศยกย่อง เอื้อ สุนทรสนาน เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล(อันดับที่ 19 ของไทย) ครบวาระ 100 ปีชาตกาล วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2553

                สิ่งที่ครูเอื้อปลาบปลื้มที่สุดในชีวิตนักดนตรีก็คือ วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญรูปเสมาทองคำที่มีพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.จากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันครบรอบ 30 ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2512

                ในปีที่เสียชีวิต ครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศในฐานะศิลปินตัวอย่างผู้ประพันธ์เพลงประจำปี พ.ศ.2523-2524 แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ครั้งที่ 4 โดยมี นางอติพร เสนะวงศ์ (สุนทรสนาน) บุตรสาวเป็นผู้รับแทน

                ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2523 เป็นต้นมา อาการของครูเอื้อก็ได้ทรุดลงเป็นลำดับ จนเมื่อถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2524 ท่านก็ได้เสียชีวิตลง รวมอายุได้ 71 ปี 2 เดือน 11 วัน

                อ้างอิงและขอบคุณ

                1.ถุงเงิน พุทธสรณ์, 20 คนไทย บุคคลสำคัญของโลก, บริษัท เจพี ครีเอทีฟ จำกัด กรุงเทพฯ 10230

                2.เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงาน, สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 19 สนง.เอกลักษณ์ของชาติ กรุงเทพฯ 2549

                เรื่อง สุนทราภรณ์ ครูเอื้อ สุนทรสนาน บุคคลสำคัญของโลก” ได้จบลงแล้ว ฉบับหน้าพบกับเรื่องใด โปรดติดตาม