Get Adobe Flash player

“พระปิยมหาราช” กับประเทศมหาอำนาจตะวันตก (ต่อ) โดย พรชัย ภู่โสภา

Font Size:

3.พระองค์ที่ 15 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี) 

ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแช่ม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2418 เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2428 พระชันษา 10 ปี ได้เสด็จไปทรงศึกษาด้านอักษรศาสตร์และภาษาตะวันตกในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส จนถึง พ.ศ.2440 และทรงดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตำแหน่งสุดท้าย ทรงเป็นต้นราชสกุล ประวิตร ณ อยุธยา

                4.พระองค์ที่ 17 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช) ที่ 1 ในเจ้าจอมมารดาทับทิม พระสนมเอก ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2419 เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2428 พระชันษา 9 ปี เสด็จไปทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ แล้วศึกษาวิชาทหารบกในประเทศเดนมาร์กจนถึง พ.ศ.2440 ทรงได้รับการขนานพระนามเป็น “พระบิดาแห่งกองทัพบกไทย” ทรงเป็นต้นราชสกุล จิรประวัติ ณ อยุธยา

                5.พระองค์ที่ 28 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ที่ 1 ในเจ้าจอมมารดาโหมด ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2423 เมื่อ พ.ศ.2436 พระชันษา 13 ปี ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาทหารเรือในประเทศอังกฤษ จนถึง พ.ศ.2443 และทรงได้รับการขนานพระนามเป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ทรงเป็นต้นราชสกุล อาภากร ณ อยุธยา

                6.พระองค์ที่ 29 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ที่ 2 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2423 แล้วเสด็จไปทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.2436 พระชนมพรรษา 13 พรรษา ทรงศึกษาวิชาทหารบกในโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์สท์ แล้วทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และกฎหมายที่ไครสต์เชิร์ช มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จนถึง พ.ศ.2445

                7.พระองค์ที่ 33 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต) ที่ 2 ในสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ประสูติเมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2424 เมื่อ พ.ศ.2438 พระชันษา 13 ปี ได้เสด็จไปทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ แล้วไปศึกษาวิชาทหารบก ณ โรงเรียนนายร้อยทหารบกปรัสเซีย(เยอรมนี) และวิทยาลัยการสงคราม ระหว่าง พ.ศ.2440 ถึง พ.ศ.2446 ทรงได้รับการขนานพระนามเป็น “พระบิดาแห่งเพลงไทยเดิม” ทรงเป็นต้นราชสกุล บริพัตร ณ อยุธยา

                8.พระองค์ที่ 35 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาวาด เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2424 เมื่อ พ.ศ.2438 พระชันษา 14 ปี ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิชาการทหารช่างในประเทศอังกฤษ จนถึง พ.ศ.2447 และทรงได้รับการขนานพระนามเป็น “พระบิดาแห่งการรถไฟไทย” ทรงเป็นต้นราชสกุล ฉัตรชัย ณ อยุธยา

            9.พระองค์ที่ 38 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒน์พงศ์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒน์พงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม) ที่ 2 ในเจ้าจอมมารดามรกฎ ประสูติเมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2425 เมื่อ พ.ศ.2439 พระชันษา 14 ปี ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการเพาะปลูก(เกษตรศาสตร์)ในประเทศอังกฤษ จนถึง พ.ศ.2446 และทรงนิพนธ์เพลงไทยเดิมอันอมตะ “ลาวดวงเดือน” ทรงเป็นต้นราชสกุล เพ็ญพัฒน์ ณ อยุธยา

(อ่านต่อฉบับหน้า)