Get Adobe Flash player

แสตมป์โบราณเล่าเรื่องการเมืองไทย โดย พรชัย ภู่โสภา

Font Size:

อันแสตมป์ดวงนิดนี้                       แทนค่า ส่งนา

ดังภาพประกอบความเป็นมา              สื่อได้

ยิ่งเก่ายิ่งมากคุณค่า                      น่าคิด

เปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นไซร์        หยั่งได้รู้ประวัติศาสตร์ไทย

(พรชัย ภู่โสภา... ร้อยกรอง)

ถ้าจะพูดถึงแสตมป์เก่าๆหรือแสตมป์ไทยโบราณที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์สำคัญในทางการเมือง ดูเหมือนว่าแสตมป์ไทยจมีภาพที่สำคัญเป็นเรื่องเล่าที่คนในสมัยนี้เห็นแล้วจะแปลกใจ “มีด้วยหรือ?” อันจะเป็นเรื่องต่อจาก “สิบสี่ตุลาตำนานราชดำเนิน” แล้วจะเข้าใจ

หลังจากคณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 แล้ว ต่อมาในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศ ภาพเหตุการณ์ในวันนั้นได้ถูกถ่ายทอดมาเป็นภาพในแสตมป์ชุดที่ระลึกในการสร้างพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 ออกจำหน่าย 10 ธันวาคม พ.ศ.2523

ต่อมาในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องการให้ประชาชนรำลึกถึงความสามัคคีในชาติและระบอบประชาธิปไตย ได้ให้กรมไปรษณีย์โทรเลขจัดสร้างแสตมป์ชุดวันชาติ 24 มิถุนายน ออกจำหน่ายในวาระครบ 7 ปีที่มีการใช้รัฐธรรมนูญ เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ.2482

ขณะเดียวกันก็มีดำริที่จะสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนั้น โดยจัดประกวดการออกแบบอนุสาวรีย์ ซึ่งแบบที่ได้รับรางวัลเป็นของหม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล สถาปนิกฝีมือเยี่ยมของกรมโยธาธิการ เริ่มก่อสร้างเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ.2482 มีอาจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง และนายสิทธิเดช แสงหิรัญ ลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านเป็นผู้ช่วยปั้นอนุสาวรีย์ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 250,000 บาท และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2483

(อ่านต่อฉบับหน้า)