Get Adobe Flash player

แสตมป์โบราณเล่าเรื่องการเมืองไทย(ตอนจบ) โดย พรชัย ภู่โสภา

Font Size:

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ปรากฏเป็นภาพในแสตมป์ครั้งแรกในชุดอากาศไปรษณีย์(ชุด 2) เริ่มออกจำหน่ายในปี 2485 หลังจากนั้นอีก 33 ปีต่อมา ส่วนต่างๆของอนุสาวรีย์ได้ปรากฏเป็นภาพในแสตมป์ชุดที่ระลึก

-14 ตุลาคม 2516 (ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนได้ชุมนุมกันประท้วงรัฐบาลเผด็จการ จนกลายเป็นวันมหาวิปโยค) ออกจำหน่ายเมื่อ 26 มกราคม 2518 เป็นชุด 4 ดวง ประกอบด้วย

ราคา 75 สตางค์ เป็นภาพป้อมทรงกลมที่ประดิษฐานพานรัฐธรรมนูญ

ราคา 2 บาท ภาพประติมากรรมนูนต่ำที่ส่วนล่างของปีกด้านหนึ่ง แสดงถึงการมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างอิสระและเสมอภาคของประชาชนภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมาย

ราคา 2.75 บาท ภาพประติมากรรมนูนต่ำที่ส่วนล่างของปีกอีกด้านหนึ่ง แสดงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ราคา 5 บาท ประติมากรรมรัฐธรรมนูญบนพานแว่นฟ้าและข้อความอันเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์ทับมีใจความว่า “ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละราชอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร”

ต่อมาในชุด 30 ปี 14 ตุลาคม 2516 ที่ออกจำหน่ายเมื่อ 14 ตุลาคม 2546 เป็นภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในขณะมีการชุมนุมประท้วงคราวนั้น

(จบ)