Get Adobe Flash player

พุทธทาสภิกขุ บุคคลสำคัญของโลก (ตอนจบ) โดย พรชัย ภู่โสภา

Font Size:

เนื่องจากท่านพุทธทาสภิกขุพบว่าตำราธรรมะภาษาไทยนั้นยังอธิบายไว้ไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น จริงๆในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2475 ท่านพุทธทาสภิกขุจึงเริ่มเขียนหนังสือ “ตามรอยพระอรหันต์” โดยมุ่งหวังเพื่อให้เป็นแผนที่สำหรับการเดินทางไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ อันเป็นอุดมคติสูงสุดของพระพุทธศาสนา ซึ่งคำประณมพจน์และคำประกาศใช้นามพุทธทาส ได้ปรากฏเป็นครั้งแรกในหนังสือตามรอยพระอรหันต์นี้

ในด้านเกียรติยศ

-พ.ศ.2508 หนังสือแก่นพุทธศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศหนังสือดีประจำปีพ.ศ.2508 จากองค์การยูเนสโก

-การประชุมสมัยสามัญขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก(UNESCO) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2548 ที่ประชุมมีมติประกาศยกย่อง พระธรรมโกษาจารย์(เงื่อม อินทปัญโญ) หรือ พุทธทาสภิกขุ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านส่งเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์(อันดับที่ 17 ของไทย) ฉลองครบชาตกาล 100 ปี

-พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2522

-อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาและศาสนา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2528

 

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2528

-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาครุ ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2530

-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2530

-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2533

-ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2536

-พ.ศ.2527 ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลทำประโยชน์ฝ่ายบรรพชิตเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ได้รับรางวัลเป็นสัญลักษณ์เสาอโศก และเงินสดจำนวน 10,000 บาท

-พ.ศ.2537 คุรุสภาประกาศยกย่องเชิดชูว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างสูงยิ่งต่อการศึกษาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

-พ.ศ.2549 รัฐบาลไทย รวมทั้งหน่วยงานต่างๆได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมทางธรรมะเนื่องในโอกาสรำลึกครบรอบ 100 ปีชาตกาล ท่านพุทธทาสภิกขุ

มรณภาพ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2536 ณ สวนโมกพลาราม พรรษา 70 อายุ 87 ปี

สรุป

บุคคลที่ได้รับการยกย่องโดยเฉพาะคนไทย ซึ่งยูเนสโก(UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เริ่มจากปีพ.ศ.2505 เป็นต้นมา ประกอบไปด้วยบุคคลที่ล้วนบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างเอนกอนันต์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติ ระดับโลก มากกว่า 20 คนแล้ว