Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย คิด ฉัตรประภาชัย

Font Size:

               25 สิงหาคม ซานตา แอนนา สำนักงานออเร้นจ์เค้าน์ตี้บอร์ดออฟซุปเปอร์ไวเซอร์  (คณะกรรมการบริหารออเร้นจ์ เค้าน์ตี้) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้งทั้ง 5 เขต 5 คนในออเร้นจ์เค้าน์ตี้ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์จากการเสนอของซุปเปอร์ไวเซอร์มิเชลสตีลแต่งตั้งให้

Tanya  Kiatkulpiboon  ทันย่า  เกียรติกูลไพบูลย์  ว่าที่ประธานสมาคมทนายความไทยอเมริกัน (Thai American Bar Association,TABA) เป็นกรรมาธิการ Community Action Partnership of Orange County

                กรรมาธิการชุดนี้มีหน้าที่ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีรายได้น้อย โดยมีเงินอุดหนุนของรัฐ และของรัฐบาลกลาง ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวของผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสส่งบุตรหลานได้เข้าศึกษา เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อสามารถดำรงชีวิตได้โดยการพึ่งตัวเอง

นอกเหนือจากนี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของออเร้นจ์ เค้าน์ตี้ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ จากการเสนอของซุปเปอร์ไวเซอร์ มิเชล สตีล แต่งตั้งให้

 

 

 

Alisa  Chatprapachaiอลิสา  ฉัตรประภาชัย  (Doctorate, Occupational Therapy (USC) )

เป็นกรรมาธิการ  Orange County Mental Health Board

                กรรมาธิการชุดนี้มีหน้าที่หลักในการเสนอ แนะนำ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการรักษาประชาชนที่มีปัญหาทางจิตในเค้าน์ตี้ ให้กับคณะกรรมการบริหารของออเร้นจ์ เค้าน์ตี้ บอร์ดออฟซุปเปอร์ไวเซอร์ และผู้อำนวยการกรมสุขภาพจิตของเมืองต่างๆ ในเค้าน์ตี้อีกด้วย

               

 

 

 

 

                 มิเชลมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไทยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นตัวแทนประชาชนในเค้าน์ตี้ ตลอดจนมีโอกาสเข้าเรียนรู้ เข้าใจถึงระบบการเมืองของรัฐบาลอีกด้วย

                ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งสองที่ได้รับเกียรติเข้ามาเป็นกรรมาธิการอันสำคัญนี้

คิด ฉัตรประภาชัย  รายงาน