Get Adobe Flash player

ห้าธันวามหาราช พ่อหลวงของชาติไทย โดย พรโสภา เรียบเรียง

Font Size:

                “ภูมิพล” ราชเจ้า    จอมไผท

ทรงปกทรงป้องภัย                               ทั่วหล้า

พระทัยดุจน้ำใส                     บริสุทธิ์

รินหลั่งปกไพร่ฟ้า                 สุขล้ำเย็นทรวง

                ปวงประชาสุขทั้ง  นครา

เอมอิ่มเปรมปรีดา                  สร่างเศร้า

โสตถิ์สวัสดิ์วัฒนา                 ทั่วถิ่น  ไทยเอย

ชื่นฉ่ำพระปกเกล้า                 อุ่นเอื้อใจชน

                มงคลเสียงแซ่ซร้อง               สดุดี

บุญพระบารมี                        ยิ่งฟ้า

รักราษฎร์ยิ่งชีวี                      ทรงห่วง  ใยนา

สร้างเสกงานเลิศหล้า             ทั่วทั้งแดนไทย

                ร้อยใจไทยนบน้อม              กราบกราน

ดลพ่อสุขสำราญ                    ค่ำเช้า

ยอยศยิ่งยืนนาน                     เกริกเกียรติ  ก้องเอย

ทูนเทิดกษัตริย์เจ้า                  คู่ฟ้าคู่แผ่นดิน

                เพลงพิณทิพย์ขับร้อง            สักการ

เฉลิมพระชนมวาร                 จักรเจ้า

ทวยเทพโปรดประทาน        สุขสวัสดิ์  เลิศแล

รวมราษฎร์ร้อยใจเฝ้า            เทิดไท้ “ทรงพระเจริญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะบุคคลากร น.ส.พ.เสรีชัย

(นายอมรศักดิ์  พิมสมโนมัย ร้อยกรอง)

วันที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

                เพื่อระลึกถึงวันพระราชสมภพ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2490 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างมากมายให้กับพสกนิกรชาวไทย ดังพระราชดำรัสในวันเสด็จขึ้นครองราชสมบัติว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายประการ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชสมบัติ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นต้น และเมื่อเกิดปัญหาที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ก็มิได้ทรงละเลยปัญหาเหล่านั้น ทรงมีพระปรีชาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอ ด้วยเหตุนี้ปวงชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญา “มหาราช” ซึ่งหมายถึง ผู้ครองแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่

วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

                วันพ่อได้จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดย คุณเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร และช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากต่อครอบครัว และลูก จึงสมควรที่จะยกย่องและระลึกถึง และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาการเกษตร การชลประทาน การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และอีกมากมาย

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระราชบิดาที่ดีของพระราชโอรส และพระราชธิดา เหมาะสมที่จะทรงเป็นตัวอย่างของพ่อที่ดีให้กับพสกนิกรอีกด้วย จึงได้กำหนดวันเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้นเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ของเราชาวไทย และของลูกทุกคน การที่ทางราชการได้กำหนดวันพ่อขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อเทิดทูน และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย

 • เพื่อให้ผู้เป็นลูกได้สำนึกถึงพระคุณของพ่อ และตระหนักถึงหน้าที่ของลูกที่พึงมีต่อพ่อ ได้แก่ การแสดงความกตัญญูตกเวทีต่อพ่อ ดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพทั้งทางกาย และใจ นอกจากนี้ ต้องดูแลให้พ่อได้รับความสุขกายสบายใจอยู่ตลอดเวลา

 • เพื่อให้ผู้ที่เป็นพ่อได้ตระหนักถึงหน้าที่ขอตนที่พึงมีต่อบุตร ธิดา และครอบครัว

 • เพื่อเผยแพร่พระคุณ และบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

 • เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท และพระคุณของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

 • เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อ และลูกที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี สมควรแก่การชื่นชมยกย่องของสังคมโดยทั่วไป

 • เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป ทั้งนี้ ประเพณีที่ดีงามของคนไทยนั้น ผู้ที่เป็นลูกสมควรที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่เป็นพ่ออย่างยิ่ง

 • เพื่อยกย่องพ่อที่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูต่อพ่อ

36 แผนที่ชีวิตของพ่อหลวง

จากพระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 1. ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ

 2. อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจากปัญญา และความกล้าหาญ

 3. เพื่อนใหม่ คือ ของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วนเพื่อนเก่า / มิตร คือ อัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า

 4. อ่านหนังสือธรรมะปีละเล่ม

 5. ปฏิบัติต่อคนอื่น เช่นเดียวกับที่ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา

 6. พูดคำว่า ขอบคุณ ให้มาก ๆ

 7. รักษา ความลับให้เป็น

 8. ประเมินคุณค่าของการให้อภัยให้สูง

 9. ฟังให้มาก แล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี

 10. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิ และรู้แก่ใจว่าเป็นจริง

 11. หากล้มลง จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่

 12. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว

 13. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟท์

 14. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้ต่อหนี้สิน

 15. อย่าหยิ่งหากจะกล่าวว่า ขอโทษ

 16. อย่าอาย หากจะบอกว่า ไม่รู้

 17. ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอน มันไม่ราบรื่นตลอดทาง

 18. เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทำสิ่งต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป

 19. การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท

 20. คนไม่รักดิน คือ คนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต

 21. ยามทะเลาะกันผู้ที่เงียบก่อน คือ ผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี

 22. ชีวิตนี้ฉันไม่เคยทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด

 23. จงอย่าใช้จุดแข็ง เอาชนะจุดอ่อน

 24. เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด

 25. เหรียญเดียวมี 2 หน้า ความสำเร็จ กับความล้มเหลว

 26. อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่ง ๆ เกิดขึ้น ล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น

 27. ฟันล่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน

 28. อย่าดึงต้นกล้าให้โตไว ๆ (อย่าใจร้อน)

 29. ระลึกถึงความตายวันละ 3 ครั้ง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให้

 30. ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อไปก็ผิดหมด

 31. ทุกชิ้นงานจะต้องกำหนดวันเวลาแล้วเสร็จ

 32. จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด

 33. ดาว และเดือนที่อยู่สูงอยากได้ ต้องปีนบันไดสูง

 34. มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ

 35. หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือดี เดือนละเล่ม

 36. ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต

สามสิบหกแผนที่นั้น             การณ์ก่อ  เกิดเอย

จากพระบรมราโชวาทพ่อ    ตรัสไว้

คิดแล้วปฏิบัติเกิดต่อ            ประโยชน์  ตนนา

ดั่งประหยัดแล้วรวยร่ำได้    สุขนั้นพลันสนอง

(พรโสภา ร้อยกรอง)