Get Adobe Flash player

ยี่สิบกันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ โดย พรโสภา

Font Size:

 

     กันยายนยี่สิบนี้                          สำคัญ

“วันเยาวชนแห่งชาติ”นั้น                     บอกไว้

อายุเกินสิบสี่ปีบริบูรณ์กัน                     กำหนด

สองพระองค์พระราชสมภพไซร้               เสด็จขึ้นครองราชย์พระเยาว์

                                     พรชัย ภู่โสภา  ร้อยกรอง

            

                เยาวชน โดยความหมายในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ว่า บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และมิใช่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส

                ส่วน เยาวชน อีกความหมายหนึ่ง เป็นความหมายตามองค์การสหประชาชาติ ว่า บุคคลทั้ง ชาย และหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี

บทนำ

                เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ อันได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2396 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2468 ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

ปีเยาวชนสากล และวันเยาวชนแห่งชาติ (ไทย)

                เมื่อปี พ.ศ. 2528 ทางองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นปีเยาวชนสากล ในส่วนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ วันที่ 20 กันยายน เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยเป็นวันที่มีสิริมงคลอย่างมาก เนื่องจากเป็นวันที่พระมหากษัตริย์ของไทยถึง 2 พระองค์ เสด็จพระราชสมภพแต่ต่างปีกัน คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์

                การที่ทางราชการกำหนดวันเยาวชนขึ้นมานั้น เพื่อให้เยาวชนของชาติตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รวมถึงต้องการให้สังคมโดยส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนด้วย เนื่องจากเยาวชนนั้นมีส่วนร่วมอย่างมากที่จะพัฒาประเทศให้ได้รับความเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศ
  2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านคุณภาพ และคุณธรรม
  3. เพื่อให้นโยบายส่งเสริม และพัฒนาเยาวชน ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และประสบผลสำเร็จ

การสืบเนื่องตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นมา เมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา เยาวชนของชาติได้รับการส่งเสิรมให้ได้รับการพัฒนามากขึ้น ทั้งด้านการศึกษา ศีลธรรม ความสามารถพิเศษต่าง ๆ เช่น ด้านกีฬา ศิลปะ การที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไปในวันข้างหน้านั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่

-          เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี

-          ได้รับการสั่งสอนอบรมในเรื่องศีลธรรม

-          ได้รับความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว และ

-          ที่สำคัญที่สุดเยาวชนนั้นควรพัฒนาตนเองด้วย

การที่เยาวชนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมนั้น ย่อมส่งให้ประเทศชาติได้รับความเจริญก้าวหน้า รวมถึงเป็นที่ภูมิใจของครอบครัว สังคม และประเทศชาติด้วย

เอกสารอ้างอิง

1.สุภักดิ์ อนุกูล : วันสำคัญของไทย, พิมพ์ที่ หจก.ทิพยวิสุทธิ์, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2542

2.ศิริวรรณ คุ้มโห้ : วันและประเพณีสำคัญ, สำนักพิมพ์เดอะบุ๊ค จำกัด 2074/98 ซอยโรงแรมแม่น้ำ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ 10120