Get Adobe Flash player

ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ๒ โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

               หลักพุทธศาสนาคำหนึ่งคือการไม่ยึดติด ไม่คิดว่าเป็นตัวเรา หรือของเรา ทุกคนทุกสิ่งผันแปรไปตามกาล มิตรสัมพันธ์ก็เช่นกัน เมื่ออยู่ใกล้ชิด ความพอใจในสิ่งต่างต่อบุคคลอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลส่วนตัวกำหนดมิตรสัมพันธ์ ทำให้เกิดความเอื้ออารีต่อกัน แต่เมื่อห่างไกลหรือเวลาผ่านไป ความโอบอ้อมอารีที่ผูกติดกับการอยู่ชิดใกล้ที่ประกอบด้วยรอยยิ้มและวาจาไพเราะเฉพาะหน้า หรือด้วยความหวังใดๆก็ตาม อาจสิ้นไปกับเวลาที่ผ่านไป นอกเหนือจากว่า ขณะอยู่ชิดใกล้ฝักใฝ่ในจิตสำนึกและความคิดของกันและกันมากกว่าผิวนอก ความสัมพันธ์ที่ปลูกจากความพึงพอใจในคุณค่าของกันและกันจนเจริญเติบโต จะต่อเนื่องแม้ว่ากายจะห่างกัน มิตรสัมพันธ์เช่นนี้จะยืนนาน มิตรสัมพันธ์อันบริสุทธิ์เช่นนี้ เป็นความรู้สึกที่จรรโลงใจให้เบิกบานและไม่ว่างเปล่าเหมือนเดินเดียวดายบนทางสายเปลี่ยว เส้นทางชีวิตของเรามีผู้ร่วมทางที่มีคุณภาพมากว่า ๒๐ และ ๓๐ ปี เช่นเราสามครอบครัว “อัศเวศน์” “ดิวรางค์กูล” “รุจนเวชช์” และสมาชิกใหม่ “น้อง อาเทตยา” มักหาโอกาสร่วมสนุกสนานกันด้วยอัธยาศัยสุภาพ ไม่นินทาว่าร้ายใคร มีแต่สนทนาด้วยเรื่องขำขัน และจริงจังกับปรัชญาชีวิต  ในคืนที่เรานำอาหารมารับประทานร่วมกัน พี่สุธีรา เกริ่นให้ทราบว่า“น้องการุณ ว่าเพื่อนที่ดีนั้นหายากนะ เมื่อเราพบแล้ว เราก็ควรรักษาไว้ให้ยืนนาน” แม้เพื่อนที่ดีจะไม่อาจเดินร่วมทางชีวิตกับเราไปได้ตลอดทาง แต่ตลอดเวลาที่เราพานพบและเห็นคุณค่าของกันและกัน เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของกันและกัน เสริมปัญญาต่อกัน ทั้งยังปรุงแต่งอารมณ์ให้อิ่มรักและปรารถนาดีต่อกัน ทุกครั้งที่พบกัน เราจึงสุขและสำราญยิ่ง

 

               มิตรที่ดีของเราอีกคน มีปัญญาและอาชีพที่ดี เป็นที่ชื่นชมของผมคนหนึ่ง แม้จะไม่มีโอกาสได้พบกันบ่อย ผมมีโอกาสได้อ่านจดหมายภาษาอังกฤษของเขา เมื่ออ่านเสร็จ ได้บอกเขาว่ามีผิดบ้าง อยากให้แก้ไขเป็นความรู้หรือไม่ เขาตอบขอบคุณ ทั้งยังอยากให้แพร่ไว้ในบทความเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอีกหลายคนไปพร้อมกัน ยิ่งทำให้ผมชื่นชมความคิดส่งเสริมเพื่อนไทยของผู้นี้มากขึ้น เชิญอ่านได้ครับ

 1. I still use the very same cell phone without changing with the rapid changing of new tech. 

แก้ไขและอธิบาย

 • ประโยคนี้ไม่ผิด เพียงแต่ใช้คำย้ำและคำซ้ำทำให้ความไม่กระชับ แก้ด้วยการตัดคำย้ำ very เพราะคำว่า same ไม่จำเป็นต้องย้ำ
 • ใช้คำกริยา following  แทนคำกริยาเดิมว่า changing ที่ซ้ำกันให้กระชับดังนี้

               I still use the same cell phone without following the rapid change of new technology.

 1. Beside, I don't use cell phone a lot. 

แก้ไขและอธิบาย

 • Beside สะกดโดยไม่มี –s เป็นคำบุพบท หมายถึง “ข้างๆ” เช่น I want to sit beside her.
 • ในประโยคนี้ควรใช้คำว่า besides สะกดด้วย –s เป็นคำกริยาวิเศษณ์ หมายถึง “นอกเหนือจาก”
 • ส่วน cell phone เป็นคำนามนับได้ จำต้องมี articles: a, the หรือ Possessive Adjectives: my, your, his, her, its, our, their ประกอบ ในที่นี้เป็นของส่วนตัวจึงควรใช้ my นำ ดังนี้

               Besides, I don’t  use my cell phone a lot.

 1. No text nor email on the cell phone system, simply basic system.  

แก้ไขและอธิบาย

 • การเขียนประโยคควรเขียนให้สมบูรณ์ คือให้มีประธานและกริยาเป็นสำคัญ
 • ใช้ neither กับ nor ประกอบคำสองคำที่เป็นประเภทเดียวกัน แสดงความปฏิเสธ เช่น Neither boxing nor wrestling is my favorite sport. (กริยาที่ใช้ จะตามคำนามที่ตาม nor)
 • และ either กับ or กับคำสองคำที่เป็นประเภทเดียวกัน แสดงความไม่ปฏิเสธ เช่น I can bring either an appetizer or a main dish.
 • ประโยคแก้ได้ดังนี้

From my cell phone, I neither text nor e-mail, but only call.

 1. Please consider to call me on my land linexxx-xxxx as I would like to preserve my healthy brain by not using cell phone too often.

แก้ไขและอธิบาย

 • คำกริยา consider ใช้กับคำนาม หรือคำ gerund ซึ่งเป็นคำกริยาที่ลงท้ายด้วย –ing คือ calling ข้อความที่เหลือไม่ค่อยกระจ่าง อาจเป็นความคิดแบบไทยที่บางครั้งไม่สอดคล้องกับความคิดของชาวตะวันตก ถ้าจะให้เข้าใจก็ควรแก้เป็น

Please consider calling me on my land line xxx-xxxx, for I do not use my cell phone too often.

 1. Wishing you the very clean bill of great health always.

แก้ไขและอธิบาย

 • ประโยคนี้ใช้วลี clean bill of great health ที่มักใช้แสดงผลของการตรวจรักษาสุขภาพว่าปลอดโรค หากต้องการเขียนให้เต็มความ ด้วยการใช้คำกริยา stay ซึ่งแฝงความหมายของ always ไว้แล้ว ว่า

I wish you stay healthy.

        อ่านเรื่องต่อไปฉบับหน้าครับ