Get Adobe Flash player

ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ๙ โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

(จากการเขียนของลูกศิษย์)

               เมื่ออธิบาย Syllabus ซึ่งเป็นเสมือนข้อสัญญาระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์ในเรื่องต่างๆ เช่น เนื้อหาของวิชา(course description) โดยสังเขป กิจบังคับ (requirements) ที่ลูกศิษย์จะต้องกระทำ เมื่ออธิบายเสร็จ เป็นโอกาสที่จะให้กำลังใจให้รู้วิธีเรียนให้ได้ผล สิ่งหนึ่งที่พูดคือ You need to acquire knowledge, not grades. นักศึกษาส่วนมากหวังที่ปลายทางโดยไม่คำนึงถึงต้นและหว่างทาง ซึ่งเป็นการกำหนดจุดประสงค์ที่ต้องการ (goal) วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งจุดประสงค์นั้น(strategy and methods) ผลจะเป็นเช่นไรอยู่ที่การกระทำเป็นสำคัญ ได้ยกตัวอย่างของตนเองว่า สมัยศึกษาระดับปริญญาเอกทุกวันเดือนปี ไม่เคยคำนึงถึงเกรด นอกจากกระหายที่จะได้ความรู้มากขึ้นทุกวันเดือนปี เมื่อรู้จริงแน่ชัดผลที่ดีก็ตามมาเอง นั้นคือ วิทยานิพนธ์ (dissertation) ปริญญาเอกสาขาวิชา Linguisticsได้รับเกียรตินิยม จากคณะตรวจสอบเป็นเอกฉันท์ ที่ส่งผลต่อเนื่องให้ได้งานสอนภาษาอังกฤษในสถาบันชั้นสูง ในวันแรกนี้ ได้ให้ลูกศิษย์ชุดใหม่เขียนข้อความเพียง ๒๐๐ คำเกี่ยวกับสิ่งใดที่สำคัญสำหรับชีวิตเขาและอธิบายว่าเป็นเพราะเหตุใด จากการเขียนของเขาทำให้ผมได้ทราบว่าปัญหาทางภาษาของลูกศิษย์อยู่ที่ใด ดังตัวอย่างที่นำมาเสนอในฉบับนี้

เขียนผิด                  We have a variety of options of careers to choose from, with education we can decide what we will like to do for the rest of our lives.

อธิบาย             1.สิ่งแรกที่ผิดคือการใช้ comma (,) แบ่งสองประโยค เรียกว่า Comma Splice  ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของ Run On วิธีแก้มีสี่ประการ

๑) แยกประโยคโดยสิ้นด้วยการใช้ period (.)

๒) รวมประโยคด้วยการใช้ semicolon (;) (อ่านว่า “เซมมีโคลั่น”)

๓) เชื่อมสองประโยคด้วย Coordinating Conjunctions ซึ่งประกอบด้วย for, and, nor, but, or, yet, soหรือจำง่ายๆว่า FANBOYS แต่ต้องมี comma (,)  นำ

๔) ใช้ Conjunctive Adverbs เช่น also, furthermore, moreover, however, on the other hand, nevertheless, otherwise, therefore และใช้ semicolon (;) นำหน้า ตามด้วย comma (,)

                              2. options of careers อาจรวมกันได้เพื่อให้ได้ความกระชับ เช่นสองคำนี้รวมได้ว่า career options การใช้คำนามหนึ่งมาประกอบคำนามอีกคำ เรียกว่า Noun Modifier เช่นเดียวกับคำอื่นๆ เช่น university professor, student loan, sofa bed

                              3. เนื้อความจาก We have a variety of options of careers to choose from และจาก we can decide what we will like to do for the rest of our lives ไม่ต่างกันนัก ทำให้ไม่รัดกุม วิธีทำให้ประโยครัดกุมได้ด้วยการเลือกคำที่สำคัญซึ่งมีคำว่า with education, career options, choose , for the rest of our lives แล้วแต่งประโยคใหม่ดังนี้

แก้ไข                     With education, we have a variety of career options to choose for the rest of our lives.

เขียนผิด            Everone has a different lifestyle that they want to live.

อธิบาย             1.สิ่งแรกที่ผิดคือการสะกดคำ everyone ที่ต้องมี y

2. Everyone เป็น Indefinite Pronoun เอกพจน์ และเป็น Antecedent หรือคำที่จะกล่าวอีกครั้งด้วยการใช้คำสรรพนามแทน เมื่อ  Everyoneเป็น Indefinite Pronoun เอกพจน์ คำสรรพนามที่ใช้แทนจึงต้องเป็นเอกพจน์ตาม แต่เมื่อ Everyone ไม่ได้กำหนดเพศ คำสรรพนามที่ใช้แทนจึงต้องรวมทั้งสองเพศไว้ คือ he or she และกริยาก็ต้องแปรรูปเป็นเอกพจน์ตามคือ wants     จึงแก้ไขได้ดังนี้                  

แก้ไข                     Everyone has a different lifestyle that he or she wants to live.

เขียนผิด            I grew up in South Central L.A. I didn’t choose to live there but living with gun shots going off was horrible.

อธิบาย             1. ปัญหาแรกของประโยคนี้คือเป็นประโยค Run On คือมีสองประโยครวมกันอย่างไม่ถูกต้อง

2. ข้อความไม่กระชับ แก้ไขได้ด้วยการหาคำที่มีความสำคัญไว้ก่อน คือ grew up in South Central L.A, gun shots, horrible แล้วเรียบเรียงเสียใหม่ตามเหตุผล ซึ่งอาจเติมคำที่จำเป็นบ้าง โยกย้ายคำบ้าง ดังนี้

แก้ไข                     Growing up in South Central L.A., where I hear gun shots was horrible.

เขียนผิด            A good career mean to me that there a good opportunity that you would get a job that you want.  also get paid good.

อธิบาย             1.ปัญหาแรกคือSubject-Verb Agreement คือประธานกับกริยาไม่สอดคล้องกัน A good career เป็นประธานเอกพจน์ กริยาต้องเป็นรูปเอกพจน์ให้สอดคล้องคือ means

                              2. a career กับ a job มีความหมายต่างกัน คือ a career เป็นงานอาชีพที่ยืนนาน เช่น a lawyer, a teacher, a physician ส่วน a job เป็นงานชั่วคราว เช่นa babysitter, a waiter, a busboy

                              3. good vs. well มีหน้าที่ต่างกัน good  เป็นคำคุณศัพท์ ขยายความให้กับคำนาม เช่น a good career, a good job ส่วน well เป็นคำกริยาวิเศษณ์ ขยายความให้กับคำกริยาเช่น pay well ขยายความให้กับคำคุณศัพท์ เช่น speak politely และคำกริยาวิเศษณ์ เช่น work very carefully

                              อีกประการหนึ่ง คำว่า good เป็นคำที่ไม่มีความหมายแน่นอน หรือที่เรียกว่า vague เพราะอาจหมายถึง sufficient (พอเพียง), satisfactory (เป็นที่น่าพอใจ), reputable (น่าเคารพเพราะความสัตย์ซื่อและทำงานดี), challenging (ยากน่าท้าทายและพอใจ) จึงควรเลี่ยงใช้คำว่า good

4. ข้อความยอกย้อนในกรณีนี้ ให้หาคำสำคัญแล้วเรียบเรียงความใหม่ให้สมเหตุผล ซึ่งมีเพียง a good career และ good pay จึงแก้ไขได้ดังนี้

3. คนอเมริกันที่ไม่สันทัดกับภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน (Standard English) มักสับสนกับคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน เช่น their (Possessive Adjective = ของเขา) there (Adverb = ที่นั่น) they’re (They are = เขาเป็น, อยู่, คือ)นอกนี้ยังมีคำเสียงพ้องอีกบ้างเช่น its (Possessive Adjective = ), it’s (it is =), you’re  (you are),  your (Possessive Adjective), who’s (who is), whose (Possessive Adjective)

แก้ไข                     Achallenging career means a satisfactory income.

เขียนผิด            Awell college education is very important to me for several reasons.

อธิบาย             1. wellเป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่ขยายความให้กับคำกริยา ไม่ใช่คำนาม ควรละไป เพราะไม่จำเป็น

แก้ไข                     A college education is very important to me for several reasons.

เขียนผิด            Having a good carier it’s good because you can have more opportunities in finding a job but also you have to do your best so you can have a good reputation in your carier, For example having good grades.

อธิบาย                   1. การสะกดคำผิดมีเหตุผลที่เข้าใจได้ เพราะภาษาของมนุษย์ทุกเผ่าพงษ์ เกิดจากการพูดก่อน การถ่ายทอดเป็นอักษรนั้นเกิดขึ้นที่หลัง และเป็นไปตามอำเภอใจแต่แรก เมื่อแพร่กันไปหลายชั่วอายุคนก็ยึดถือว่าเป็นกฏเกณฑ์การสะกดคำที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่น career เป็นการสะกดที่ถูกต้องแม้จะออกเสียงว่า ca-ri-er

2. ผู้เขียนมีความคิดสับสนหลายทาง เช่นควรใช้กริยา is แต่กลับไปใช้ it’s ส่วนข้อความทั้งหมดวกวนทำให้ยากที่จะเข้าใจ

                              3. having good grades ไม่มีความเกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลของ Having a good carier

4. เนื้อความสับสนเช่นนี้ แก้ได้ด้วยการหาคำสำคัญ แล้วนำมาประกอบเป็นประโยคใหม่ คำที่สำคัญเกี่ยวข้องกันมี a good career, do your best, a good reputationจึงเรียงความใหม่ได้ว่า

แก้ไข                     When you have a good job, you have to do your best to earn a good reputation.

          ขอบคุณที่สนใจอ่านครับ