Get Adobe Flash player

ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง๓๑ โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

(จากสารคดี)

                เพื่อนโทรมาเปรยความนัยโดยไม่กระจ่างแจ้ง แต่เพราะฟังแบบใส่ใจจึงไม่ยากที่เข้าถึงใจและความรู้สึกของเธอได้โดยง่าย ความรู้สึกผิดหวังที่ต้องบาดหมางกับเพื่อนที่คบกันมาหลายปี เรื่องเช่นนี้ได้รู้เห็นมาบ่อยจนอดคิดไม่ได้ว่า อาจเป็นอุปนิสัยของคนไทยบางคนที่ “รักง่ายหน่ายเร็ว”เพราะเชื่อในเรื่อง “ถูกชะตา” แต่ก็ไม่ทราบแน่ชัดว่า “ชะตา” คืออะไร รู้ได้อย่างไร ใครกำหนด ความรู้สึกเช่นนี้ทำให้เกิดความสนิทเสน่หาได้เร็ว ยื่นความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟิ้อ เผื่อแผ่ ให้ยิ่งกว่าญาติพี่น้องก็มี และเมื่อความรู้สึกเช่นนั้นหน่ายไป ความที่รักง่าย จึงหน่ายเร็วไปตามผล บ้างคบหานำพาผลประโยชน์ต่อกันเหมือนดัง “หว่านพืชเพื่อหวังผล” แต่ก็มีหลายคนที่มีจิตงามพิศุทธ์ ไม่หวังสิ่งใดคืนความรักที่ให้นอกจากความอบอุ่นให้หล่อเลี้ยงใจผู้อื่นและเป็นผลต่อตนเอง

                ส่วนเพื่อนอเมริกันที่คบหามาเป็นเวลานานไม่มีความรู้สึก “รักง่ายหน่ายเร็ว” ทั้งจากเขาและจากเรา เหมือนเป็นการคบแบบเรียบๆ เหมือนทานอาหารอเมริกันที่มีรสกลมกล่อมไม่จัดด้วยรสหวานเค็มเผ็ดมัน จึงทานได้นาน แท้จริงมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยที่บ่มจากวัฒนธรรมของความเป็นส่วนตัว (privacy) ไม่เข้าใกล้ทั้งใจและกายที่ควรห่างกันแค่แขน ความไม่ระเมิดสิทธิเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องส่วนตัว ทำการคบหาไม่ลึกถึงความเป็นส่วนตัว ไม่รู้เห็นความทุกข์ ไม่ยุ่มย่าม

                แบบใดจะดีกว่ากันเป็นดุลยพินิจของแต่ละคนจะคบด้วยวิธีใด สิ่งที่ควรพิจารณาคือการจำแนกประเภทของเพื่อนที่มีต่างกันตามนิสัยและจุดประสงค์การคบหา เราจะมาศึกษาว่าคนอเมริกันจำแนกเพื่อนอย่างไร

Agentic friendship

(Agenticหมายถึง “ผู้ทำธุรกิจให้ผู้อื่น”แผงมาจาก agent แต่ยังไม่ได้บันทึกเป็นศัพท์ที่ถูกต้อง)

In an agentic friendship, both parties *look to(พึ่งพา) *each other(ซึ่งกันและกัน) for help in achieving(ประสบผล) practical(ที่สมเหตุ) goals (จุดมุ่งหมาย) in their personal and professional (เกี่ยวกับอาชีพ) lives.

Agentic friends may help with *completing (ทำให้เสร็จ) projects, *studying for an exam, or *helping move houses. They value sharing time together, but only when they have time available to help each other. These relationships (ความสัมพันธ์)typically (เป็นแบบอย่าง)do not include(ไม่รวมถึง) the sharing (การร่วมสนอง) of emotions(อารมณ์) or personal information (ข้อมูลส่วนตัว).

Best friend (or close friend)

เพื่อนที่ดีสุด (หรือ เพื่อนสนิท)

Best friends share extremely (อย่างมาก)strong(แน่นแฟ้น) interpersonal ties(ความผูกพันส่วนตัว)witheach other.

Blood brother or sister

เพื่อนร่วมน้ำสาบาน

This term (คำ) can *either(ใช้กับ or แสดงทางเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)refer to(หมายถึง) people related (เกี่ยวข้อง)by birth (โดยทางสายโลหิต)*or to friends who swear(สาบาญ) loyalty (ความซื่อสัตย์) by mixing (ผสม) their blood together. The *latter(อันหลัง) usage (การใช้) has been practiced (นำมาปฏิบัติ)throughout(ตลอดเวลาที่ผ่านมา) history, but is rarely(ไม่ค่อย) continued(ปฏิบัติ) today *due to(เพราะ) the dangers(อันตราย) of blood-borne(โลหิตนำเชื้อ) diseases (เชื้อโรค).

Buddy

เพื่อนรัก, เพื่อนยาก

Sometimes *used(นำไปใช้) as a synonym (คำพ้อง หรือ คำที่มีความหมายเดียวกัน) for friend generally (โดยทั่วไป), "buddy" can specifically(โดยเฉพาะ) denote(แสดงถึง) a friend or partner *with whom one engages(พัวพัน) in a particular (โดยจำเพาะ)activity (กิจกรรม), such as (เช่น) a "study buddy (เพื่อนเรียนหนังสือ)."

Casual relationship or "friends with benefits"

ความสัมพันธ์ผิวเผิน หรือ “เพื่อนเพื่อประโยชน์”

Also *referred to (หมายถึง) as a "hook-up (เกี่ยวดอง)," this term denotes a sexual (ทางเพศ) or near-sexual (ใกล้เคียงทางเพศ) relationship between two people who do not expect or demand (คาดหวัง) to share a formal (อย่างเป็นทางการ) romantic relationship.

Communal friendship

มิตรสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับชุมชน

As defined (ขยายความ) by Steven McCornack, this is a friendship *in which friends gather (รวมตัว) often to provide (มอบ) encouragement (การให้กำลังใจ) and emotional (ทางอารมณ์) support (การเกื้อหนุน) * in times of (ในเวลาที่) great need. This type of friendship tends (มีทีท่า) to last (ยืนยาว) only when the involved (ที่เกี่ยวข้อง) parties (ผู้เกี่ยวข้อง) fulfill (ทำให้สมบูรณ์) the expectations (ความคาดหวัง) of support.

อธิบายการใช้ภาษา

 1. In an agentic friendship, both parties *look to*each other for help…

  Look to เป็น Phrasal Verb คำกริยาหลายคำมีคำบุพบทประจำตัวเพื่อสร้างความหมายโดยเฉพาะ เช่นคำนี้ที่หมายถึง “พึ่งพา” หรือ look up to  “ชื่นชมเคารพ”

  Each other ใช้เฉพาะสองคน ถ้าเกินกว่าสองให้ใช้ one another เช่น We three always help one another.

 2. Agentic friends may help with *completingprojects, *studying for an exam, or *helping move houses.

 3. Completingเป็น gerund หรือกริยาที่มี –ingใช้กับคำบุพบท เช่น with โดยปกติ gerund เป็นดังคำนามที่ทำหน้าที่ประธานของกริยา หรือเป็นกรรมของกริยา ในประโยคนี้ยังมีการใช้ Parallelism หรือการใช้คำ วลี หรืออนุประโยคที่มีลักษณะเหมือนกัน คือใช้ gerund ทั้งสามคำcompletingprojects, *studying for an exam, or *helping move houses.

 4. *either refer topeople relatedby birth*or to friends who swear loyalty... Either…or… เป็น Correlative Conjunction ที่เชื่อมคำสองคำที่มีลักษณะเดียวกัน ถ้าใช้เชื่อมประธานสองคำ คำที่สองจะเป็นตัวกำหนดกริยา ถ้าประธานที่สองเป็นเอกพจน์ แม้ประธานแรกจะเป็นพหูพจน์ กริยาก็ต้องเป็นเอกพจน์ เช่น Either they or Mary needs to come to the meeting tomorrow.

 5. The *latterusagehas been practicedthroughouthistory, but is rarelycontinuedtoday *due to the dangers … คำที่มีความหมายตรงข้ามกับ The latter คือ the former ทั้งสองคำมี the นำ

 6. Sometimes *used as a synonymfor friend generally, "buddy" can specifically denote a friend or partner *with whom one engages in a particularactivity, such asa "study buddy”

  Used เป็นกริยารูป Past Participle ที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ ประกอบคำนามที่ละไว้เป็นที่เข้าใจหรือย่อมาจากอนุประโยคว่า Buddy is sometimes used as a synonym for friend… แต่ในเมื่ออนุประโยคต่อไปเริ่มด้วย "buddy" can specifically denote ซึ่งเป็นคำเดียวกัน จึงลดอนุประโยคเป็นวลีว่า Sometimes *used as a synonym ...

  การจำแนกประเภทเพื่อนในทัศนะของคนอเมริกันยังมีที่จะนำมาเสนอต่อในฉบับหน้า