Get Adobe Flash player

ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

 

                วันแรกของเทอมใหม่ เป็นวันแนะนำหลักสูตรของวิชาว่านักศึกษาจะต้องทำอะไรบ้าง(course requirements) ตลอดเทอม และให้เขียนข้อความเกี่ยวกับความภูมิใจในตัวเองว่าคือสิ่งใดเป็นจำนวน 200 คำ เพื่อนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการเขียน นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นอเมริกันผิวดำ หรือ African Americans ที่มีปัญหากับการเขียน เพราะเคยชินกับภาษาพูดที่เรียกว่า non-standard English อันเป็นภาษาที่ไม่ถูกต้องหลายประการ แต่คนอเมริกันที่มีการศึกษาน้อย จะไม่เห็นว่าผิดอย่างไร แต่ในระดับมหาวิทยาลัย ผมมีหน้าที่ที่จะปรับปรุงแก้ไขการใช้ภาษาอังกฤษของเขาให้อยู่ในระดับปัญญาชน เริ่มด้วยการชี้แนะปัญหาจากข้อเขียนชิ้นแรก ว่ามีปัญหาอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร อันเป็นการชี้แนะเรื่องการใช้ภาษาในวันแรก ส่วนเรื่องหลักการเขียนอื่นๆ จะตามมาในอาทิตย์ต่อๆไป

ตามข้อเขียนที่เลือกมาเป็นตัวอย่าง มีหลายประโยคดังนี้

  • First off, I am proud to be a college student.

ที่ต้องแก้ไข

คนอเมริกันที่ชินกับ Non-standard English นิยมใช้ first off ที่ย่อมาจาก first of all ซึ่งไม่จำเป็น แค่เขียนว่า first ก็เข้าใจดีแล้ว

  • Being a successor in college is something Ive always dreamed about, and here I am on campus with my chance to shine for my self, and also my friends and family.

ที่ต้องแก้ไข

a successor หมายถึง someone who takes a position previously held by someone else หรือ “คนที่มาทำหน้าที่แทนคนที่เคยทำหน้าที่นั้นมาก่อน” ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงควรละไป เหลือเพียง being in college

is something, is what ก็เป็นการเขียนแบบ non-standard ที่เยิ่นเย้อ ให้เขียนให้ตรงไปเลยว่า “คืออะไร”นั่นคือ

I’ve (ต้องมี apostrophe เพื่อย่อ I have)always dreamed about being in college

, and here I am on campus with my chance to shine for my self, and also my friends and family.

ที่ต้องแก้ไข

myself ต้องเขียนเป็นคำเดียวว่า myself

and also my friends and family.

and กับ also มีความหมายเดียวกัน แต่เมื่อมีอีกสองกลุ่มคือ my friends and family จึงควรใช้ and กับกลุ่มสุดท้ายเท่านั้นว่า

, and here I am on campus with my chance to shine for myself, my friends, and my family.

  • I am proud  because today I am taking a chance at my future that I will not have 5 years from now.

ที่ต้องแก้ไข

ประโยคนี้เขียนโดยไม่ไตร่ตรองกรองความ เขียนไปตามคำพาไป จึงสับสน วิธีแก้ไข คือพยายามหาคำที่สำคัญ แล้ววางรูปประโยคใหม่ ซึ่งมีคำว่า proud, future และ five years from now เมื่อจับความได้ ก็เรียงความใหม่ได้ว่า

I am proud of myself because I am taking my chance to prepare myself for my future five years from now.

  • Sence I started school I have alot to be proud about.

ที่ต้องแก้ไข

Senceสะกดผิด ต้องสะกดว่า since \

ที่ต้องแก้ไข

I have alot to be proud about มีที่ผิดสองแห่ง alot ต้องเขียนแยกเป็นสองคำว่า alot และทั้งประโยคไม่ชัดเจน ควรแก้ว่า

Since I started school I have been proud of myself in many ways.

  • She ask me what my pation was.

ที่ต้องแก้ไข

askไม่ถูกกาลอดีต ต้องเขียน asked ถ้าเป็นปัจจุบัน ต้องเขียน asks ให้ถูกต้องกับ she

pationตามเนื้อหาทั้งหมดควรเป็น passion ซึ่งมีสองความหมาย ๑. ความกระสันต์ ๒. ความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในที่นี่ หมายถึงความหมายที่สอง

  • Ive been about to accomplish everything that ive started to do by practicing on bettering myself.

ที่ต้องแก้ไข

I’ve ต้องมี apostrophe เพื่อย่อ I have

I’ve started การเริ่มต้นเป็นอดีตที่จบสิ้น ต้องใช้ Past Tense คือ I started

  • on bettering myself ควรเขียน to better myself เพื่อแสดงจุดประสงค์ของ practicing

การเขียนกับการพูดต่างกัน ภาษาที่นักศึกษาใช้ เป็นภาษาพูด ที่คนต่างชาติอาจไม่เห็นความแตกต่าง เพราะชื่อว่า คนอเมริกันย่อมพูดภาษาอังกฤษถูกต้องเสมอ แต่เมื่อเข้าใจภาษาอังกฤษถ่องแท้ ก็จะเข้าใจว่า คนอเมริกันหลายคนที่ใช้ภาษาผิดๆมีมากอยู่ทั่วไป และแม้จะไม่ใช่ลูกศิษย์ ผมก็ได้ยินอยู่เสมอในสถานที่ต่างๆ แต่ไม่อาจไปแก้ไขให้เขาได้ นอกจากลูกศิษย์เท่านั้น และก็ดีใจที่มีโอกาสได้เผื่อแผ่ความรู้มาสู่ชุมชนไทย