Get Adobe Flash player

ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

 

                เคยมีคนสงสัยว่า ทำไมนักศึกษาอเมริกันต้องเรียนภาษาอังกฤษด้วย คำตอบคือ เขาต้องเรียนภาษาเขียน ไม่ใช่ภาษาพูด ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียน และภาษาพูดคือ การเลือกใช้คำที่มีความชัดเจน มีพลังสร้างความคิด และการสร้างประโยคหลายรูปแบบ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆให้ถูกต้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้หลายอย่างไม่มีใช้ในภาษาพูด และภาษาพูดก็มีหลายระดับในสังคม การพูดภาษาอังกฤษของคนอเมริกันจึงต่างกันไปตามคุณวุฒิและระดับสังคม เมื่อเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เขาจึงต้องเรียนภาษาอังกฤษในอีกลักษณะหนึ่ง ที่เป็นความรู้ใหม่ของหลายคนที่ไม่เคยใช้ภาษาเขียนกันมาก่อน ดังเรื่องที่นำมาเสนอเพียงบางอย่างในฉบับนี้

                หลังจากอธิบายการสร้างประโยคในรูปต่างๆ เพื่อการเขียนที่รัดกุมและหลากหลาย ก็จะมีแบบทดสอบความเข้าใจ บางข้อเป็นปัญหาทางการวางส่วนขยายความให้ถูกทาง (Misplaced Modifiers) หรือ ส่วนขยายความไม่ได้ขยายความที่ถูกต้องกับคำ (Dangling Modifiers) การใช้คำฟุ่มเฟือย (Wordiness) การเปรียบเทียบที่ไม่ถูกจุด (Shifting in Comparison) ซึ่งนักศึกษาบางคนไม่อาจตอบได้ เพราะเหตุผลบางประการ เช่น ๑. ไม่สนใจในขณะสอน ๒. ฟังแค่หูแต่ไม่ได้ฟังด้วยสมองจึงไม่ได้ตรองความให้กระจ่าง ๓. ฟังไปบันทึกความบนจอภาพไป ทำให้ความใส่ใจในข้อมูลถูกแบ่งไปทางการบันทึกความ ผลคือ ไม่ได้ผล การทดสอบหลังการสอน ทำให้ผู้เรียนได้รู้ผลการเรียนของตนว่ายังมีสิ่งใดที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม

                บททดสอบนี้ให้นักศึกษาหาข้อบกพร่องและแก้ไขให้มีความกระชับและถูกต้อง  ซึ่งจะได้แก้ไขและอธิบายให้ผู้อ่านได้เข้าใจ

  1. Looking from the plane window, clouds appeared to him as majestic mounds of snow.

ประโยคเดิมมีสองประโยคคือ

1)            He looked from the plane window. 2) He saw clouds as majestic mounds of snow.

ประโยคทั้งสองมีประธานเดียวกันคือ He ความทั้งสองจึงเกี่ยวข้องกันคือคนเดียวกระทำการสองอย่างเป็นลำดับก่อนหลัง ประโยคแรกเกิดก่อนประโยคที่สอง สามารถรวมกันได้โดยย่อประโยคแรกเป็นวลีที่เรียกว่า Participial Phrase ด้วยการละประธานไป เปลี่ยนกริยา looked เป็น Looking ซึ่งเป็น Participle ที่ทำหน้าที่ดังคุณศัทพ์ขยายความให้กับประธานในประโยคต่อไป ซึ่งก็คือ  He ไม่ใช่ clouds  เพราะ clouds ไม่สามารถมองเห็นจากหน้าต่างเครื่องบิน

ประโยคแก้ไขใหม่

                Looking from the plane window, he saw clouds as majestic mounds of snow.

  1. There are many farmers in the area who are planning to attend the meeting which is scheduled for next Friday.

ประโยคนี้ใช้คำฟุ่มเฟือยทำให้ประโยคมีความเย่นเย้อ คำที่ไม่จำเป็นคือ There are, who, which is scheduled for ถ้าตัดคำเหล่านี้ออก ก็จะเหลือแต่คำที่ชัดเจนในตัวเอง โดยไม่ต้องอาศัยคำเหล่านี้

ประโยคแก้ไขใหม่

        Many farmers in the area are planning to attend the meeting next Friday.

  1. The implementation of the plan was successful.

ประโยคนี้เรียงความโดยเอากรรม (object) หรือสิ่งที่ถูกกระทำมากล่าวก่อน เรียกว่า Passive Voice ประโยค Passive Voice สร้างโดยเอากรรมขึ้นประโยค ตามด้วยกริยา to be  ส่วนกริยาหลักเป็นรูป Past Participle ซึ่งต่างจากประโยคที่นำผู้กระทำมากล่าวก่อน เรียกว่า Active Voice ที่มีความกล่าวตรงมีพลังไม่อ้อมค้อมเสียพลัง ดังประโยคที่แก้ไขที่เริ่มด้วยผู้กระทำ We และกริยา implemented มีกรรม the plan ตอบรับกริยา และเปลี่ยนคำคุณศัพท์ (Adjective)  successful เป็นกริยาวิเศษณ์ (Adverb)  successfully ดังในประโยคแก้ไข

ประโยคแก้ไขใหม่

We implemented the plan successfully.

  1. Less attention is paid to commercials that lack human interest stories than to other kinds of commercials.

ประโยคนี้มีการเปรียบเทียบที่ใช้ less…than แต่สิ่งที่เปรียบเทียบไม่ถูกต้อง คือเปรียบเทียบความใส่ใจ (attention) ว่าน้อยกว่า การโฆษณาอื่นๆ (other kinds of commercials) ที่ถูกต้องควรเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง การโฆษณาสองประเภท คือ commercials with human interest stories กับ other kind of commercials ดังประโยคที่แก้ไขใหม่

ประโยคแก้ไขใหม่

People pay less attention to commercials with human interest stories than to other kinds of commercials.

  1. This report explains our investment growth stimulation projects.

ประโยคนี้ใช้คำนาม stimulation ที่ไม่ได้แสดงการกระทำแทนที่จะใช้คำกริยา stimulate ที่แสดงการกระทำ อีกประการ ข้อความคลาดเคลื่อนคือ แทนที่จะอธิบาย (explains) โครงการณ์ (projects) แต่กลับไปอธิบายความรวมหลายอย่างจนสับสน ประโยคที่แก้ไขใหม่เรียงความตามเหตุผลชัดเจนกว่าคือ อธิบาย (explains) โครงการณ์ (projects) เพื่อที่จะกระตุ้น (to stimulate) ความเติบโต (growth) ในการลงทุน (in investments)

ประโยคแก้ไขใหม่

This report explains our projects to stimulate growth in investments.

  1. The new church almost took five years to complete.

ประโยคนี้มีการวางคำขยายความ almost ไม่ถูกที่  แทนที่จะเขียนว่า เกือบใช้เวลา (almost took) ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ ควรเป็นว่า เกือบ ๕ ปี (almost five years) จะชัดเจนกว่า ดังประโยคที่แก้ไขใหม่

ประโยคแก้ไขใหม่

The new church took almost five years to complete.

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์บ้าง