Get Adobe Flash player

สนทนากับ ดร. การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

แทบทุกบ่ายหลังอาหารกลางวัน เราสองจะเดินเล่นตามชายทะเลแถวบ้าน ที่นิยมไปมี Balboa Island, Corona del Mar, Laguna Beach เลยไปอีกเป็น Dana Point ที่ริมหน้าผา (cliff) ชายทะเล Laguna Beach อยู่ห่างจากบ้านไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เป็นสถานที่น่าเพลินเดินเล่นรับลมทะเลที่โชยไม่หยุดเช่นคลื่นซัดเข้าหาแก่ง หินและชายหาดไม่ขาดสาย เรียงรายไปกับหน้าผาต้น Echium (อีเคียม) กำลังออกดอกชูช่อสีม่วง สีคราม สูง ๒๐ ถึง ๖๐ เซ็นติเมตร มีต้นกำเนิดที่ตอนใต้ประเทศอังกฤษ อัฟริกาเหนือ อัฟริกาใต้ ออสเตรเลีย ที่นี่เริ่มมีชาวต่างชาติภาษาเดินขวักไขว่ ส่งภาษากันอย่างเสรีระงมราวว่าไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา ที่พูดภาษาอังกฤษผิดๆก็มีให้ได้ยินบ้าง

                คน ต่างชาติภาษาย่อมมีปัญหากับภาษาอังกฤษบ้างมากน้อยแล้วแต่พื้นฐานความรู้และ ระยะเวลาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นกิจวัตรมากน้อยแค่ไหน สำหรับผู้ที่ไม่สันทัดกับภาษาอังกฤษ มักพูดผิด จึงใคร่นำมาเสนอให้เป็นความรู้เล็กน้อยดังนี้

 

พูดผิด     Our Thai students are diligent.

พูดถูก     We Thai students are diligent.

เหตุผล    ถ้าจะบอกว่า “นักเรียนไทยของเรา” ในฐานะที่เป็นอาจารย์ ก็พูดได้ว่า Our Thai students แต่ถ้าจะพูดถึงตัวเองว่า “เรานักเรียนไทย” ก็ต้องใช้ We Thai students

พูดผิด     Don't make the office out of order.

พูดถูก     Don't leave the office in a mess.

เหตุผล    พูดแบบแรกเยิ่นเย้อ ไม่เป็นธรรมชาติ พูดแบบที่สองตรงจุดและเป็นธรรมชาติ

พูดผิด     I like to paint this door to black.

พูดถูก     I'd like to paint this door black.

เหตุผล    ภาษาไทยเรามักจะพูดว่า “ทาสีให้เป็นสีดำ” แต่ภาษาอังกฤษจะพูดลัดความว่า “ทาสีดำ” ไม่ต้องมีคำว่า to นำหน้าสี

พูดผิด     I have a Thai pen friend.

พูดถูก     I have a Thai pen pal.

เหตุผล    ที่จริงคำว่า pal เป็นภาษาพูด แต่ก็ไม่มีใครเรียก “เพื่อนที่ติดต่อกันทางจดหมาย” ว่า pen frien  นอกจาก pen pal.

พูดผิด     Give me a phone.

พูดถูก     Give me a phone call.

เหตุผล    ถ้าจะพูดว่า “โทรถึงผมนะครับ” ก็ต้องพูดว่า Give me a phone call.  แต่ถ้าจะบอกให้เขานำโทรศัพท์มาให้ ก็ต้องพูดว่า Bring me the phone.

พูดผิด     Is there any place for me in the car.

พูดถูก     Is there any room for me in the car.

เหตุผล    place เป็นสถานที่ หรือที่อยู่ เช่น Do you have a placeto stay? หากเป็นที่พอให้นั่งได้ จะใช้คำว่า room

พูดผิด     Let's play together.

พูดถูก     Why don't you come over?

เหตุผล    การชวนเล่น จะไม่พูดตรงๆ แต่จะชักชวน หรือ แนะให้มาหากัน และมักใช้คำชวนหรือคำแนะนำแบบปฏิเสธ ด้วยการใช้ Why don't youเช่น  Why don't youtake a rest for a few minutes?

พูดผิด     He got 87 points in chemistry.

พูดถูก     He got an 87 in chemistry.

เหตุผล    87เป็นคะแนนอยู่แล้ว ไม่ต้องบอกว่า points อีกซ้ำซ้อน แต่ต้องมี คำ an นำที่เรียกว่า indefinite article

พูดผิด     Chang is a popular name in Taiwan.

พูดถูก     Chang is a common name in Taiwan.

เหตุผล    popular ใช้บอกถึงความมี “ชื่อเสียง” ถ้าเป็นชื่อที่เกร่อ จะใช้คำว่า common

พูดผิด     I'm a public servant.

พูดถูก     I work for the government.

เหตุผล    ภาษาไทยเราเรียกว่า “ข้าราชการ” แต่คนอเมริกันไม่นิยมพูดว่า I'm a public servant. นอกจากจะพูดว่า I'm a civil  servant. ที่นิยมพูดกันคือ “ทำงานให้กับรัฐบาล” หรือ  I work for the government.

พูดผิด     She is pure.

พูดถูก     She is naive.

เหตุผล    ภาษาไทยมักจะพูดถึงคนที่ “ไร้เดียงสา” หรือ “ไม่จัดเจนโลก” ว่า “บริสุทธิ” ซึ่งตรงกับ pure แต่ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า naive (นาอีฟ)

                ฉบับนี้ขอจบไว้เพียงนี้ หากผู้อ่านมีคำถาม ยินดีที่จะตอบให้ครับ