Get Adobe Flash player

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Font Size:

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ดร. การุณ และ ดร. ชวนชื่น รุจนเวชช์ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย

The Life and Work of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

ชีวิตและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

แปลจาก ผู้เขียนอังกฤษและอเมริกัน หากใช้ราชาศัพท์ผิด กรุณาช่วยแนะนำด้วย

“We shall reign with righteousness for the benefits and happiness of the Siamese people.”

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

THIS declaration, spoken by His Majesty at his coronation ceremony was his first public pledge to promote the welfare of all his subjects. คำประกาศนี้ จากพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีอินทราภิเษก เป็นพระดำรัสต่อพสกนิกรเป็นครั้งแรกที่จะส่งเสริมระดับความเป็นอยู่ของราษฎรของพระองค์

Throughout his 65-year reign he has fulfilled this promise to the letter. ตลอด ๖๕ พรรษาของการครองราชย์ พระองค์ทรงบรรลุคำมั่นสัญญาตามพระดำรัส

Early on His Majesty was inspired by the example of his parents to work tirelessly to improve the lives of the Thai people. ในระยะเริ่มต้น พระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างของพระชนก และพระชนนี ที่ทรงงานโดยมิทรงเหนื่อยที่จะให้ชีวิตของพสกนิกรไทยดีขึ้น

Although most of his childhood was spent in the West, he was taught to be aware of his roots and his debt to the motherland. แม้ว่าชีวิตเมื่อทรงพระเยาว์ของพระองค์ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคโลกตะวันตก แต่พระองค์ได้รับการสอนให้ทรงคำนึงถึงรากแก่นและหนี้บุญคุณของแผ่นดินแม่

This attitude formed a solid foundation for a deep understanding of Thai society. ทัศนคติเช่นนี้ได้ผนึกรากฐานแห่งความเข้าใจในสังคมได้อย่างลึกล้ำ                                                                                                                           
In the early days of his reign His Majesty made many visits to rural areas throughout Thailand. ในระยะเริ่มต้นของการครองราชย์ พระองค์ทรงเสด็จไปยังท้องถิ่นหลายแห่งทั่วประเทศไทย

Accompanied by Her Majesty Queen Sirikit, His Majesty visited the least developed areas of the country to see how the people lived. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงติดตามไปด้วย พระองค์ทรงเยี่ยมเยือนท้องถิ่นที่ขาดความเจริญน้อยที่สุด เพื่อจะได้ทอดพระเนตรว่าพลเมืองอยู่กันเช่นไร

His Majesty would then begin the process of devising schemes and projects to resolve their troubles and improve their condition. พระองค์ จึงได้ทรงเริ่มการวางแผนการโครงการต่างๆที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ยากและปรับสภาพความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้น

Scenes of His Majesty sitting on the ground or standing shoulder to shoulder with his subjects, engaged in conversation, became a familiar sight that touched all Thai people. ภาพของพระองค์ที่ประทับบนพื้นดิน หรือทรงยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับผสกนิกรของพระองค์ ทรงมีพระราชปฏิสันถาร กลายเป็นภาพที่คุ้นสายตาของประชาชนไทย
     
To His Majesty, the people’s problems are also his, and so he has never stopped striving to make their lives better. สำหรับพระองค์ท่าน ปัญหาของประชาชน คือปัญหาของพระองค์เช่นกัน ดังนั้นพระองค์ไม่เคยหยุดที่จะทรงมุ่งมั่นสร้างชีวิตให้เขาดีขึ้น

It is for that reason the people proclaimed their King “Father of the Nation” and the monarchy has become a rock solid institution, ensconced firmly in the hearts of the Thai people. และด้วยเหตุผลเช่นนั้น ประชาชนได้ประกาศว่า กษัตริย์ของเขาคือ “พ่อของแผ่นดิน” และพระราชวงศ์ได้แปรสภาพเป็นสถาบันที่มั่นคงดังหิน สถิตในดวงใจของชาวไทย
    
His Majesty truly deserves to be called the Developer King for his dedication to alleviating the people’s hardships and improving their quality of life. พระองค์สมยิ่งที่จะได้รับพระนามว่า กษัตริย์พัฒนา ด้วยทรงอุทิศพระองค์ บรรเทาความลำเค็ญและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

ฉบับหน้าจะได้นำโครงการต่างๆของพระองค์มาแปล เสนอแก่ผู้อ่านได้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุญของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่เปี่ยมด้วยความรักต่อประชาชนและประเทศไทยอย่างล้นพ้น และขอเว้นการพาเที่ยวเกาะโออาฮุไปสักระยะ