Get Adobe Flash player

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Font Size:

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ดร. การุณ และ ดร. ชวนชื่น รุจนเวชช์ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย

            บทความที่นำมาแปลมาจากหลายสถานที่คัดเลือกมาเพื่อความเหมาะสมและเพื่อเชิดชูพระปรีชาสามารถทั้งพระอัจฉริยะของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงรักชาติศาสนาและประชาชนไทย

Royal Development Projects โครงการการพัฒนาของพระมหากษัตริย์
The Royal Development Projects (RDPs) were directly inspired by the insight His Majesty gained while visiting rural areas.

โครงการการพัฒนาของพระมหากษัตริย์ เกิดจากแรงบันดาลใจที่ได้ทรงเห็นจากการเสด็จไปยังชนบทต่างๆ

He realized that any projects that truly improved the lives of the people must go hand in hand with protection of the environment and sustainable use of natural resources.

พระองค์ทรงตระหนักพระทัยว่า โครงการใดๆที่จะปรับสถาพความเป็นอยู่ของประชาชน จะต้องสอดคล้องกับการถนอมรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ยืนนาน

The first initiative to help people was initiated in 1951, when His Majesty authorized the Department of Fisheries to acquire Tilapia mosambica fish from Penang through the UN’s Food and Agriculture Organization.

การริเริ่มครั้งแรก เกิดขึ้นในปีค.ศ. ๑๙๕๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมอบอำนาจให้หน่วยงานการประมงขอปลานิลโมแซมบิกาจากปีนังโดยผ่านทาง องค์การอาหารและเกษตรของสหประขาชาติ

The fish were initially raised in the pond at the Dusit Palace in Bangkok.

ปลาได้รับการเลี้ยงเป็นครั้งแรกที่สระในพระราชวังดุสิต ในกรุงเทพ

On November 7, 1953, His Majesty distributed the fingerlings to village and district leaders throughout the country for propagation and further distribution among the rural people in order to provide them with an alternative source of protein.

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานลูกปลาแก่หัวหน้าหมู่บ้านและตำบลตลอดทั้งประเทศ เพื่

อการขยายพันธุ์และเพื่อการกระจายต่อไปในหมู่ประชาชนท้องถิ่นเพื่อให้เขาได้รับแหล่งอาหารโปรตีนอีกทาง
His Majesty’s development projects have brought substantial benefits and innovation not only to his subjects but to the whole world.

การพัฒนาโครงการต่างๆของพระองค์ ยังผลให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมและนวัตกรรม ไม่เพียงแต่แก่พสกนิกรของพระองค์

แต่อำนวยประโยชน์ให้แก่โลกโดยทั่ว

Some of the most important are as follows:  สิ่งที่สำคัญที่สุดบางส่วนมีดังนี้


• Royal Rain Project โครงการฝนหลวง
His Majesty is often associated with life-giving rain because of his pioneering work in cloud seeding techniques.

พระองค์ทรงงานเกี่ยวข้องกับการทำฝนยังชีพ เพระได้ทรงริเริ่มงานเทคนิคการปล่อยเมล็ดเคมีลงบนเหนือเมฆให้กลายเป็นฝน

Since 1971, the methods he developed have been used to bring drought relief to farmers and to increase water reservoirs, earning international patents and interest from foreign countries.

ตั้งแต่ปีค.ศ. ๑๙๗๑ วิธีการต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นได้ถูกนำมาใช้เพื่อบรรเทาความแห้งแล้งแก่ชาวนา และยังเพิ่มน้ำในที่เก็บน้ำหลายแห่ง ได้จดทะเบียนต่างชาติและได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆ

• Royal Projects โครงการหลวง
In 1969, the King introduced a comprehensive program to assist northern hill tribe people engaged in unsustainable farming practices.

ในปีค.ศ.  ๑๙๖๙ พระองค์ทรงแนะนำแผนงานที่สมบูรณ์แบบที่จะช่วยชาวเขาทางเหนือที่ทำไร่เลื่อนลอย

By training the hill tribe communities in the production of various handicrafts, these programs have raised their income and their prospects, and at the same time have benefited the environment.

ด้วยการสอนหมู่บ้านชาวเขาให้ผลิตงานฝีมือต่างๆ โครงการเหล่านี้ทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นและโอกาสข้างหน้า ในเวลาเดียวกันยังได้มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

 
• The Chaipattana Aerator กังหันน้ำชัยพัฒนา
Concerned with the quality of water in the Kingdom, His Majesty developed a device that keeps water oxygenated and healthy.ทรงคำนึงถึงคุณภาพน้ำในพระราชอาณาจักร พระองค์จีงทรงสร้างเครื่องรักษาอ็อกซิเจนในน้ำและคุณภาพน้ำขึ้น

Its simple design and low cost make it easy to build and maintain, thus facilitating wide application nationwide.

แบบของมันธรรมดาลค่าใช้จ่ายน้อย ง่ายที่จะสร้างขึ้นและรักษา จึงง่ายที่จะกระจายไปใช้ถั้วประเทศ

            นอกจากที่นำมาแปลเพียงเล็กน้อย ยังมีอีกหลายโครงการที่พระองค์ทรงศึกษาและนำมาสร้างให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศและปวงชนอีกจำนวน ๖๐ รายการ นับเป็นบุญของชาวไทยที่ได้อยู่ใต้ร่มโพธิ์พระมหากษัตริย์เยี่ยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงครองราชย์ครองใจประชาชนด้วยทศพิธราชธรรม อันประกอบด้วย ทาน ศิล บริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน ความเที่ยงธรรม

            ขอวอนผู้คิดร้ายป้ายสีพระองค์ จงได้กลับใจสร้างกุศลส่งดวงพระวิญญาณของพระองค์สู่สวรรคาลัย