Get Adobe Flash player

เที่ยวฮาวายกับ ดร.การุณ ตอนที่ 21: Waikiki Aquarium โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

เราเที่ยวกันมาร่วมทั่วเกาะ ชมธรรมชาติ เช่นชายหาดรอบเกาะ  ขึ้นเขามองทัศนียภาพโดยรอบ ศึกษาประวัติศาสตร์ของฮาวาย เช่น Pearl Harbor, Nu’uanu Pali, พระราชวัง Iolani Palace, วัฒนธรรม เช่น Polynesian Cultural Center และอื่นๆบนพื้นเกาะที่ประมวลความงามของเกาะที่ธรรมชาติสร้าง ฉบับนี้ เราจะไปชมความงามใต้ทะเล สัตว์น้ำหลากสี หลายพันธุ์ ว่ายโยกย้ายด้วยความสงบในน้ำใสสีน้ำเงิน เสริมสีสรรด้วยหินปะการัง แห่งแรกที่จะไปชมคือ Waikiki Aquarium

หากจะไปว่ายน้ำใสเย็นหรือนอนรับแดดอุ่นที่หาด Waikiki ในยามเช้า จนพอใจ อาบน้ำจืดที่หาด เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วไปชม Waikiki Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไวกิกิ ที่อยู่ถัดไปไม่ไกลนัก

The Waikiki Aquarium has a long and venerable history. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไวกิกิ มีประวัติที่น่าเลื่อมใสเป็นเวลายาวนาน

Open on March 19, 1904, it is the second-oldest public aquarium in the United States. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ เปิดวันที่ ๑๙ มีนาคม ๑๙๐๔ เป็นแห่งที่มีอายุยาวนานเป็นอันดับที่สองของสหรัฐอเมริกา

Then known as the Honolulu Aquarium, it was established as a commercial venture by the Honolulu Rapid Transit and Land Company, who wished to “show the world the riches of Hawaii’s reefs.” ในตอน นั้นมีชื่อว่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโฮโนลูลู เป็นการลงทุนสร้างเพื่อการค้า โดยบริษัท โฮโนลูลูการรถไฟขนส่งมวลชนและที่ดิน ที่หวังจะ “แสดงให้โลกเห็นความอลังการของแนวปะการังฮาวาย”

The Waikiki Aquarium developed the first displays of living Pacific corals in the United States in 1978 using water from a seawater well and natural sunlight. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไวกิกิพัฒนาการแสดงครั้งแรก ของปะการังแปซิฟิคที่มีชีวิตในสหรัฐอเมริกาในปี ๑๙๗๘ โดยใช้น้ำจากบ่อน้ำทะเลและแสงอาทิตย์ธรรมชาติ

The Aquarium opened with 35 tanks and 400 marine organisms, the finest collection of fishes in the world. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดแสดงด้วยถัง ๓๕ ใบ และสิ่งมีชีวิตทะเล ๔๐๐ ชนิด เป็นจำนวนปลาที่ดีที่สุดในโลก
Some of the corals at the Waikiki Aquarium are over 30 years old. ปะการังบางชนิดที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไวกิกิมีอายุกว่า ๓๐ ปี
The Waikiki Aquarium was the second aquarium in the world, and the first in the United States, to maintain the chambered nautilus (Nouméa Aquarium was first) and the first in the world to produce viable Nautilus embryos. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไวกิกิ เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่สองในโลก และเป็นแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่เก็บที่อยู่อาศัยหอยโข่ง (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นูเมอา เป็นแห่งแรก) และเป็นแห่งแรกในโลกที่ผลิตตัวอ่อนหอยโข่งที่เห็นได้

The largest giant clam at the Waikiki Aquarium was acquired from Palau in June 1982 and was estimated to be five-years old at that time. หอยยักษ์ ที่ใหญ่ที่สุดที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไวกิกิ ได้มาจาก พาเลา ในเดือนมิถุนายน ๑๙๘๒ และคำนวนว่ามีอายุ ๕ ปีในเวลานั้น
At 38 years old in 2016, it is the longest-lived giant clam in any aquarium in the world. เมื่ออายุ ๓๘ ปี ในปี ๒๐๑๖ มันเป็นหอยยักษ์ที่มีชีวิตที่มีอายุยาวนานที่สุดในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใดใดในโลก

Built next to a living coral reef on the Waikiki shoreline, the Waikiki Aquarium is home to more than 3,500 organisms of 490 species of marine plants and animals. สร้างใกล้แนวปะการังที่มีชีวิตบนเส้นชายทะเลไวกิกิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไวกิกิ เป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลมากกว่า ๓,๕๐๐ ชนิด ของพืชทะเลและสัตว์ทะเล ๔๙๐ สายพันธุ์

Each year, over 330,000 people visit, and over 30,000 schoolchildren participate in the Aquarium’s education activities and programs. แต่ละปี คนมากกว่า ๓๓๐,๐๐๐ คนมาเที่ยว และนักเรียนมากกว่า ๓๐,๐๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและรายการต่างๆ