Get Adobe Flash player

เที่ยวฮาวายกับ ดร.การุณ ตอนที่ 22: เที่ยววัด โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

เราเที่ยวเกาะโออาฮุ จนแทบจะรอบเกาะแล้ว แห่งสุดท้าย เราจะไปวัดไหว้พระซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนให้ดำรงชีวิตในกรอบของธรรมะ ความถูกผิด สร้างศรัทธา เป็นจิตพ้องของประชากรโลกที่กำเนิดศาสดา สร้างศาสนาขึ้น บ้างเสื่อมสลาย บ้างยังคงอยู่ให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาทำนุบำรุงสืบไป  ที่เกาะนี้มีวัดไทย วัดศรีลังกา วัดลาว วัดจีน วัดญี่ปุ่น โบสถ์คริสเตียนอยู่หลายแห่ง แต่ไม่อาจพาชมวัดได้ทุกแห่ง จะไปเพียงบางแห่ง ศาสนาแรกที่เข้ามาแทรกความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์และพระเจ้าของชาวเกาะคือศาสนาคริสต์ที่จะกล่าวถึงก่อน ตามด้วยวัดญี่ปุ่น

The first missionaries to arrive in Hawaii were a group of Americans, who sailed aboard a ship called the Thaddeus and arrived on March 30, 1820. มิชชันนารีกลุ่มแรกที่มาถึงฮาวายเป็นชาวอเมริกัน ที่ล่องทะเลมากับเรือชื่อ แธดดูส และมาถึงวันที่ ๓๐ ปี ๑๘๒๐

Among them were Hiram Bingham, his wife Sybil, and Asa and Lucy Thurston. ในจำนวนนันมี ฮิรัม บิงแงม ภรรยาเขา ชื่อ ซิบิล และ เอซา กับ ลูซี่ เธอสตัน

The missionaries brought a New England Protestantism to the islands as well as instilling market values and trying to change indigenous Hawaiian society to what they thought was a more acceptable “Christian” way of life. พวกมิชชันนารี นำ นิว อิงแลนด์ ลัทธิโปรเตสแตน มาที่เกาะ รวมทั้งค่อยๆซึมซับค่าการตลาด และพยายามที่จะเปลี่ยนสังคมชนพื้นเมืองฮาวายไปในทางที่พวกเขาคิดว่าวิถีชีวิตของ “คริสเตียน” เหมาะสมกว่า

The Binghams in particular were highly critical of traditional Hawaiian ways, but despite this, they became friends with the ruling families of Hawaii, some of whom began to convert to Christianity in the 1820s and 1830s.  พวกบิงแงม โดยเฉพาะ วิกฤติมากกับประเพณีฮาวาย แต่กระนั้น พวกเขาได้สมานมิตรกับครอบครัวของผู้ครองฮาวาย บางคนเริ่มที่จะเข้ารับเป็นคริสเตียนในปี ๑๘๒๐ และ ๑๘๓๐

Bingham founded the Kawaiaha’o Church in Honolulu in 1836, at which Hawaiian kings, including Kamehameha III, worshiped. บิงแกม สร้างโบสถ์ คาไวอาฮาโอ ในโฮโนลูลู ในปี ๑๘๓๖ ที่กษัตริย์ฮาวายหลายพระองค์รวมทั้ง คาเมฮาเมฮาที่ ๓ สักกาะระ

Kawaiaha’o Churchis still standing today. โบสถ์คาไวอาฮาโอ ยังคงอยู่ทุกวันนี้

วัดที่สองที่เราจะไปชมและทำความรู้จักเป็นวัดญี่ปุ่นที่ไม่มีพระประจำ ชื่อ เบียวโด อิน

The Byodo-In Temple is located at the foot of the Ko'olau Mountains. วัดเบียวโด อิน ตั้งอยู่ที่เชิงเขาของเทือกเขา โคโอเลา

It was established on June 7, 1968, to commemorate the 100 year anniversary of the first Japanese immigrants to Hawaii. โบสถ์นี้สร้างในวันที่ ๗ มิถุนายน ปี ๑๙๖๘ เพื่อเป็นอนุสรณ์ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีของกลุ่มผู้อพยพชาวญี่ปุ่นในฮาวาย

The Byodo-In Temple in O'ahu is a smaller-scale replica of the over 950-year-old  Byodo-in Temple in Uji, Japan. เบียวโด อิน ในเกาะโออาฮุ จำลองเล็กกว่าเบียวโด อิน ในเมือง อูจิ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีอายุ ๙๕๐ ปี

The Byodo-In Temple is a non-practicing Buddhist temple which welcomes people of all faiths to worship, meditate or simply appreciate its beauty. วัด เบียวโด อิน เป็นวัดพุทธที่ไม่มีศาสนกิจ เป็นที่ต้อนรับประชาชนทุกศาสนาที่ต้องการมาสักการะ วิปัสนา หรือเพียงมาชื่นชมความงาม

The Temple grounds are home to wild peacocks and hundreds of Japanese koi carp. สถานที่ของวัดเป็นที่อยู่ของนกยูงป่า และปลาคอยคาร์พญี่ปุ่นนับร้อย

The Temple Grounds are open 9:00am - 5:00pm daily. วัดเปิด ๙ โมงเช้า ถึง ๕ โมงเย็นทุกวัน

Admission to the Byodo-In Temple grounds is $3.00 per adult, $2.00 senior citizen, $1.00 child. Cash only. บัตรเข้าวัด เบียวโด อิน ๓ ดอลล่าห์สำหรับผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย ๒ ดอลล่าห์ เด็ก ๑ ดอลล่าห์ รับเฉพาะเงินสด

ฉบับหน้า จะพาผู้อ่านไปไหว้พระที่วัดไทย ในเกาะโออาฮุ ที่มีอยู่สองวัดที่ผมคุ้นเคย