Get Adobe Flash player

เรียนภาษาอังกฤษกับ ดร.การุณ 24 โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

ภาษาไทยมีเพียงคำเดียวว่า “ทำ” ก็ใช้ได้หลายกรณี เช่น “ทำงานบ้าน” (do house work) “ทำครัว หรือ ทำกับข้าว” (cook หรือ do the dishes) “ทำความสะอาดบ้าน” (clean the house) “ทำเตียง” (make the bed) “ทำสวน” (do gardening) “ทำดี” (do good) “ทำชั่ว” (do evil) “ทำผิด” (do evil) (make a mistake) “ทำผิดกฏหมาย” (break the law) “ทำตัว” (behave) และอีกมากมาย จะเห็นได้ว่า คำว่า “ทำ” ในกรณีต่างๆ ต้องใช้กริยาภาษาอังกฤษต่างๆกันไป รวมทั้งคำว่า make ที่รวมกับคำอื่นๆเป็นวลีที่ถาวร ซึ่งเป็นเรื่องของฉบับนี้

Make believe (pretend) “เสแสร้ง”
The baby makes believe he cannot walk, but he really can“เด็กเล็กเสแสร้งว่าเดินไม่ได้ แต่ที่จริงเขาเดินได้แน่นอน”

Make a bargain “ต่อรอง”                
I will make a bargain with you.  If you wash the dishes, I will dry. “ผมจะต่อรองกับคุณ ถ้าคุณล้างจาน ผมจะเช็ดแห้ง”        

Make a change “เปลี่ยนแปลง”        
People should always be ready to make a change in their habits. “คนเราควรจะพร้อมที่จะเปลี่ยนนิสัยของเขา”

Make a comparison “ทำการเปรียบเทียบ”          
It is not possible to make a comparison between unlike things. “มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่เหมือนกัน”

Make a decision “ตัดสินใจ”                
You must make a decision about your future work. “คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับงานอนาคตของคุณ”

Make a discovery “ค้นพบ”                 
Columbus made a discovery that people are still talking about. “โคลัมบัสได้ทำการค้นพบที่คนยังคงกล่าวถึง”

Make an effort “ทำความพยายาม”             
You will not succeed if you never make an effort. “คุณจะไม่ประสบผลสำเร็จ ถ้าคุณไม่เคยพยายาม”

Make an error “ทำผิดพลาด”    
Don’t worry about making an error; go ahead and try. “อย่าวิตกกังวลเรื่องที่ทำผิดพลาด เอาเถิด และพยายาม”

Make friendships “สร้างมิตร”            
In college we often make friendships that last indefinitely. “ที่มหาวิทยาลัย เราสร้างมิตรอยู่เสมอที่ยืนนานอย่างไม่มีกำหนด”

Make friends with “เป็นเพื่อน”        
Tracy gets along with everybody. He could make friends with strangers. “เทรซี่เข้าได้กับทุกคน เขาสามารถเป็นเพื่อนกับคนต่างหน้าได้”

Make fun of  “ล้อเลียน หรือ ล้อเล่น”
It is not polite to make fun of physically handicapped people.    “มันไม่สุภาพที่จะล้อเลียนคนพิการ”        

Make improvement “ทำให้ดีขึ้น”            
You are making a great deal of improvement in your writing. “การเขียนของคุณดีขึ้นมาก”

Make a mistake “ทำผิดพลาด”             
n surgery a doctor cannot afford to make a mistake. “ในการผ่าตัด หมอไม่อาจเสี่ยงความเสียหายที่จะทำผิดพลาดได้”

Make a noise “ทำเสียง”            
Please don’t make a noise if you come in late. “กรุณาอย่าทำเสียง ถ้าคุณมาสาย”

Make a plan “ทำเรื่อง หรือ แผนการณ์”        
Harry makes a lot of plans, but he never carries them out. “แฮรีทำแผนการณ์ไว้มาก แต่เขาไม่เคยทำมันได้สำเร็จ”

Make a promise (or resolution or vow) “ให้สัญญา หรือ การแก้ปัญหา หรือ คำมั่น”    
If you make a promise, you should fulfill it. “ถ้าคุณสัญญา คุณควรทำให้ได้”

Make a speech “ทำสุนทรพจน์”            
The governor made a short speech at the dinner. “ผู้ว่าราชการจังหวัดทำสุนทรพจน์ที่งานเลี้ยงอาหารค่ำ”

Make a statement “ทำการแถลง”            
My roommate made a statement with which I disagreed. “เพื่อนร่วมห้องของฉันให้คำแถลงที่ฉันไม่เห็นด้วย”

Make a turn “เลี้ยว”                
Drive to the next intersection, and make a left turn. “ขับไปที่สี่แยกข้างหน้า แล้วเลี้ยวซ้าย”

เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน จะขอลาเที่ยวประเทศไทยครับ