Get Adobe Flash player

เรียนภาษาอังกฤษกับ ดร.การุณ 12 โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

การใช้คำที่มีความหมายทำนองเดียวกัน มักสับสนได้ในกลุ่มผู้ไม่สันทัดภาษา ซึ่งไม่ใช่แต่ชาวต่างชาติภาษา แม้คนอเมริกันเอง ก็ได้ยินว่าใช้คำผิดอยู่บ่อยๆ จึงนำคำที่สับสนมาเสนอดังนี้

BEAUTIFUL VS. GORGEOUS

Beautiful หมายถึง “สวยทั้งกายและใจ” ซึ่งรวมไปถึงบุคลิก ปัญญา ท่าทางที่สง่างาม และเสน่ห์                gorgeous เป็นเพียง “สวยเพียงกาย” คือสวยแต่ภายนอก ซึ่งรวมไปถึงสุขภาพ ความอ่อนเยาว์ ผิวกาย

BECAUSE,  DUE TO,  BECAUSE OF

ทั้งสามคำมีความหมายเหมือนกันในภาษาไทย คือใช้แสดงเหตุผล แต่ใช้ต่างกันดังนี้

Because เป็นคำเชื่อมที่ลดความสำคัญของประโยคที่เป็นสาเหตุ (Subordinating Conjunction) ใช้เชื่อมประโยคสองประโยค ประโยคที่เป็นผลของการกระทำเป็นประโยคหลัก (Main Clause) ซึ่งเป็นประโยคอิสระ สามารถอยู่ได้ตามลำพัง (Independent Clause) ส่วนอนุประโยคที่เป็นสาเหตุเป็นอนุประโยครอง (Subordinating Clause) ที่ไม่สามารถเขียนได้ตามลำพัง (Dependent Clause) เช่นประโยคหลักสองประโยค I didn’t go to work 2yesterday. I was sick all day. อาจรวมกันได้โดยให้ความสำคัญกับประโยคที่แสดงถึงผล I didn’t go to work yesterday. ส่วนประโยคที่เป็นสาเหตุ สามารถลดความสำคัญลงโดยใช้ because เป็นตัวเชื่อมประโยคทั้งสองว่า

I didn’t go to work yesterday because I was sick all day.

Due to ประกอบด้วยคำคุณศัพท์ due และคำบุพบท to จึงต้องใช้กับกริยา to be แสดงเหตุ ดังตัวอย่าง

It was due to bankruptcy, the company had to close its door for two months to restructure its financial management.

Because of มีคำบุพบท of ประกอบ จะต้องตามด้วยคำนาม หรือ วลี ไม่ใช่อนุประโยค เช่น

My roommate cannot get along with anyone because of his hot temper and aggression.

EACH, EVERY

1.ทั้งสามคำเป็น Indefinite Pronouns คำ each, every เป็นเอกพจน์ที่มีความหมายเหมือนกัน จะใช้ตามลำพัง อย่างคำสรรพนาม หรือจะใช้ประกอบคำนามเอกพจน์เช่นคำคุณศัพท์ก็ได้ คนอเมริกันส่วนมากมักใช้สองคำซ้อนความกันว่า each and every ซึ่งไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นพหูพจน์ให้ใช้ all

2.Each other ใช้แสดงถึงบุคคลสองคนที่เอ่ยถึงมาก่อน เช่น

Mr. Shannon’s children always help each other.

3.Every other ใช้หมายถึงคนอื่นที่ไม่รวมอยู่ในกลุ่มที่เอ่ยถึง เช่น

Mary made a perfect score. Every other student had at least one error. (ถ้าไม่มี other ก็จะรวม Mary เอาไว้ด้วย)

Every other ยังใช้หมายถึง “เว้น” เช่น Write on every other line of the paper. (หมายถึง “บรรทัดเว้นบรรทัด”)  I work every other day this month. (หมายถึง “วันเว้นวัน”)

4.Everybody เขียนเป็นคำเดียว ต่างจาก Every body ที่เขียนแยกเป็นสองคำ Everybody เขียนเป็นคำเดียว เป็นคำสรรพนาม (Indefinite Pronoun) หมายถึง”ทุกคน” ส่วน Every body ที่เขียนแยกคำ มี Every ขยายความให้คำนาม body หมายถึง “แต่ละร่าง” เช่นเดียวกับ everyone และ every one คำหลังจะใช้กับ of  เช่น Everybody needs a friend.Every body was buried in a common grave.Everyone was happy about the prize. Every one of the boys was punished.

5.หากจะหมายถึงคนอื่นๆที่คุ้นเคย ให้ใช้ all the other กับคำนามพหูพจน์ ถ้าใช้ all the others รูปพหูพจน์ ก็จะไม่มีคำนามร่วมด้วย เช่น

Mary made a perfect score. All the other students had at least one error.                                   Only one student made a perfect score. All the others had some errors.

6.หากเป็นคนอื่นทั่วๆไปที่ไม่เจาะจง ใช้ all other โดยไม่มี the กับคำนามพหูพจน์ และ all others ในรูปพหูพจน์ โดยไม่มีคำนามตาม เช่น

Only one person has ever made a perfect score on that test. All other foreigners have had at least one error.

Only one foreigner has ever made a perfect score on that test. All others have had at least       one error.

ได้มีผู้อ่านสนใจสั่งจองหนังสือ “เก่งอังกฤษครบๆ จบในเล่มเดียว” มาบ้างแล้ว กรุณาคอยสัก ๒ ถึง ๓ เดือน ผมจะนำหนังสือกลับมาในปลายเดือนพฤศจิกายน เพียง ๒๐ เล่ม แต่ถ้ามีผู้จองมากกว่านี้ ก็จะนำเข้ามาให้พอดีกับความต้องการของทุกคน ด้วยความขอบคุณยิ่ง