Get Adobe Flash player

[AEC Plus] โอกาสเชื่อมโยงมิตรประเทศ CLMV ...ไทยควรเร่งเดินยุทธศาสตร์ “Thailand Plus 4”

Font Size:

ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า กลุ่มประเทศ CLMV จะเป็นเวทีการลงทุนที่น่าจับตาในอาเซียนโดดเด่นมากขึ้น ด้วยน้ำหนักในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มากขึ้นเกือบเท่าตัว จากประมาณร้อยละ 7 ของ FDI ที่เข้ามาในอาเซียนทั้งหมดในปี 2548 เป็นประมาณร้อยละ 13 ในปี 2555

 

ด้วยความน่าดึงดูดการลงทุนของประเทศ CLMV ทำให้มีผู้เล่นเข้าในตลาดประเทศเหล่านี้มากขึ้นอย่างน่าจับตาดังเห็นจากพัฒนาการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ทำให้ ไทย กำลังเผชิญแรงกดดันที่อาจจะถูกประเทศอื่นมีบทบาทแซงหน้าในกลุ่มประเทศ CLMV สะท้อนจากดัชนีบทบาททางเศรษฐกิจใน CLMV (CLMV  Economic Presence Index หรือ CLMV-EPI) ที่บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จัดทำขึ้น พบว่า จีน เป็นประเทศที่มีบทบาทสูงที่สุด ขณะที่ ไทย และญี่ปุ่น มีบทบาทรองลงมาเป็นอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ แต่แนวโน้มในระยะ 1-2 ปีข้างหน้านี้ มีความเป็นไปได้ว่า ญี่ปุ่นจะขึ้นแซงหน้าไทยขึ้นมามีบทบาทเป็นอันดับ 2 จากแนวโน้มการเร่งขยายลงทุนในประเทศเหล่านี้ โดยเฉพาะเมียนมาร์  อันเป็นที่หมายตาของนักลงทุนจากทั้งญี่ปุ่น จีนและทั่วโลก ซึ่งนั่นหมายความว่า ไทยในฐานะผู้ที่เคยลงทุนสะสมรายใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว และเมียนมาร์ กำลังมีบทบาทลดลง ซึ่งอาจจะมีผลให้ไทยถูกช่วงชิงเวทีในเศรษฐกิจประเทศ CLMV ในระยะยาวได้

ดังนั้น ไทยควรเร่งพัฒนาข้อได้เปรียบสู่จุดแข็งในฐานะประเทศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางระหว่างประเทศ CLMV โดยอาศัยยุทธศาสตร์ “Thailand Plus 4“ โดยการสร้างการเชื่อมโยงประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางโครงข่ายทางธุรกิจ การผลิต และการตลาด กับประเทศ  CLMV ที่อยู่แวดล้อมไทย อันจะเอื้ออานิสงส์ในการขยับบทบาทไทยในเวทีอาเซียน ผ่านกลุ่ม CLMV ที่ไทยมีแต้มต่ออยู่แล้ว ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสร้างโอกาสแก่ธุรกิจไทย จากการปรับแนวความคิดในการรักษาตลาดและพึ่งพาการผลิตภายในประเทศ สู่การก้าวออกไปขยายตลาดและฐานการผลิตในต่างประเทศ แต่ยังเป็นโอกาสสำหรับไทยในการพัฒนาข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เป็นจุดแข็งในการดึงดูดการลงทุนเข้ามาในไทยให้เด่นชัดมากขึ้น เพื่อใช้ไทยเป็นสำนักงานภูมิภาคเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดในอินโดจีน และต่อยอดสู่การเชื่อมตลาดอาเซียนกับตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่และยังเป็นประเทศที่กำลังมีบทบาทความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  การค้า และการลงทุนกับอาเซียนมากขึ้นด้วย