Get Adobe Flash player

FinTech…กับรูปแบบบริการทางการเงินที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2726)

Font Size:

Financial Technology หรือ FinTech คือ ธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านความสะดวกรวดเร็วที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนการใช้บริการที่ต่ำลง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า FinTech จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนระบบการเงินในยุคดิจิตอลต่อไป ผ่านการต่อยอดไปสู่การพัฒนาบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเภทธุรกรรมที่เกี่ยวกับการชำระเงิน/โอนเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล และการให้สินเชื่อและเงินทุน

ในประเทศไทย เริ่มมี FinTech เข้ามาให้บริการทางการเงินในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะบริการรับชำระเงิน/โอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการสนับสนุนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย อย่างไรก็ตาม บทบาทของ FinTech ไทยในปัจจุบันยังมีค่อนข้างจำกัด เนื่องจากมีจำนวน FinTech ในประเทศน้อย และอยู่ในช่วงการพัฒนาระยะเริ่มต้น ดังนั้นจำเป็นต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมมือกันผลักดันการพัฒนา FinTech ไปสู่เป้าหมายในการนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการในประเทศอย่างแท้จริงในอนาคต