Get Adobe Flash player

วันแม่ปี ’59 คนกรุงฯใช้จ่ายสะพัด 2,800 ล้านบาท’’พาแม่กินข้าวนอกบ้าน’’ เป็นกิจกรรมยอดนิยมอันดับหนึ่ง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2759)

Font Size:

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

สำรวจพฤติกรรมของคนกรุงเทพฯจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 405 คน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมและการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2559 โดยผลสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแผนทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยการรับประทานอาหารนอกบ้านร่วมกับคุณแม่เป็นกิจกรรมยอดนิยมอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นการมอบพวงมาลัยให้คุณแม่ การซื้อของขวัญให้คุณแม่ และการพาคุณแม่เดินทางท่องเที่ยว ตามลำดับ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สัดส่วนร้อยละ 63 ของกลุ่มตัวอย่างที่มีแผนรับประทานอาหารนอกบ้านร่วมกับคุณแม่ในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2559 นี้ มีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อมื้อเท่ากับปีที่แล้ว โดยภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้มากนัก เป็นเหตุให้ผู้คนจำกัดค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้านร่วมกับคุณแม่ให้เท่ากับปีที่แล้ว นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีแผนจะพาคุณแม่เดินทางท่องเที่ยวน้อยลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่มีแผนท่องเที่ยวแบบค้างคืนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเทศกาลวันแม่ในปีนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกันสามวัน ซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวแบบเช้าไป-เย็นกลับ รวมถึงกลุ่มตัวอย่างยังมีแผนที่จะทำกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง อย่างการมอบพวงมาลัยและการซื้อของขวัญให้คุณแม่

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การใช้จ่ายจากคนกรุงเทพฯ ที่มีแผนทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2559 นี้ น่าจะมีมูลค่า 2,800 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.7 จากในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558

โดยเป็นการเติบโตที่สูงขึ้นจากปี 2558 เทียบกับปี 2557 ที่เติบโตร้อยละ 2.7 โดยวันหยุดยาวสามวันในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2559 นี้ มีส่วนกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเม็ดเงินสะพัดไปสู่ธุรกิจต่างๆมากขึ้น ทั้งการรับประทานอาหารนอกบ้านร่วมกับคุณแม่ และการพาคุณแม่และครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวแบบค้างคืน ประกอบกับธุรกิจค้าปลีกได้จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการซื้อของขวัญให้คุณแม่ ส่งผลให้มูลค่าการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2559 นี้ เติบโตสูงขึ้นกว่าปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ไม่ใช่วันหยุดยาว โดยธุรกิจต่างๆที่ได้รับอานิงส์ อย่างร้านอาหารควรเจาะกลุ่มที่ไม่ได้ออกมารับประทานอาหารนอกบ้านร่วมกับคุณแม่เพิ่มเติมด้วยการขยายระยะเวลาการจัดโปรโมชั่น ธุรกิจท่องเที่ยวควรเกาะเทรนด์ Last Minute Booking นำเสนอโปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษกระตุ้นกลุ่มที่ยังไม่มีแผนท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ รวมถึงค้าปลีกควรกระตุ้นยอดขายเพิ่มทั้งในช่วงวันแม่ และตลอดทั้งเดือนสิงหาคม