Get Adobe Flash player

วีซ่าที่คนในครอบครัวขอให้ (ตอนที่ 2) โดย Joey

Font Size:

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในตอนที่ 1 นั้น ผมได้กล่าวถึงวีซ่าที่คนในครอบครัวขอให้ชนิดต่างๆ และระยะเวลาในการรอคอย ความสำคัญของวันที่เรายื่นเรื่อง หรือที่เรียกว่า priority date, ข้อกำหนดในเรื่องอายุและการเงินของผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ ในสัปดาห์นี้ผมจะกล่าวถึงการยื่นเรื่อง (หรือที่เรียกกันว่า “Petition for Alien Relative”) รวมถึงภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย และอื่นๆ

การยื่นเรื่องให้กับญาติต่างด้าว (Petition for Alien Relative)

ดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วในตอนที่ 1 เราควรจะยื่นคำร้องขอวีซ่าให้กับญาติเร็วที่สุดในทันทีที่เราต้องการเป็นสปอนเซอร์ให้กับญาติของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติที่เป็นลำดับห่างจากเรา (Non-immediate relatives) เพราะว่าต้องรอคอยเป็นระยะเวลายาวนานกว่าญาติใกล้ชิด

ข้อควรจำ: ญาติใกล้ชิด (Immediate relatives) ไม่ต้องมีระยะเวลารอคอย

ดังนั้น ขั้นตอนแรกในการขอวีซ่าหรือได้ปรับสถานภาพให้เป็น permanent resident  (ได้กรีนการ์ด) นั่นคือการยื่นคำร้อง (ฟอร์ม I-130) ต่อ หน่วยงาน USCIS เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างญาติต่างด้าวคนนั้นกับคนที่ถือสัญชาติอเมริกันหรือคนที่ถือกรีนการ์ด

เมื่อลำดับวันที่ยื่นขอวีซ่าของญาติใกล้ชิด (immediate relatives) หรือของญาติไม่ใกล้ชิด (non-immediate relatives) มาถึงคิวของเรา  เราจึงจะสามารถดำเนินการขอวีซ่าต่อไปได้ (หรือการปรับสถานภาพ ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของความสัมพันธ์ หรือขึ้นอยู่กับภูมิลำเนาปัจจุบันของญาติต่างด้าวนั้นๆ)

หมายเหตุ: เมื่อลำดับที่ยื่นไปมาถึง และญาติผู้ที่จะได้รับวีซ่านั้นอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว ผมแนะนำให้ยื่นฟอร์ม I-30 ไปพร้อมกับใบสมัครเพื่อปรับสถานภาพพร้อมกันเลย การทำเช่นนี้เราสามารถย่นระยะเวลาในการดำเนินการได้ถึง  สอง สามเดือน หรือมากกว่านั้น

หลักฐานในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าให้ญาติต่างด้าวจะต้องส่งหลักฐานแสดงความสัมพันธ์เป็นญาติและต้องมีคุณสมบัติตามกำหนด หากผู้ที่ยื่นนั้นเป็นผู้ถือสัญชาติเมริกัน ต้องแสดงหลักฐานแสดงตนว่า เกิดในสหรัฐอเมริกา หรือได้รับการสาบานตนเป็นพลเมืองสหรัฐ หากถ้าคุณถือกรีนการ์ด คุณต้องยื่นหลักฐานแสดงสถานภาพของตนในขณะนั้น

ตัวอย่างหลักฐานการแสดงสถานภาพในสหรัฐอเมริกา

หากคุณเป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกัน  สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ใบสาบานตน หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) อเมริกัน

หากคุณเป็นผู้ถือกรีนการ์ด  สำเนากรีนการ์ด ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง

หลักฐานในการแสดงความสัมพันธ์ความเป็นญาตินั้นต้องแสดงความเป็นญาติในด้านกฎหมาย (เช่น ทะเบียนสมรส) หรือเป็นลูกจากการกำเนิดหรือรับเป็นลูกบุญธรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นเรื่องกับญาติต่างด้าวนั้น

ข้อกำหนดภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ที่เป็นผู้ยื่นคำร้องหรือสปอนเซอร์

ผู้ยื่นคำร้องหรือสปอนเซอร์ต้องมีภูมิลำเนาหลักหรืออาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้

 

เหมือนเช่นเคย หากท่านมีข้อสงสัยที่อยากจะให้ผมกล่าวถึงในคอลัมน์ฉบับต่อๆ ไป หรือมีคำแนะนำอื่นๆ ติดต่อผมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือรับทราบข้อมูลทั่วๆ ไปเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และ อื่นๆ ได้ที่ www.jc4law.com

 

Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation.