Get Adobe Flash player

การทำงานขณะอยู่ในสหรัฐอเมริกา - ภาค2: ข้อกำหนดที่นายจ้างต้องระบุตัวและยืนยันลูกจ้าง

Font Size:

สุขสันต์วันปีใหม่ ปี 2018 ครับ ผมหวังว่าทุกคนคงมีความสุขกับการฉลองปีใหม่ เพื่อเป็นการตอนรับวันปีใหม่ ปี2018 เรามาทำให้ปีนี้ และบทความนี้ดีกว่าปีที่แล้วๆกัน จุดประสงค์ของผมไม่ใช่แค่ให้ความรู้แก่ผู้อ่านแต่ยังคงมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านในการทำสิ่งดีๆให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง มันคือความรู้ที่เป็นพลังให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆตามที่คุณคาดหวัง

เนื่องมาจากบทความภาคแรกของ เอกสารขออนุญาตทำงาน ผมได้ชี้แจงไปแล้วในหัวข้อ การทำงานอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา ถ้าคุณไม่ใช่ซิติเซน หรือผู้อยู่อาศัยถาวร หรือได้สิทธิ์จากสถานะทางวีซ่า (เช่น H-1B, E-2, เป็นต้น) ข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดที่ควรตระหนักคือ เพื่อให้ได้การทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย คุณต้องได้รับสิทธิ์อนุญาตทำงานจาก the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) บทความในสัปดาห์นี้ ตามสัญญา ผมจะชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานของ ชาวต่างชาติจากมุมมองของผู้ว่าจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมจะชี้แจงข้อกำหนด ตามกฎหมายเพื่อการยืนยันตัวลูกจ้าง การยืนยันทางอิเล็กทรอนิกของ USCIS และคำแนะนำทั่วไปสำหรับ เจ้าของธุรกิจหรือนายจ้าง ข้อมูลที่ผมกำลังนำเสนอ ในบทความนี้นั้นเป็นข้อมูลทั่วไป กรุณานัดพบผมถ้าคุณต้องการข้อมูลเฉพาะเจาะจง และข้อมูลทางกฎหมาย

(หมายเหตุ: ชาวต่างชาติ หมายถึงคนที่ไม่ได้เกิดในสหรัฐอเมริกาและ ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกา)

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับนายจ้างที่กี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดของการอนุญาตทำงาน โดยทั่วไป...

1) ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ยกเว้น พวกเขาได้รับสิทธิ์อนุญาตทำงานจาก USCIS หรือสถานะที่จัดอยู่ในประเภทได้รับการอนุญาตทำงานโดยประเภทของวีซ่า (กรุณาดูหมายเหตุที่ 3)

2) ตั้งแต่ พฤศจิกายน 1986 นายจ้างทุกคนถูกเรียกร้องให้จ้างลูกจ้างผู้ที่สามารถทำงาน ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้างทุกคนต้องยืนยัน สิทธิ์ในการทำงานของลูกจ้างพวกเขา และสามารถจ่ายค่าปรับในกรณีที่ ไม่ได้ยืนยันและ รักษาหลักฐานการยืนยัน ข้อกำหนดนี้รวมทั้งซิติเซ่น และไม่ใช่ซิติเซ่น

3) ซิติเซ่น โดยการเกิดหรือการขอสัญชาติ หรือโดยกรีนการ์ดได้รับอนุญาตทำงานโดย อัตโนมัติ บุคคลเหล่านี้ไม่ต้องได้รับ EAD ซึ่งรวมทั้งชาวต่างชาติผู้ได้รับวีซ่า H1-B (ลูกจ้างชำนาญพิเศษ) วีซ่า E สนธิสัญญาผู้ค้า หรือสนธิสัญญาผู้ลงทุน หรือวีซ่าการทำงานอย่างอื่น ซึ่งถูกสปอร์นเซอร์โดยนายจ้างชาวอเมริกา สำหรับนายจ้างที่มองหาหลักฐานการอนุญาตทำงาน บุคคลเหล่านี้เพียงแค่โชว์ใบเกิด หรือใบสัญชาติ หรือกรีนการ์ด หรือวีซ่าทำงาน

4) การยืนยันสิทธิ์ในการทำงานนี้ทำได้โดย การกรอกแบบฟอร์มอิมมิเกรชั่น I-9

นายจ้างถูกเรียกร้องโดยกฎหมายให้ยืนยันสิทธิ์ในการทำงานของลูกจ้าง: IRCA และแบบฟอร์มการยืนยัน I-9

กฎหมาย

ในปี 1986 คอนเกรส ออกกฎหมาย การปฏิรูปอิมมิเกรชั่น และกฎหมายควบคุม หรือ IRCA เพื่อที่จะควบคุมและยับยั้งการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (https://www.uscis.gov/tools/glossary/immigration-reform-and-control-act-1986-irca) จากที่ผมได้อ่านมา มันเหมือนกับว่าคอนเกรส ออกกฎหมาย IRCA โดยเชื่อว่า ถ้าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ จะช่วยยับยั้ง บุคคลเหล่านี้จากการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและ รักษาสถานะการอยู่อาศัยที่ถูกกฎหมาย เนื่องมาจาก IRCA คือกฎหมาย และกฎหมายตัวนี้กล่าวไว้ว่า นายจ้างทุกคน ต้องยืนยันไม่ใช่แค่ระบุตัวลูกจ้างแต่ ยังรวมถึงการมีสิทธิ์ในการทำงานของลูกจ้างอีกด้วย IRCA กำหนดให้นายจ้างที่รู้และจ้างบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศนี้ ถือว่า นายจ้างทำผิดกฎหมาย

แบบฟอร์ม

ในการยืนยันการมีสิทธิ์ในการทำงานของลูกจ้าง นายจ้างต้องกรอกแบบฟอร์ม I-9 สำหรับลูกจ้างทุกคน I-9 หรือแบบฟอร์มการยืนยันการมีสิทธิ์ในการทำงาน ออกโดยอิมมิเกรชั่น และมีสามส่วนที่สำคัญ แบบฟอร์มต้องกรอกโดยทั้งลูกจ้างและนายจ้าง (หรือตัวแทนที่ได้รับการมอบอำนาจจากนายจ้าง เช่น ทนายอย่างเช่นผม)

เอกสารอะไรสามารถถูกใช้แสดง เพื่อระบุตัวบุคคลและการมีสิทธิ์ทำงาน

มีเอกสารที่แตกต่างมากมายที่นายจ้างสามารถรับจากลูกจ้างเพื่อยืนยันตัวบุคคลและ สิทธิ์ในการทำงาน เพราะคุณถูกเรียกร้องให้พิสูจน์ทั้งตัวบุคคล และสิทธิ์ในการทำงาน เอกสารบางอย่างสามารถถูกใช้เพื่อแสดงได้ทั้งสองสถานะ ขณะที่เอกสารอย่างอื่นถูกใช้ได้ แค่ประกอบเอกสารตัวอื่น ตัวอย่างเอกสารบางตัวดังต่อไปนี้

 

   
 

เอกสารที่ใช้แสดงได้ทั้งระบุตัวบุคคลและสิทธิ์ในการทำงาน

U.S. พาสปอร์ต

กรีนการ์ด

ใบอนุญาตทำงาน (EAD) ที่มีรูปภาพ

 
 
 

เอกสารที่ใช้แสดงตัวบุคคล                  และ                 เอกสารที่ใช้แสดงสิทธิ์การทำงาน

ใบขับขี่                                                              Social Security Card โดยไม่มีข้อห้าม
บัตรประจำตัวที่ออกโดย state                                  ใบเกิดที่ออกโดยสหรัฐอเมริกา

บัตรนักเรียนที่มีรูปภาพ                                            EAD ที่ไม่มีรูปภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The E-Verify System

E-verify การยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์ คือการยืนยันสิทธิ์การทำงานในสหรัฐอเมริกา ของลูกจ้างผ่านทางออนไลน์ (หมายเหตุ: E-Verify ไม่ได้ทำให้นายจ้างและลูกจ้างพ้นจากการทำ I-9 ให้สมบูรณ์) เพราะ E-Verify ใช้ข้อมูลจากฟอร์ม I-9 ซึ่งเป็นข้อมูลบันทึกที่ USDHS มีอยู่แล้ว ความสมบูรณ์ในการกรอกแบบฟอร์ม I-9 ยังคงจำเป็น E-Verify ใช้เพื่อเร่งและยืนยัน ข้อมูลของ I-9  หลังจากการยื่นเรื่อง ผลลัพธ์โดยส่วนมากจะได้รับการพิจาณาทันที

ถ้าคุณสนใจใน E-Verify คุณต้องลงข้อมูลบริษัทหรือธุรกิจของคุณเข้าไป โดยคุณสามารถทำได้โดยเข้าไปที่ https://www.uscis.gov/e-verify/e-verify-enrollment-page.   และข้อมูลทั่วไปของ E-Verify ได้ที่ https://www.uscis.gov/e-verify

ดังนั้นข้อมูลทั่วไปที่คุณทราบแล้วคือ ข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับนายจ้าง เพื่อระบุตัวลูก จ้างและเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการทำงานของลูกจ้างในสหรัฐอเมริกา เอกสารอะไรบ้างที่เราสามารถใช้แสดงสิทธิ์ และสรุปของการใช้ E-Verify

ถ้าคุณมีคำถามอะไรที่ต้องการคำตอบในบทความข้างหน้ากรุณาอีเมล์ผมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  สำหรับการปรึกษาเคสเฉพาะของคุณ กรุณาติดต่อที่ออฟฟิศของผมได้ที่ (818) 846-5639 หรือสายตรงภาษาไทยได้ที่ (818) 505-4921

Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation. The views and opinions expressed are those of the attorney and not of Sereechai Newspaper, its staff or anyone associated with the news organization.