Get Adobe Flash player

อาจารย์ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง เจ้าของฉายา "ครูช่าง" โดย ปิยะพัชรี ศิลปี

Font Size:

ขอแนะนำให้รู้จัก อาจารย์ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง เจ้าของฉายา "ครูช่าง" ซึ่งเป็นนักแสดง ผู้กำกับและเขียนบทละครเวที ปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนวิชาการแสดง โดยก่อตั้งโรงเรียนการแสดง ชื่อ โรงเรียนมรดกใหม่ ได้รับการเชิดชูเกียรติรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ ศ 2552 อาจารย์ชลประคัลภ์ จบสาขาการละคร ด้านการเขียนบทละคร จากมหาวิทยาลัยมอนแทนา สหรัฐอเมริกา

 

อาจารย์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน "มรดกใหม่" ว่า เป็นโรงเรียนสอนการศึกษาทางเลือกที่ค่อนข้างจะใหม่อยู่ในประเทศไทย (Alternative Education) ความหมายอาจจะฟังดูงงๆแต่วัตถุประสงค์ นั้นชัดเจนตามชื่อคือ การกลับไปศึกษามรดกและภูมิปัญญาในอดีตที่บรรพบุรุษของชนชาติไทยทิ้งไว้ให้ ที่พอมาถึงคนรุ่นใหม่ได้หลงลืมกันไป ภูมิปัญญา ที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตร ศิลปศาสตร์ วิทยาการทั้งหลาย วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ ฮีต ครรลอง ทุกอย่างที่มี เหตุผลมีภูมิปัญญาที่ได้เลือนลืมไปในสังคมที่เร่งรีบในยุควัตถุนิยมเยี่ยงปัจจุบันนี้ คือเป้าหมายของชุมชนบ้านเรียนละครมรดกใหม่ที่จะนำาภูมิปัญญา เหล่านี้มาทำให้มีชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้งในโลกดิจิตอลที่แสนสะดวกสบายนี้

 

บ้านเรียนของเราประกอบไปด้วยสี่ส่วนด้วยกัน แยกกันเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการ แต่สอดรับช่วงส่งต่อกันเพื่อพัฒนาการทั้ง ระบบ ทั้งสี่ส่วนประกอบด้วย

1. คณะละคร อันได้แก่ คณะมรดกใหม่ ที่เน้นความเป็นนักการละครที่สมบูรณ์แบบด้วยฝีมือและการจัดการ ประกอบสัมมาอาชีพด้วยการทำละคร

2. กุมุทาลัย ฟาร์มเธียร์เตอร์ คือหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เตรียมความพร้อมนักการละครเพื่อส่งมาเป็นคณะละครในข้อแรก

3. บ้านเรียนละครมรดกใหม่  ที่บ่มเพาะเยาวชน ด้วยละครศึกษาเรียนรู้ทุกสาขาวิชาที่กระทรวงศึกษาและกฏหมายบังคับ เพื่อให้ได้ วุฒิ ตามกำหนดของกระทรวงที่สามารถไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้ทุกที่

4. ชุมชนละครมรดกใหม่ โดยมี มูลนิธิกุมุท จันทร์เรือง คอยดูแลจัดการ ให้องค์ประกอบทั้งหมดอยู่ร่วมกัน 

 

“เพราะผมมาจากครอบครัวละคร พ่อแม่พี่ป้าน้าอาทำละคร คณะผกาวลี ที่มีนักแสดงอย่าง สวลี ผกาพันธ์ ชูศรี มีสมมนต์ เป็นต้น ผมเรียนละคร สอนละครมาร่วมยี่สิบปี และผมก็เคยอยู่วงการมโหรสพเชิงพาณิชย์ เมื่อสนใจในหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์ ผมจึงลาออกจากการสอนออกจาก วงการ มุ่งหน้าที่จะใช้ทักษะที่สั่งสมมา มาช่วยสร้างสังคมเพื่อการเรียนรู้ด้วยละคร นี่คือที่มาของชุมชนของเรา”

 

นำทางบ้านเรียนเราไปสู่เป้าหมายด้วยเสขะวิสัย คือจากพุทธวิธีในพระสูตร ธรรมบท ชาดก และครถาต่างๆแล้ว เราก็นำภูมิปัญญาจาก บรรพบุรุษมาใช้ เช่นการตอนตื่นตีสี่มาฝึกฝน การถือปรัชญาหกข้อ หรือการถืออาวุโสนิยมก็ตาม เหล่านี้ล้วนเป็นไปเพื่อให้เป็นคนที่ คิดเป็น มี ทักษะ มีหิริโอตัปปะ ในที่สุด 

 

ดังนั้นการมาทัวร์ที่สหรัฐอเมริกานั้น มาด้วยเหตุผลหลักสำคัญสองประการ อย่างแรกคือ การเรียนการสอนเชิงประจักษ์ เมื่อมรดกใหม่ไม่มีใครได้เงินเดือน เราจึงมีเงินเหลือที่จะสร้างโอกาสที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้ เช่นการนำเด็กจากพื้นที่ด้อยโอกาสมาศึกษาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ถึงยุโรปและอเมริกา ซึ่งเราทำมาต่อเนื่องกว่าหกปีแล้ว เด็กๆที่ถ้าไม่มาอยู่และเรียนรู้ที่เราจะไม่มีวันจะได้รับโอกาสนี้เลย โดย เฉพาะที่อเมริกาที่สามารถท่องไปตามรัฐต่างๆได้ทั่วประเทศ แน่นอนเด็กต้องทำรายงาน ทำสรุปบทเรียนส่งและทำบันทึกการเรียนรู้เพื่อส่งต่อทั้ง แก่เพื่อนๆพี่น้องที่อยู่ทางบ้านและส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานที่เป็ทางการเพื่อการรับวุฒิบัตรที่รับรองวิทยฐานะจากกระทรวง ต่อไป

 

เหตุผลข้อที่สองคือ เพราะเราไม่สามารถพึ่งรัฐหรือหน่วยงานใดๆได้อย่างแน่นอนในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆตั้งแต่ค่าอาหารค่าครองชีพไป จนถึงอาคารสถานที่ที่เห็นปัจจัยต่อการเรียนรู้ เมื่อพึ่งคนอื่นไม่ได้ ไฉนเราจะงอมืองอเท้าเล่า เรามีพระพุทธศาสนาเป็นสรณะที่พระพุทธองค์เน้น ย้ำเรื่องการพึ่งตนเอง เราจึงนำผลงานที่เราสั่งสมเรียนรู้มาระดมทุนเพื่อหาปัจจัยไปสนับสนุนความอยู่รอด และการต่อยอดความรู้ของเรา ใน ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อาคาร สิ่งก่อสร้างที่จำเป็น สมุดหนังสือ  ค่าน้ำไฟ ค่าโทรศัพท์ น้ำมันรถ การเดินทาง ฯลฯ มาในครั้งนี้ เราเน้นที่จะสร้างโรงอาหารกับห้องสมุดในอาคารเดียวกันและห้องน้ำที่แยกชายหญิงอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งพิจารณาเป็นความสำาคัญที่จำเป็นในช่วงเวลานี้

 

การมาสหรัฐอเมริกาจึงได้สองโอกาส คือทั้งเรียนรู้ต่อยอดพร้อมการส่งต่อและระดมทุนเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นที่เรายังขาดแคลน ซึ่งมรดกใหม่ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งวัดที่เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนคนไทยและญาติโยมคนไทยน้ำใจงามที่มองเห็นในเจตนารมณ์ของเราและ เมตตามาอย่างดีเกินคาดทุกครั้งที่มา

 

ในโอกาสนี้พวกเราชาวมรดกใหม่จึงขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีต่อพวกเรา ทั้งที่ได้รับแล้วและกำลังจะได้รับในโอกาสต่อไปไม่ว่าจะ เป็นปัจจัยทางวัตถุหรือปัญญาความรู้จากสาธุชนคนไทยทั้งหลายในต่างแดน คณะละครมรดกไทยในปีนี้ได้จัดการแสดงในลอสแองเจลลิสไปแล้ว 1 รอบ ในขณะนี้กำลังเดินทางและนำการแสดงไปเสนอยังชุมชนไทยอื่นๆใน สหรัฐ ท่านที่พลาดชมรอบแรกหรือติดใจอยากจะกลับมาชมอีก ทั้งท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนบ้านเรียนและกลุ่มนักเรียนโปรดเตรียมจัดเวลา ทาง คณะละครจะกลับมาแสดงอีกในเดือนเมษายน

   

    วันที่ 2 ร่วมแสดงกับลูกทุ่งชานกรุงที่ Arcadia Community Center

    วันที่ 3 วัดพระธาตุดอยสุเทพ (วัดพุทธชิโนฮิล)

    วันที่ 8 วัดไทยลอสแองเจลลิส

    ขอขอบพระคุณแทนเด็กๆมาณโอกาสนี้ด้วยครับ...

 

นี่ละค่ะ อาจารย์ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง เจ้าของฉายา "ครูช่าง"