Get Adobe Flash player

เยาวชนดีเด่น โซฟียะฮ์ ไฮเดอร์ ประทานชัย จากแอลเอ ตามรอยเท้าพ่อ โดย... ศุภชัย ตรีบำรุง

Font Size:

เยาวชน คือรากฐานอันสำคัญของอนาคต ที่จะกำหนดความเป็นคุณภาพและศักยภาพของสังคมนั้นๆ การที่แต่ละชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา ได้วางรากฐานของเยาวชนและส่งเสริมเยาวชนทีมีคุณภาพ นั่นย่อมหมายความว่า อนาคตของชุมชนได้มีการวางแผนและกำหนดทิศทาง ให้เกิดคุณค่ามีบุคคล ที่สามารถสร้างทิศทางของสังคมของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีเป้าหมายที่เด่นชัด

สมาคมไทยมุสลิมคอมมิวนิตี้ฯ  กำลังก่อร่างสร้างสานงานหลายด้านอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมเยาวชนไทยมุสลิม  ที่จะกำหนดเป็นโครงการที่สำคัญระดับต้นๆ  ของแผนงานทั้งหมดของศูนย์กลางไทยมุสลิมฯ ที่จะจัดสร้างขึ้นในเร็ววันนี้ และในผังงานนี้พวกเขาจะกำหนดตั้งชมรมยุวมุสลิมขึ้นทันทีที่แผนงานทั้งหมดได้ไปสู่จุดหมายของการมีศูนย์กลางที่เด่นสง่างามที่ชื่อ

“ศูนย์กลางไทยมุสลิมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา”

เยาวชนมุสลิมของพวกเขามีหลากหลายอาชีพ ทั้งสถาปนิก, แพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, มัณฑนากร, รับราชการ,ประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว เยาวชนเหล่านี้ คือ พละกำลังอันมหาศาลที่จะขับเคลื่อน การดำเนินงานของสมาคมฯ และศูนย์กลางไทยมุสลิมฯ ไปสู่เป้าหมายการรวมตัวกันด้วยศรัทธา ด้วยความรักผูกพันฉันพี่น้อง ย่อมไม่ใช่การรวมตัวกันแบบธรรมดาแน่นอน และการรวมตัวของชมรมยุวมุสลิมไทยย่อมมีผลกระเพื่อมต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ กัน อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการศึกษาและภาคสังคมฉพาะการร่วมมือกันของบรรดาชาวไทยทุกคน ทุกสีผิว ทุกศาสนา ทุกที่มา ทุกจังหวัด ทุกวัด ทุกมัสยิด ทุกสาขาอาชีพ เพื่อที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่น ความมีคุณค่าและความมีศักยภาพที่สังคมไทยเราควรที่จะมีทัดหน้าเทียมตากับสังคมชาติอื่นๆ

โซฟียะฮ์ ไฮเดอร์ ประทานชัย ผู้เดินจากแอลเอ ไปสู่โครงการเนื่องในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  เป็นการเดินตามรอยเท้า “พ่อของแผ่นดิน”  ที่ชุมชนไทยมุสลิมภาคภูมิใจและขอให้เธอเป็นตัวอย่างของความดี ที่เราควรยกย่องสมเป็นลูกหลานของแผ่นดินไทยที่เกิดในต่างแดน แต่จิตใจคงเป็นไทยและรักเมืองไทย เช่นเดียวกันกับคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเกิดบนแผ่นดินส่วนไหนของโลก

โครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”  หรือหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  เป็นโครงการที่รัฐบาลไทย โดยส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบหมายให้สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศต่างๆ  คัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ มีความพร้อม มีความตั้งใจและกอรปด้วยความมีจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ กลับไปสัมผัสกับชีวิตชนบทไทย ที่มีชีวิตพอเพียงอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มี “จิตใจ” เป็นพลังสำคัญมากกว่าการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืน โครงการนี้เรียกสั้น ๆ ว่า “โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ”

คุณดำรง ใคร่ครวญ  กงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลีส ในขณะนั้น ได้ทำการคัดเลือก เยาวชนไทยในแอล. เอ. ไปร่วมในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ผลการคัดเลือก โซฟียะฮ์  ไฮเดอร์ (SOPHIAYA HYDER)  ธิดาของคุณเรลา “แดง” ประทานชัย ได้ไปร่วมโครงการนี้ ซึ่งเป็นประสบการพิเศษของชีวิตเยาวชนคนหนึ่งที่ได้รับรู้ - รับเรียน และซึมซับความเป็นไทยด้านต่างๆ  โดยเฉพาะขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมแห่งชนบทไทย ที่นับวันจะเลือนหายไปพร้อมๆ กับโลกมิลเลเนียม และการเดินทางของนวัตกรรมมือถือ

เยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศต่างๆ  ทั้งในทวีปอเมริกา -อเมริกาใต้ -ยุโรป และเอเชีย จำนวน 41 คน ได้เข้าสู่โครงการสำคัญนี้ การปฏิบัติงานอยู่กินกับชาวบ้านชนบทที่ห่างไกลจากแสง -สี ของการพัฒนายุคใหม่  ดังนั้นเยาวชนแต่ละคนจึงแยกย้ายกันไปปฏิบัติงาน กลุ่มละ 2-4 คน โดยโซฟียะฮ์ ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติหน้าที่นี้ ที่หมู่บ้านเล็กๆ  แห่งหนึ่ง ในอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (ที่อดีตครั้งหนึ่ง เคยเป็นพื้นที่สีแดง หรือเขตแทรกซึมของคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันนี้เรื่องราวและบทบาทเหล่านี้ กลายเป็นตำนานไปหมดแล้ว) โดยเธอเป็นเยาวชนไทยในแอล เอ เพียงคนเดียวที่ได้รับการคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นโครงการที่หนักมากสำหรับเด็กตัวน้อยๆ ที่จะต้องรับผิดชอบกับกิจกรรมต่างๆมากมายในแต่ละวันซึ่งผิดแผกแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง กับชีวิตปกติที่เธอเคยใช้ชีวิตที่สุขสบายในสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 30 วัน ของการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่ภาษาพูด, อาหารการกิน, การร่วมงานกับชาวบ้านในกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งประเพณีท้องถิ่น-ประเพณีของศาสนาและความเชื่อ รวมทั้งต้องเข้านาเพื่อไปช่วยชาวนาในทุ่งนาทุกวัน ใกล้ชิดกับควายที่ช่วยไถนา จนบางครั้งก็เคยถูกขวายไล่ขวิดก็มี เรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่กับความแร้นแค้นที่ธรรมชาติผนึกไว้กับความมีชีวิต ที่เรียกว่า “ชนบท” นาไร่ กิ้งก่า กองขี้ควาย แมงกุดจี่ ใบหม่อนและตัวไหม ที่กลายมาเป็นผ้าไหมคุณภาพอยู่บนแค็ทวอร์คบนถนนสายแฟชั่น โดยที่มันมาจากชนบทที่มีแต่ความยากไร้และความหม่นหมองของชีวิตความยากจน ที่มีความแร้นแค้นเป็นอาภรณ์ห่อหุ้มชีวิต

ในชีวิตชนบทที่โซฟียะฮ์ได้สัมผัส คือ ภาพของความจริงที่ยังคงมีอยู่ในชนบทของไทย จึงเป็นการสัมผัสตรงที่มีคุณค่ามากที่สุดเท่าที่เยาวชนไทยคนหนึ่งจะได้รับ ไม่ใช่การสาวไหม ไม่ใช่การไปคลุกคลีกับชาวบ้านและไม่ใช่แค่การลงมือไปดำนากลางเปลวแดดที่แผดเปรี้ยง แต่ที่มากกว่านั้นก็คือการซึมซับรับรู้ส่วนหนึ่งของประเทศไทยกับสภาพความเป็นอยู่ที่คนไทยอีกหลายล้านคน ไม่เคยไปสัมผัสรับรสตรงนี้ นี่คือประสบการณ์แห่งชีวิตที่โซฟียะฮ์ได้รับมาอย่างเต็มเปี่ยม

เธอเล่าว่า เมื่อตอนเธอสมัครเข้ารับการคัดเลือก สถานกงสุลฯ ได้ให้เยาวชนเขียนเรียงความ เธอประทับใจในโครงการสร้างฝนเทียมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9) แต่เธอไม่ทราบว่าจะเรียกชื่อโครงการนี้ให้ตรงกับภาษาอังกฤษคำใดเธอจึงใช้คำว่า “FAKE RAINS” ซึ่งที่ถูกต้องควรจะเรียกว่า “RAINMAKING PROJECT”(โครงการฝนเทียมพระราชทาน หรือ โครงการฝนหลวง) จึงทำให้กงสุลดำรง ใคร่ครวญ ให้ความสนใจและอดขำไม่ได้ในความซื่อๆ  ของเยาวชนไทยคนหนึ่งที่แปลคำว่า “ฝนเทียม”  อย่างตรงไปตรงมา

การพบเพื่อนใหม่ เลือดไทย 41 คน บางคนมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์, รัสเซีย หรือจากสเปน ทำให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันในเวลาต่อมาอย่างเป็นรูปธรรม มีการติดต่อปรึกษาหารือและพบปะกันโดยตลอด สิ่งที่พวกเขารำลึกถึงอยู่เสมอก็คือ แผ่นดินไทย แผ่นดินของบรรพบุรุษของเขา จึงเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันออนไลน์ และสักวันหนึ่งเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังส่วนหนึ่งของชาติไทยเข้าไปร่วมพัฒนาประเทศของเราตามความถนัดของสาขาอาชีพต่างๆ

โซฟียะฮ์ ไฮเดอร์ ประทานชัย กับชีวิตการทำกิจกรรมมาโดยตลอด เธอเคยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนดีเด่นของมูลนิธิ STEP UP FOUNDATION และได้รับการคัดเลือกภาพถ่ายจากฝีมือของเธอไปแสดงร่วมกับเยาวชนอเมริกันดีเด่นอีก50 คน ที่เบเวอร์รี่ฮิลล์มาแล้ว ในงานนี้เธอเป็นหนึ่งในเยาวชน6 คนที่ได้รับการสัมภาษณ์และตีพิมพ์ในสูจิบัตรของงานที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นเยาวชนมุสลิม ชีวิตของเธอดูเหมือนว่าได้เริ่มทำกิจกรรมมาตั้งแต่เธออายุเพียง 9ขอบด้วยซ้ำไปจึง จัดเป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นตั้งแต่อายุยังไม่ครบ10ขวบ

กิจกรรมของพื้นที่ในลอส แอนเจลิส เมืองเกิดของเธอนั้น ได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมในสมัย ท่านแอนโธนิโอ วิลลาไลโกซา (ANTONIO VILLARAIGOSA)  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลอส แองเจลีส เป็นโครงการพัฒนาดูแลในย่าน เอคโค ปาร์ค ซึ่งเป็นย่านอนุรักษ์ของเมืองแอล เอที่มิใช่มีเพียงทะเลสาปเล็กๆที่สวยงามแต่มีอารยธรรมอันสำคัญของชุมชนเมืองเชื้อสายลาติโน คงตลอดความเก่าแก่ของตึกรามบ้านช่องที่จะต้องดูแลรักษาในทุกๆ ด้านและยังต้องอาศัยบรรดาเยาวชนที่เสียสละเวลาหลังการเรียนในแต่ละวันไปช่วยกันพัฒนา การรักษาความสะอาด การให้ความรู้แก่บรรดาผู้ที่อยู่อาศัยให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นั้นด้วยกัน ซึ่งนับเป็นความเสียสละของเยาวชนที่หาได้ยากในการรู้รักษ์บ้านเมือง และสละเวลาของชีวิตวัยรุ่นไปทำกิจกรรม จนเธอได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร เป็นกำลังใจให้เธออย่างมากมาย ในเกียรติที่ทำงานให้กับเทศบาลเมือง และทำงานให้กับชุมชนที่สำคัญในแง่ของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นการรู้รักษ์บ้านเมืองที่อยู่อาศัยของตนเอง

ที่สำคัญ คือ โซฟียะฮ์ ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วม THAI – AMERICAN NATIONAL INTERNSHIP PROGRAM ของสถาบัน US – ASIA INSTITUTE  ไปอบรมและปฏิบัติงานที่รัฐสภาอเมริกัน ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี.  ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสามารถด้านต่าง ๆ  ของเธอ  แม้จะเป็นเพียงนักศึกษาในระดับปีที่ 2  โดยเป้าหมายของเธอ ก็คือ เรียนในสาขารัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์  ปัจจุบันเธอศึกษาอยู่ที่ ลอส แองเจลีส คอมมิวนิตี้ คอลเลจ ใกล้จบอนุปริญญาในเร็ววันนี้ด้วยการอนุมัติอนุปริญญาบัตรสองสาขาทั้งสาขารัฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ โดยเธอมีแผนการศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยของรัฐ เช่น UCLA  หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในต่างรัฐ ที่เปิดกว้างสำหรับเธอแล้วในวันนี้

เธอเป็นลูกหลานของชาวสมาคมไทยมุสลิมคอมมิวนิตี้แห่งสหรัฐอเมริกา ที่ชาวสมาคมฯนี้ มีความภาคภูมิใจในผลงานของเธอ  ที่มีบทบาทและใช้บทบาทนั้น เพื่อสังคมส่วนรวมอย่างเสียสละ บทบาทแห่งความสามารถจึงมีคุณค่าควรแก่การยกย่องให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง และในอนาคตบุคคลตัวอย่าง เช่น โซฟียะฮ์ ไฮเดอร์ ประทานชัย จะเป็นกำลังของชุมชนไทย เป็นคนไทยรุ่นที่ 2 ที่มีศักยภาพและมีความรู้เป็นอาภรณ์ เพื่อพัฒนาและประดับสังคมของเราให้สุกสว่าง สดใส  เป็นชุมชนไทยที่มีความหวัง และศรัทธา ก้าวไปพร้อมๆ กับชุมชนอื่นๆ อย่างทัดเทียมและเข้าถึง