Get Adobe Flash player

ยกย่องหญิงครรภ์แก่ สร้างรูปหล่อ “หลวงปู่มั่น” โดย พระอาจารย์ ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ

Font Size:

                ออกเดินทางจาก ซาน ฟรานซิสโก ด้วยรถยนต์แต่กลางดึกเพื่อมาร่วมงานเข้าพรรษาและสมโภชรูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดบ้านป่านาบุญ ในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น เกิดเหตุขัดข้องในการออกของจนทำให้รูปหล่อถูกนำไปส่งถึงวัดเกือบเที่ยงคืน หญิงใจบุญอุ้มครรภ์เฝ้ารอจนได้กราบรูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่นสมใจก่อนกลับ ซาน ฟรานซิสโก

                “........... ดูกรภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่เที่ยวไปบนแผ่นดิน เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมถึงความรวมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้าง โลกกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้น เพราะความเป็นของใหญ่ แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล กุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีความไม่ประมาทเป็นมูล ประชุมลงในความไม่ประมาท ความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดของกุศลธรรมเหล่านั้น........”

                อ้างอิงจากพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสก – เอกาทสกนิบาต

                งานทำบุญเข้าพรรษาและสมโภชรูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริภัตโต ที่วัดบ้านป่านาบุญเมื่อวันพุธที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมามีเรื่องราวที่น่าประทับใจควรแก่การนำมาถ่ายทอดให้ญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ประการแรกก็คือ คุณโยมแม่จำเนียร ดิษยบุตร ผู้จะมีวัยครบ 96 ปี ในวันที่ 26 พ.ย.นี้ ให้เกียรติเดินทางจาก นอร์ท ฮอลลีวูดไปถึงวัดบ้านป่านาบุญ เมืองไวท์วอเตอร์ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ทำให้ผู้ไปร่วมงานทุกๆคนต่างมีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่บุคคลผู้มีวัยขนาดนี้มีความมุ่งมั่นในการเดินทางไปทำบุญที่วัดในถิ่นทุรกันดารเช่นนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องธรรมดา ซึ่งคุณโยมแม่จำเนียร ดิษยบุตร เป็นผู้ให้การอุปถัมป์วัดบ้านป่านาบุญมาตั้งแต่แรกที่มีการก่อตั้งวัด ทั้งยังรับเป็นประธานในการทอดกฐินตลอดมาทุกๆปี

                นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่น่าประทับใจเกิดขึ้นอีกเรื่อง นั่นคือ ประธานในการสมโภชรูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้แก่ คุณโยมนริศรา ตีรบุลกุล chau ซึ่งอยู่ ซาน ฟรานซิสโก แม้ขณะเป็นช่วงที่กำลังตั้งครรภ์ แต่คุณโยมนริศราก็มีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางมาร่วมงานเข้าพรรษาและสมโภชรูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่นให้จงได้ โดยคุณโยมนริศรา เป็นเจ้าภาพออกค่าใช้จ่ายในการหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ และ ออกค่าขนส่งทางอากาศ แต่เพียงผู้เดียว

                คุณโยมนริศราออกเดินทางจาก ซาน ฟรานซิสโก โดยรถยนต์ พร้อมทั้งคุณโยมอนัญญา  ศิริโวหาร ซึ่งเป็นคุณแม่ และ คุณโยมภาติยะ สุขปรุง เพื่อนร่วมสายบุญที่ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกัน  ออกเดินทางจาก ซาน ฟรานซิสโก เวลาตีหนึ่งมาถึงวัดบ้านป่านาบุญเวลาเช้าเก้าโมงครึ่ง เดินทางกันด้วยความปลาบปลื้มที่จะได้เห็นรูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่นในงานสมโภช แต่ปรากฏว่า กว่าที่รูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่นจะมาถึงวัดก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืน จนญาติโยมที่มาร่วมงานเดินทางกลับบ้านกันหมดแล้ว เหลือแต่คุณโยมทั้งสามท่านที่รอคอยที่จะเห็นรูปหล่อหลวงปู่มั่นด้วยแรงศรัทธาซึ่งคณะสงฆ์ก็ประกอบพิธีสมโภชกันกลางดึกเพื่อฉลองศรัทธา

ทำให้เสียงสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ดังก้องกังวานไปทั้งขุนเขาประหนึ่งจะประกาศให้เทพยดาฟ้าดินให้รับรู้ถึงอำนาจบุญที่คุณโยมทั้งสามท่านเพียรสร้างด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างน่ายกย่องยิ่งนัก          

                “........... ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำใหญ่ๆสายใดสายหนึ่ง คือแม่น้ำคงคา ยมุนา อจิรวดี สระภู มะฮี แม่น้ำเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเป็นสายน้ำไหลไปหาสมุทร โน้มไปสู่สมุทร น้อมไปสู่สมุทร โอนไปสู่สมุทร หาสมุทร โลกกล่าวว่าเป็นยอดแห่งแม่น้ำเหล่านั้น แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันแล กุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีความไม่ประมาทเป็นมูลประชุมลงในความไม่ประมาท ความไม่ประมาท บัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดของกุศลธรรมเหล่านั้น ฯลฯ ...............”

                บุคคลที่ไม่ประมาทคือบุคคลที่สะสมบุญอยู่ตลอดเวลาคราวละเล็กละน้อยเพื่อความสุขที่ได้รับทั้งโลกนี้และโลกหน้า เพราะอำนาจแห่งบุญย่อมเป็นแสงสว่างเพื่อนำทางไปสู่ความสุข ความสมหวัง ทั้งปวง

                คุณโยมนริศรา ตีรบุลกุล chau รู้จักข้าพเจ้าจากคอลัมน์นี้ เพราะโดยปกติคุณโยมเป็นคนถือศีลสวดมนต์และมีกลุ่มปฏิบัติธรรมที่บ้านของคุณโยมประมาณ 30-50 คน ข้าพเจ้ามีโอกาสเดินทางไปสนองศรัทธาด้วยการรับนิมนต์แสดงธรรมหลายครั้ง จึงตระหนักได้ว่ากลุ่มปฏิบัติธรรมกลุ่มนี้เหนียวแน่นมากมีความเชื่อมั่นในการนั่งสมาธิสวดมนต์โดยเฉพาะคุณโยมนริศราซึ่งผ่านพ้นช่วงแห่งความทุกข์ของชีวิตมาได้ก็เพราะการปฏิบัติธรรม

                ขณะนี้วัดบ้านป่านาบุญได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างศาลาขนาดเล็ก กว้าง 30 ยาว 40 ฟุต ตามความเหมาะสมของวัดบ้านป่า เราเพิ่งจะได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้างได้หลังจากที่ยื่นเรื่องไปนานหลายเดือน แก้ไขแบบแปลนหลายครั้ง แต่เราก็ไม่ได้รีบร้อนทุรนทุรายอะไร นโยบายของวัดคือค่อยเป็นค่อยไป มีทุนก็สร้าง ไม่มีทุนก็หยุดสร้าง เพราะวัดไม่ใช่รีสอร์ต ไม่ใช่โรงแรม ไม่มีอะไรที่ต้องเร่งรีบ ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าเสียงสวดมนต์ทุกเช้าค่ำจะทำให้เทวดาเมตตา

ความเมตตาของเทวดาจะไปดลจิตดลใจให้ญาติโยมให้มาช่วยกันสร้างศาลาหลังนี้ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในการนั่งสมาธิ สวดมนต์ เพราะเคยใช้ได้ผลมาแล้วในการรักษาวัดให้รอดพ้นจากการถูกยึด ท่านที่มีความทุกข์จนไม่รู้จะผ่าทางตันไปได้อย่างไรขอให้นำการนั่งสมาธิสวดมนต์ ไปปฏิบัติ โดยปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น แล้วท่านจะแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะคุณแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นั้นมีอานุภาพมากมายมหาศาล

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 10.39 น. จะมีพิธีสมโภชรูปหล่อเหมือน “หลวงปู่ทวด” ซึ่งขณะนี้ได้นำรูปหล่อเหมือนของท่านมาประดิษฐานอยู่ในอาศรมเดียวกับอาศรม “หลวงพ่อเดิม” เพื่อรอการก่อสร้างอาศรมถวายท่านเป็นการเฉพาะในโอกาสต่อไป เช่นเดียวกับรูปหล่อเหมือนของหลวงปู่มั่นที่ประดิษฐานรวมอยู่ในอาศรมของหลวงปู่โตรอโอกาสตามที่กล่าวมาแล้ว ท่านที่รักธรรมชาติ ปีติกับความวิเวกมักปรารถนาที่จะมาปฏิบัติธรรมนอนดูเดือนดาวบนฟากฟ้า สัมผัสสายลมแสงแดด ให้ทานอาหารแก่สิงสาราสัตว์ เช่น กระต่าย กระรอก กระแต นกโรดรันเนอร์ ฝูงกา เป็นต้น เป็นความสุขที่สามารถจับต้องได้ห่างไกลจากความสับสนวุ่นวายของชีวิต

                ข้าพเจ้าขอฝากเวปไซต์ของวัดเอาไว้ด้วย www.baanpa.com ตอนนี้คลิกเปิดดูรูปกิจกรรมของวัดไปพลางๆก่อน อีกไม่นานจะมีสารคดีธรรมะให้ท่านฟังเป็นตอนๆ รวมทั้งบันทึกลงแผ่นซีดีแจกจ่ายให้ท่านที่สนใจ ข้าพเจ้าแจกซีดีเหมือนแจกหนังสือ “บทสวดมนต์มหัศจรรย์” และ “พระร้องไห้” ที่กำลังแจกในขณะนี้เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของวัด แต่แจกให้เฉพาะท่านที่ขอ เพื่อให้สมประโยชน์อย่างแท้จริง สารคดีธรรมะที่กำลังแจกในขณะนี้มีหลายแผ่น เช่น คุณโยมอรัญ – คุณโยมยุพิน พวงนาค สามีภรรยาคู่บุญ , คุณโยมแม่จำเนียร ดิษยบุตร สตรีสี่แผ่นดิน , เมื่อสิ้นแม่

รวมทั้งสารคดีธรรมะเรื่องล่าสุดที่กำลังบันทึกเสียงลงแผ่นซีดีในขณะนี้ได้แก่เรื่อง “หญิงตั้งครรภ์ประธานหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น คุณโยมนริศรา ตีรบุลกุล chau”

ธมฺมวฑฺฒโณ ภิกฺขุ

Buddhist Meditation of Whitewater

60850 Hilltop Rd. Whitewater

CA 92282 Tel:760-329-5274 , 323-742-3915

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

watbaanpa.com