Get Adobe Flash player

รัฐธรรมนูญสหรัฐ ฯ ค.ศ. 1787 โดย อ.วิภัช ธราภาค

Font Size:

(คำแปล 7) คอลัมน์นี้ได้ถือหลักปฏิบัติเรื่อยมาว่า หลังจากที่ได้แนะนำการใช้สำนวนอเมริกันเรียงตามตัวอักษรติดต่อกันได้ครบ 4 งวดแล้ว ก็จะนำเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจมาเสนอเป็นการสลับฉาก (A breather) สักครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปในด้านสำนวนอเมริกัน และก็ได้ปฏิบัติเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

 

                                ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐธรรมนูญสหรัฐ ฯ” ข้างต้นนี้ ได้มีการนำคำแปลบทบัญญัติซึ่งถือว่าเป็นสารคดีที่น่าเรียนรู้มาเสนอไปแล้ว 6 ตอนในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว และโอกาสนี้ก็มาถึงจังหวะที่สมควรแก่การนำเสนอคำแปลตัวบทกฎหมายของรัฐธรรมนูญสหรัฐ ฯ สืบต่อไป

                                ข้อ 8 (ต่อ)

-                     ให้มีการจัดตั้งและบำรุงรักษาไว้ซึ่งกำลังกองทัพเรือ

-                    ให้มีบทบัญญัติกำหนดการตั้งรัฐบาลของชาติ และให้วางระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทัพบกและกองทัพเรือ (สมัยนั้นซึ่งเป็นเวลามากกว่า 200 ปีก่อน) โลกยังไม่เจริญก้าวหน้าไปถึงขั้นที่มีการตั้งกองทัพอากาศ)

-                    ให้มีการจัดวางมาตรการให้มีกองกำลังรักษาดินแดนเพื่อบำรุงรักษาตัวบทกฏหมายว่าด้วยการป้องกันรักษาประเทศในสภาพที่เป็นการรวมตัวของมลรัฐต่าง ๆ ของประเทศ  การปราบปรามกบฏภายในประเทศ อีกทั้งเพื่อต่อต้านและปราบปรามการรุกรานจากภายนอกประเทศ

-                    ให้สภานิติบัญญัติของสหรัฐ ฯ วางบทบัญญัติลงไว้เพื่อการก่อตั้งกองกำลังรักษาดินแดนเพร้อมกับให้มีการติดอาวุธยุทโธปกรณ์ และระเบียบขัอบังคับในด้านระเบียบวินัยของกองกำลัง อีกทั้งให้มีข้อกำหนดเพื่อส่วนหนึ่งของกองกำลังดังกล่าวนี้สามารถเข้าร่วมงานกับกองทัพต่าง ๆ ของสหรัฐ ฯ ก็ดี ข้อกำหนดว่าด้วยการแต่งตั้งบรรดานายทหารเข้าประจำทำหน้าที่ในกองกำลังรักษาดินแดนก็ดี  รวมทั้งให้มีการวางบทบัญญัติเพื่อการฝึกทหารประจำการในกองกำลังรักษาดินแดนนี้โดยตลอดอีกด้วย

-                    ให้สภานิติบัญญัติของสหรัฐ ฯ มีหน้าที่ลำพังแต่ฝ่ายเดียวโดยตลอดด้วยการกำหนดให้มีการจัดตั้งเขตแดนให้เป็นที่ทำการโดยเฉพาะ (พื้นที่ไม่เกินสิบตารางไมล์) โดยไม่ขึ้นอยู่ในพรมแดนของมลรัฐหนึ่งใดทั้งสิ้น แล้วให้ยอมรับไว้เป็นที่ตั้งของสภานิติบัญญัติโดยเฉพาะ อีกทั้งให้เป็นที่ตั้งของฝ่ายบริหารหรือที่เรียกว่า รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา  รวมทั้งให้สภานิติบัญญัติมีอำนาจปกครองดินแดนทั้งปวงซึ่งได้มีการจัดซื้อไว้โดยได้รับความยินยอมจากฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐ ฯ เพื่อการก่อตั้งป้อมปราการ,  ที่เก็บยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ , คลังกระสุนต่าง ๆ, ที่จอดและซ่อมเรือของกองทัพเรือ, และการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นในลักษณะต่าง ๆ อีกด้วย

-                    ให้สภานิติบัญญัติมีหน้าที่กำหนดวางกฏหมายทั้งปวงเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลสามารถดำเนินการบริหารงานของประเทศได้โดยตลอด และอย่างมีประสิทธิภาพ (ยังมีต่อ)

ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข