Get Adobe Flash player

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “L” LAY (3) โดย อ.วิภัช ธราภาค

Font Size:

“LAY” (3)

                                Lay out เป็นถ้อยคำง่าย ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นคำกริยาในการสร้างประโยค และอาจแสดงความมุ่งหมายออกไปได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น

               1.   นำเข้าของหรือสิ่งของต่าง ๆ ออกมาวางเรียงหรือวางให้กระจายออกเพื่อให้สามารถมองเห็นหรือตรวจดูได้ง่าย ๆ เช่นกล่าวว่า Jim lays the map out on the table. คือตาจอห์นนำแผนที่ออกมากางไว้บนโต๊ะ

  1. สร้างเป็นประโยคในรูปสำนวน อาทิเช่น The garden were laid out with lawns and flower beds.  คือ สวนนั้นเขาได้จัดขึ้นไว้ประกอบด้วยเนื้อที่ซึ่งเป็นสนามและที่เป็นแปลงดินสำหรับปลูกไม้ดอกอีกด้วย
  2. สร้างเป็นประโยคในรูปสำนวนซึ่งมีความหมายว่าเป็นการนำออกเสนอซึ่งรายการละเอียด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ อาทิเช่น All the terms and conditions are laid out in the contract.  คือมีการนำเงื่อนไขข้อผูกพันทั้งสิ้นออกมาเขียนกำหนดลงไว้ในหนังสือสัญญาฉบับนั้น

 

  1. สร้างเป็นประโยคในรูปสำนวนซึ่งมีความหมายว่าต้องทุ่มเงินเป็นจำนวนมากเพื่อจัดซื้อหรือจัดหาอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นกล่าวว่า I had to lay out a fortune for a new car. คือดิฉันต้องทุ่มเงินก้อนใหญ่ออกไปซื้อรถยนต์ใหม่คันหนึ่งเท่านั้นเอง

ฝรั่งพูดกันยังงี้  ถ้าไทยเราพูดกันยังงั้น แล้วฝรั่งจะว่ายังไง?

                                สัปดาห์นี้แล้ว ได้เอ่ยถึงสำนวนฝรั่งที่ว่า Catch-22 หรือ  Catch-22 situation ซึ่งมีความหมายน่าสนใจเรียนรู้  กล่าวคือ ความหมายของสำนวนนี้ก็เป็นว่า กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำพัง จะทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ หรืออย่างโน้นก็ไม่ได้  “เข้าทำนองหนีเสื้อปะจระเข้”  คือหาทางออกไม่ได้ หรือสิ้นทางออก เสี่ยงภัยอย่างหนึ่งกลับต้องพบกันภัยอีกอย่างหนึ่ง เพราะการหนีนั้น มักใช้ต่อกันว่า “หนีเสือปะจระเข้ ขึ้นต้นไม้ปะรังแตน”

                                ในภาคภาษาอังกฤษนั้น  เขาให้คำอธิบายขยายใจความสำนวนนี้ไว้ว่า A regulation or situation that is self-contradictory or that conflicts with another regulation.  For instance:  government rules require workers to expose wrong-doing in their offices, but the catch-22 prevents their doing so because they are not allowed to disclose any information about their work.

                                ทั้งนี้ น่าจะถอดความออกมาเป็นภาคไทยได้ว่า “หมายความหรือหมายถึงกฏบังคับหรือสถานการณ์ซึ่งขัดแย้งกันอยู่ในตัวมันเอง  อาทิเช่น มีข้อบังคับของทางการซึ่งกำหนดให้พนักงานทั้งหลายต้องนำการกระทำผิดในสถานที่ทำการออกมาเปิดเผย แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีข้อบังคับที่ห้ามมิให้นำเรื่องราวต่าง ๆ ในงานการของตนนั้นออกมาเปิดเผยอีกด้วยเช่นกัน”

ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข