Get Adobe Flash player

คุณพร้อมจะออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งแล้วหรือยัง โดย Super Pat

Font Size:

วันนี้ที่ 11 ตุลาคม 2016 ดิฉันถูกเชิญไปรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอเมริกา โดยกงสุลใหญ่ ณ.นครลอสแอนเจลิส คุณธานี แสงรัตน์ เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแคลิฟอร์เนีย Mr. Alex Padilla,
California Secretary of State และ Mr. Jeff Klein Registra Recorder County Clerk พร้อมด้วย วลัยพรรณ เกษทอง ตัวแทนจากสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ.นครลอสแอนเจลิส
มีใจความว่า วันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ จะเป็นวันเลือกตั้งทุกระดับของอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นการเสนอกฎหมายร่างต่างๆ (propositions)จนถึงการเลือกประธานาธิบดีคนต่อไปของอเมริการะหว่างผู้สมัคร Donald Trump และ Hillary Clinton
ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย การเลือกตั้งทุกครั้งมีความสำคัญ คุณพร้อมจะออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งแล้วหรือยัง และคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ไหม...
1..คุณต้องเป็นพลเมืองสหรัฐฯ..2 คุณต้องอายุ 18 ปีในการเลือกตั้งครั้งต่อไป..3 คุณต้องพำนักพักอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย..4 คุณไม่ได้กำลังถูกจำคุก ถูกทัณฑ์บน ต้องโทษจำคุกของรัฐด้วยความผิดคดีอาญาอุกฉกรรจ์ หรืออยู่ในระหว่างการบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อชุมชนหลังได้รับการปล่อยตัว
คุณมีสิทธิ์ที่จะ ลงคะแนนบัตรเลือกตั้งหลังจากที่ลงทะเบียนเพื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก่อนวันเลือกตั้ง 15 วัน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ sos.ca.gov
คุณมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ได้ ด้วยการขอบัตรและกรอกแบบความเลือกตั้งจากสำนักงานเลือกตั้งอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งจะต้องมีตราประทับก่อนวันหรือในวันเลือกตั้ง ขอคู่มือการเลือกตั้งได้ที่ sos.ca.gov
เหตุใดคนไทยต้องไปโหวตการเลือกตั้งจากการบรรยายของวลัยพรรณ เกษทองตัวแทนสมาคมไทยแห่งแคลิฟอรืเนียภาคใต้
1..เรื่องการเข้าเมืองหรือ อิมมิเกรชั่น 2..เรื่องกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3..เรื่องสุขภาพ Health Care 4..การศึกษา โรงเรียน เพื่อการก้าวหน้าของอนุชนรุ่นหลังของคนไทย
นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่จากรัฐยังได้เอ่ยปากเชิญชวนชาวไทยให้เป็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งที่สถานที่เลือกตั้งใกล้ที่พักอาศัย คุณสมบัติ ของผู้อาสา จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์..เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา..เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ลงทะเบียน
พูดเข้าใจ อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ ผู้อาสาจะได้รับค่าตอบแทน $100 สำหรับผู้ตรวจสอบ..$80 สำหรับเสมียน..$25 สำหรับโบนัสในการฝึกอบรมในชั้นเรียนหากสนใจ (800)815-2666 เลือก 7
การประชุมเสร็จสิ้นลงด้วยดี และเราในฐานะผู้สื่อข่าว สมควรจะทำหน้าที่กระจายข่าวให้ถึงชุมชนไทยมากที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของพวกเรา ซึ่งทางสมาคมไทยฯ จะไปเปิดบู๊ตประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและแจกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเลือกกตั้ง
ที่วัดไทยในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม ซี่งวันนั้นจะมีการถวายพวงมาลาให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช ที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทย
ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2016 "อย่านอนหลับทับสิทธิ์เป็นอันขาด เพื่อประโยชน์ของชุมชนไทย"
พบกับสมาคมไทยฯวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม ที่ วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูดเพื่อรับเอกสารและข้อมูลลงทะเบียนรับเลือกตั้ง