Get Adobe Flash player

สองวีรชนที่คนมองข้าม โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

ในช่วงเวลาเกือบสามปีตั้งแต่ปลายปี 2554 จนถึง เดือนเมษายน 2557 เป็นเวลาแห่งการทรยศ คอรับชั่น ส่งเสริม”ข้าราดการ” ที่เลวให้หากินกันตามใจชอบขออย่างเดียวให้เทิดทูนระบบทักษิณให้เต็มกำลัง แต่ไปกดหัว ขับไสไล่ส่ง “ข้าราชการ” ดีที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว อย่างสาหัส แต่ก็มี วีรชน สองคนที่เป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อน กล้าชนกับกลุ่มทรราชย์ อย่างเอาเป็นเอาตาย เขาคือ

คุณถวิล เปลี่ยนศรี และ คุณไพบูลย์ นิติตะวัน                                        

ถวิล เปลี่ยนศรี เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2496 ที่จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาติดตามครอบครัวย้ายไปอยู่จังหวัดตรังตั้งแต่เด็ก สมรสกับนางวรรณภา เปลี่ยนศรี มีบุตรสาว 1 คน ชื่อ น.ส.ปรัชนัน เปลี่ยนศรี

จบการศึกษาระดับ มศ.5 จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, ระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2518) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2525), ระดับปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2523), ฝึกอบรมหลักสูตร Senior Executive Course ของ APCSS, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46, หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 38 สำนักงาน ก.พ., หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 45, หลักสูตรหนังสือพิมพ์สัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ และหลักสูตรรักษาความปลอดภัย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ต่อมาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ถวิลไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ต่อมาในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ให้ถวิลกลับไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตาม เดิม

และในที่สุดในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ แก่ถวิล เปลี่ยนศรี ภายใน 45วัน ถวิล เปลี่ยนศรีได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ต่อมารัฐบาลได้โยกย้ายถวิล เปลี่ยนศรีให้พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการศูนย์รักษาความสงบ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถวิล เปลี่ยนศรี ต้องได้รับตามพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน พ.ศ. 2550

ไพบูลย์ นิติตะวัน เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2497 ที่กรุงเทพมหานคร

จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5 จาก สถาบันพระปกเกล้า

อาชีพและประสบการณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย  นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

ประธานมูลนิธิอีพีเอธรรมศาสตร์  อุปนายกสโมสรรัฐสภา คนที่หนึ่ง ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

ประธานวุฒิสภา ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ปรึกษาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เป็นสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา พ.ศ. 2551 และแกนนำกลุ่ม 40 ส.ว. ที่คัดค้านความไม่ชอบมาพากลของสภาทาสในทุกกรณี สมาชิกที่โดดเด่นได้แก่ คำนูณ สิทธิสมาน สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็น อาทิ

หนุ่มเมืองเพชรฯ ถวิล สู้รัฐบาลในการถูกกลั่นแกล้งโยกย้ายจนได้รับชัยชนะ หนุ่มเมืองกรุง ไพบูลย์ ได้กระโดดทำหน้าที่นักกฎหมายฝ่าย ธรรมะเอาเหตุนี้ฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ถอดถอนผู้ที่ร่วมกันดำเนินการย้ายคุณถวิล พ้นจากตำแหน่ง

คดีถึงที่สุดศาลรัฐธรรมนูญโดยคณะตุลาการจำนวน 9 ท่าน เท่าที่จำได้ประกอบด้วย

นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล นายนุรักษ์ มาประณีต นายสุพจน์ ไข่มุกด์ และนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (ท่านนี้ มาแทนท่านวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ที่ลาออกไป)

นายชัช ชลวร นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี นายบุญส่ง กุลบุปผา และ นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ได้มีมติ 9 : 0 ให้ นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐมนตรีที่ร่วมกันมีมติสั่งย้ายคุณถวิลอีก เก้าคน พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้ว่า “อธรรมย่อมจะต้องแพ้ธรรมะ” และขณะนี้คนกลุ่มนี้ก็ได้ประจักษ์ว่า “นรกมีจริง” อย่างไร

ในนามของมวลชนคนไทยทั้งประเทศขอสดุดีชื่นชม “วีรบุรุษถวิล และ ไพบูลย์” ด้วยดวงใจนับจากนี้และต่อไป