Get Adobe Flash player

ชื่อ สปช.ที่ลงมติเห็นด้วย กับสัมปทานพลังงานรอบ21 โดย ฌาฒ สหัสชะ

Font Size:

 

รายชื่อ สปช. ที่ลงมติเห็นด้วย ในการสัมปทานพลังงานรอบที่ 21 ทั้งหมด 79 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้  

1.นายกาศพล แก้วประพาฬ 2. นายกิตติ โกสินสกุล 3.นายคงกฤช หิรัญกิจ 4.นายกมล รอดคล้าย 5.นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 6.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 7.นางกูไซหม๊ะวันชาฟีหน๊ะ มนูญทวี  8.นายเกริกไกร จีระแพทย์ 9.นายเกษมสันต์ จิณณวาโส 10.นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 11.นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 12.พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์ 13.นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 14.พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร 15.นายคุรุจิต นาครทรรพ 16.พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ 17.นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 18.นายเจน นำชัยศิริ 19.นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 20.นางชัชนาถ เทพธรานนท์

21.นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ 22.นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ 23.นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 24.นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์ 25.พลโท ฐิติวัจน์ กำลังเอก 26.นายดำรงค์ พิเดช 27.นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์ 28.นางเตือนใจ สินธุวณิก 29.นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 30.นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ 31.นายธวัชชัย ยงกิตติกุล 32.นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ 33.นายนิคม มากรุ่งแจ้ง 34.นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ 35.นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ 36.นายเบญจวรรณ สร่างนทร 37.นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด 38.นางประภาศรี สุฉันทบุตร 39.นายประมนต์ สุธีวงศ์ 40.พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์

41.นายปราโมทย์ ไม้กลัด 42.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ43.นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 44.นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช 45.นายพรายพล คุ้มทรัพย์ 46.พลเอก พลพล มณีรินทร์ 47.นายไพบูลย์ นลินทรางกูร48.นายไพโรจน์ พรหมสาส์น  49.นางภัทรียา สุมะโน 50.พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ 51.นายมนู เลียวไพโรจน์ 52.นายมนูญ ศิริวรรณ 53.พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ 54.พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช 55.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา 56.พลเอก วัฒนา สรรพานิช 57.พลเอก วิชิต ยาทิพย์ 58.นายวิบูลย์ คูหิรัญ59.นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม 60.นายศานิตย์ นาคสุขศรี

61.นายศักรินทร์ ภูมิรัตน 62.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ 63.พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก 64.นายสมเดช นิลพันธุ์ 65.นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์  66.นางสีลาภรณ์ บัวสาย 67.นางสุกัญญา สุดบรรทัด 68.นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง 69.นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม 70.นายสุพร สุวรรณโชติ 71.นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ 72.นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ 73.นายอนันตชัย คุณานันทกุล 74.นายอนุสรณ์ แสงนิ่มสวล 75.พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ 76.นายอมรวิชช์ นาครทรรพ 77.นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล78.นางอัญชลี ชวนิชย์ 79.พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

 

หมายเหตุ ของ ณาฒ สหัชชะ

ผมผิดหวัง สปช หมายเลข 15 17 19 41 42 54 56 57 มาก โดยเฉพาะสองนายพล 56 และ 57 เคยเป็นดาวเด่นในสมัย จปร รุ่น 7 เรืองอำนาจ แต่พอสูงอายุ ทำไมจึงคิดเพี้ยนไปคนละคน

แต่กับหมายเลข 41 นายปราโมทย์ ไม้กลัด เคยถวายงานกับพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพระราชดำริหลายโครงการ เข้าใจในผลได้ผลเสียต่อมวลชนสูง ทำไมมากลับลำในปัจจุบัน

หมายเลข 17 นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี เป็นบิดาของ ตั๊น จิตรภัสร์ กฤดากร ณ อยุธยา เทพธิดาดาวเด่นของ กปปส. ที่กระทำทุกอย่างเพื่อมวลชน ตั้งแต่เด็กจนเป็นสาวสวย พิสูจน์เลือด “ขัตติยา” ที่อยู่ในตัวให้เด่นชัดมาตลอด แต่ ท่านพ่อ ก็พิสูจน์ “เลือดวาณิช” ให้เห็นเด่นชัดในครั้งนี้ด้วย

หมายเลข 19 ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้ที่สำเร็จปริญญาเอกจาก สแตนด์ฟอร์ด ยู ที่เป็น ยูระดับท๊อบเท็นของ สหรัฐ เกรดเดียวกับ ฮาร์วาร์ด แถมมีไอเดียกว้าง ไกล เคยคำนึงถึงผลประเโยชน์ของชาติ ประชาชน เสมอมา แต่วันนี้กลับหลังหัน 180 องศา ทีเดียว

สำหรับหมายเลข 15 และ 76 จะติติงเพียงว่าคนในกลุ่มนามสกุลนี้มีสติปัญญาเป็นเลิศ แต่ความประพฤติแตกเป็นสองขั้ว ผมเป็นเพื่อนสนิทกับ นิตินัย อดีต สส. และ สว. น้ำดี และคุ้นเคยกับ พี่ปราโมทย์ มาก สองคนนี้หันหลังให้กับระบบ “ประชานิยมผสมทักษิณ” แต่น้อง หลานๆ ของสองท่านที่ว่า กลับนิยมระบบที่ว่ามาก แถมเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทย และ พรรคเพื่อไทย เต็มตัวด้วย ดังนั้นการลงมติรอบ 21 จึงเห็นได้ชัด

แต่..ในการลงมติคราวนี้ยังมีสมาชิกของ สปช.กลุ่มหนึ่งที่มีแต่ชีวิตปกติสามัญ กิน ขี้ ปี้ นอน เท่านั้น แต่ไม่มีสมองที่จะคิดสร้างสรรค์ หรือ ทำลาย ไม่รู้จักความผิด หรือ ถูก ใช้ชีวิตไปวันๆ กินเงินเดือนของปวงชนไปสบาย ๆ ไร้กังวล ในการประชุมคราวนี้จึง งดออกเสียง  เพราะคิดไม่ออกว่าจะเอายังไงดี มีรายชื่อดังนี้

พลเอก จีระ  โกมุทพงศ์    นางจุรี วิจิตรวาทการ    นางอุไรวรรณ จุลจักรวัฒน์

พลเรือเอก เจษฎา วิจารณ์     นายจำลอง โพฺธิสุข

ก็ขอให้เป็นสุข เป็นสุข เถิด อย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลย รักษาตนให้พ้นภัยพิบัติเถิด

สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยเพราะมุ่งจะกระทำเอื้อประเโยชน์ แก่ชาติ ประชาชนอย่างเต็มที่จำนวน 130 เสียง

ซึ่งท่านคงได้อ่านผ่านสารพัดสื่อไปแล้ว แต่บางทีผมจะนำเสนออีกในวันหน้าครับ