Get Adobe Flash player

ธรรมะจากหลวงปู่ (ใหญ่ ปริชาโน) ตอน ธรรมจักกัปปวัตนสูตร

Font Size:

จากแฟ้มส่วนตัวของหลวงปู่ใหญ่ที่ได้มาจากคุณเพชร เมื่อคราได้ไปดูเทศกาลแข่งเรือยาวในแม่น้ำน่าน ที่ จ.พิจิตร นั้น ได้นำมาเขียนเรื่ององค์มรรค 8 ไปแล้ว เนื่องจากมีพระอรหันตธาตุของหลวงปู่มั่น เสด็จมาถึง 8 องค์ เป็นการเน้นย้ำให้เร่งเขียนตั้งแต่เดือนกันยายนมาแล้ว บทนี้ก็เป็นแรงดลจิตดลใจที่ได้มาจากหลวงปู่อีกเช่นเคย ซึ่งผลัดกันมาเป็นเดือน จากนี้ไปจะเป็นสำนวนของหลวงปู่ใหญ่ ปริชาโน แห่งวัดธรรมรงค์สวัสดิ์ อ.ตาคลี เลยล้วนๆ ซึ่งพระคุณเจ้าเขียนด้วยลายมือของท่านเอง ซึ่งเราขออัญเชิญมาลงให้คนไทยที่ไกลบ้านได้ศึกษากัน

 

         พุทธศาสนา คือพุทธศาสตร์

        หลักธรรม คือสัจธรรมแห่งชีวิต ตามความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ พระพุทธศาสนาเป็นแกนนำและเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติไทย พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งสำคัญที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติไทย พระพุทธศาสนาเป็นมรดกและคลังสมบัติอันล้ำค่าของชนชาติไทย พระพุทธศาสนาเป็นหลักนำทางในการพัฒนาชาติไทย พระพุทธศาสนาเป็นมรดกตกทอดมาแต่โบราณกาล เป็นแหล่งคุณธรรมอันสูงสุด ประเสริฐสุดของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของเรา พวกเราชาวไทยชาวพุทธ ถึงเวลาแล้ว เวลาปัจจุบันนี้ก็ถึงพุทธกาลแล้ว สมควรให้มีจิตสำนึกระลึกถึงคุณธรรมอันมีค่าอันสูงส่งประเสริฐสุดเถิด จะเป็นที่พึ่งได้อย่างแน่นอน คุณธรรมอันสูงส่งคือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ

พระสังฆคุณนี้เอง ขอให้สวดแล้วอธิษฐานเอาเถิด ได้ผลมากดีแล

        หลักธรรมการปฏิบัติ คือสัจธรรมแห่งชีวิต เป็นความจริงที่จะต้องศึกษา นำมาปฏิบัติในช่วงที่มีชีวิตอยู่นั่นเอง

        ต้นเหตุตัวแม่บทของหลักสัจธรรมก็คือ ศีล 5 นั่นเอง ตัวแม่บทคือ ปานาฯ ห้ามฆ่าสัตว์ อทินนา ห้ามลักทรัพย์ กาเมฯ ห้ามล่วงละเมิดซึ่งกันและกัน มุสาฯ ห้ามหลอกลวงซึ่งกันและกัน สุราฯ ห้ามดื่มจนเกินขอบเขต รวมศีลทั้ง 5 ข้อนี้ ให้ยกเอามาตั้งอยู่ในองค์ธรรมมรรค 8 เป็นหลักปฏิบัติ เพราะองค์มรรค 8 เป็นหนทางสายตรง เพราะรู้ซึ้งถึงต้นเหตุ ตัวแม่บทของสัจธรรมคือ ศีล 5 กระจ่างแจ้งชัดถูกต้องแล้ว คือเกิดญาณตัวรู้ เกิดขึ้นแก่จิตของตัวเองก็เกิดสติระลึกได้ สัมปชัญญะรู้ตัว เดี๋ยวนี้เราเข้าใจแนวทางทิศทางในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ปัจจุบันถูกต้องแล้ว เราจะปฏิบัติตามแนวทางขององค์มรรค 8 องค์ธรรมมรรค 8 นั้นคือ

 

1.        สัมมาทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบ

2.        สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ

3.        สัมมาวาจา เจรจาชอบ

4.        สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ

5.        สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ

6.        สัมมาวายามะ เพียรชอบ

7.        สัมมาสติ ตั้งใจชอบ

8.        สัมมาสมาธิ จิตรู้ตัว กระจ่างแจ้งชัดแล้ว รู้แนวทางของตัวเองชัดแล้ว

 

        จิตจึงตั้งมั่นเห็นชอบสมบูรณ์ของทางสายตรง

        อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สีเลนะ สุคะติง ยันติ ปฏิบัติรักษาเสมอสมบูรณ์ ไปสู่โลกสวรรค์ ไปเห็นชั้นเทพได้อย่างสมบูรณ์ สีเลนะ โภคะสัมปะทา เป็นลาภโภคทรัพย์อันประเสริฐ สีเลนะ นิพพุติง ยันติ เป็นหนทางสายตรง เป็นหนทางสายเอก ทางไปสู่นิพพาน เป็นหนทางรอดพ้นจากโลกโลกิยะ คือโลกที่มีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นทางหลุดพ้น ไปสู่โลกุตตระได้อย่างสมบูรณ์แน่นอน ตัสมา สีลัง วิโสธะเย...ไม่มีหนทางอื่นใดอีกแล้ว ขอให้นำไปปฏิบัติเอาเถิด

         สภาพสภาวะของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน และในอนาคตไปในอดีต แล้วกลับมาเป็นปัจจุบัน มันเป็นวัฏจักร มันเป็นสามกาลในโลกมนุษย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มันจะหมุนเวียนไปตลอดกาล ถ้าจะกล่าวถึงหลักสัจธรรมก็มีหลักพื้นฐาน แนวทางเดียวกันทั่วทั้งโลกมนุษย์ เพราะสภาพสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในโลกปัจจุบันมีความเป็นอยู่เหมือนกัน เป็นเพื่อนแก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งโลก แต่ความคิดเห็นของคณาจารย์ทุกมุมโลก มีความคิดเห็นแตกต่างกัน เพราะมีทิฐิมานะแรงกล้ามาก คณากจารย์ทุกท่านต้องการเป็นหลักใหญ่ คิดยึดเป็นหัวหน้า ต้องการเป็นใหญ่ในศาสนาของตัวเอง แต่ที่จริงแล้วในโลกมนุษย์มีหลักพื้นฐานอันเดียวกัน แนวทางอันเดียวกัน คือสัจธรรมแห่งชีวิต จำเป็นจะต้องศึกษาให้รู้สภาพสิ่งแวดบล้อม ความเป็นอยู่ของสัตว์โลก สัจธรรมแห่งชีวิตของสัตว์โลก คือ ศีล 5 เป็นตัวแม่บท เป็นต้นเหตุให้มนุษย์เกิดขึ้นมาในโลก ทั่วทั้งโลก ในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงที่มีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนั้น เพราะไม่รู้แนวทางทิศทาง ตามความเป็นตริงของสัจธรรมแห่งชีวิตของตัวเอง จึงจำเป็นต้องศึกษาหลักสัจธรรม คือศีล 5 นั่นเอง ถึงเวลาแล้ว พวกเราชาวไทยทั่วทั้งประเทศจะก้าวข้ามพรมแดนใหม่ เข้าสู่ศตวรรษใหม่ แล้วยุติความขัดแย้งซึ่งกันและกัน  และการแบ่งแยกกัน จงหันหน้าเข้าหากัน เข้ามาร่ามปรึกษากัน จงมาร่วมสามัคคีกันเถิด พวกเราชาวไทยต้องเดินหน้าต่อไป พวกเรามาร่วมกันคิดใหม่ทำใหม่ ร่วมกันตั้งแต่บัดนี้เถิด เพื่อความเจริญ ความเป็นอยู่อย่างเป็นสุขของพวกเราในปัจจุบันและในอนาคต และเพื่อเยาวชนลูกหลานของพวกเราสืบต่อไป พวกเราชาวไทยชาวพุทธต้องร่วมกันหันหน้าเข้ามาปรึกษากัน ยึดหลักสัจธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นหลักพื้นฐาน เป็นขนบจารีตประเพณี เป็นวัฒนธรรม สืบต่อไปในอนาคต ขอจงมาร่วมกันตั้งแต่บัดนี้เถิด สัจธรรมนั้นก็คือศีล 5นั่นเอง มีมาตั้งแต่โบราณนานมาแล้ว เป็นต้นตัวแม่บท เป็นตัวอำนาจ ตัวที่มีอิทธิพลที่จะนำพาให้เดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ คือพ้นจากวังวนของวัฏสงสารได้ แล้วปิดอบายภูมิ 4 ได้อย่างแน่นอน ขอจงมาร่วมกันศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติกันเถิด ขอเตือนทุกๆ คน ทุกๆ ท่าน ถึงเวลาแล้ว

         คำว่า อริยะ รู้อะไร อะไรเป็นต้นเหตุ

        คำว่า ปราชญา รู้อะไร อะไรเป็นต้นเหตุ

        คำว่าพุทธะ ตัวรู้นั้น รู้อะไร อะไรเป็นต้นเหตุ

        ความหมายเหมือนกัน อันเดียวกันหรือไม่

        อยากทราบ เหตุผล ความหมาย ต้นเหตุนั้นเกิดขึ้นจากต้นเหตุอันใด

ตัวแม่บทที่ให้เกิดคุณธรรมนั้น อะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดคุณธรรม ตอบได้เลยว่า ตัวแม่บทที่ให้เกิดคุณธรรมนั้น คือ ศีล 5   ศีล5 เป็นแกนพื้นฐาน เป็นรากฐานเป็นต้นเหตุให้เกิดคุณธรรม เพราะศีล 5 นั้นมีมาแต่เดิมแล้ว คนทุกๆ คนมีศีล5 มาตั้งแต่ในอดีตแล้ว จึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ได้ในปัจจุบัน ศีล 5 เป็นกรอบแนวทางให้เดินทางไปสู่คุณธรรมขั้นสูง สู่แนวทางแห่งชีวิตของตนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกๆ คน แต่ไม่รู้ทิศทางของตนเอง จึงเดินหลงทางไม่พบทาง

         สภาพสภาวะตามความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นมันเกี่ยวโยงสืบเนื่องกันมาอยู่ตลอดกาล ในอดีต-ปัจจุบัน-ไปอนาคต แล้วก็หมุนกลับมาปัจจุบัน มันเป็นสามกาล จะหมุนตลอดไป คำว่าพุทธ คือ ลมอัสสาสะ หายใจเข้า คำว่า โธ คือลม ปัสสาสะ หายใจออก คำว่า อิติปิโส ภะคะวา คือ ตัวรู้เกิดขึ้นแล้ว ภะคะวาเป็นผู้มีโชค คำว่าพุทโธ ตื่นแล้ว รู้แล้ว เข้าใจแล้ว แนวทางเดินขึ้นสู่คุณธรรมขั้นสูง เป็นทางสายตรง เป็นทางสายเอกแห่งความพ้นทุกข์ จึงว่าพุทโธ ภะคะวาติ นี่เป็นแนวทางที่จะนำไปเป็นภาคปฏิบัติ คนปฏิบัติยังไม่รู้ตัวต้นเหตุ ตัวแม่บทของหลักสัจธรรมอยู่ที่ไหน อะไรเป็นตัวแม่บทก็ยังไม่รู้ ตัวแม่บทที่จะนำมาเป็นภาคปฏิบัติ แล้วจะหลงไปถึงไหน

         วิธีสร้างบุญบารมี ต้องใช้ญาณปัญญา คือค้นคว้าหาเหตุผลตัวต้นเหตุให้รู้ชัด แล้วนำมาปฏิบัติ จึงจะถูกต้อง ตัวต้นเหตุคืออะไรอยู่ที่ไหน เนื้อหาเหตุผลเป็นอย่างไร? นี่คือหลักพื้นฐานที่พระพุทธองค์ได้พิจารณาค้นคว้าทบทวนหาต้นเหตุแห่งความพ้นทุกข์ ให้หลุดพ้นทุกข์จากวังวนของโลกมนุษยืในโลกโลกียะ ไปสู่โลกโลกุตตระได้สมเจตนาของพระพุทธองค์ ที่ได้ตั้งปณิธานไว้ได้อย่างสมบูรณ์คือ หลักธรรม-ปุพเพ อะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ วิชชาอุ ทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ อะโลโกอุทะปาทิ ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเป็นแสงสว่างโชติช่วงซึ่งไม่เคยมีมาแก่เรา นี่แสดงโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 องค์ คือพิจารณาทบทวน วัฏจักรสามกาลนั่นเอง คือ ในปัจจุบันไปในอนาคต ในอนาคตไปเป็นอดีต ในอดีตกลับมาเป็นปัจจุบัน อีกโลกที่มนุษย์ได้พึ่งพาอาศัยอยู่ในโลกทุกวันนี้ คือพิจาณาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนั่นเอง เรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตายของสัตว์โลกนั่นเอง โลกมันหมุนเป็นวงโคจรตลอดกาล สัตว์โลกก็เกิด แก่ เจ็บ ตาย ตายแล้วก็กลับมาเกิดอีก โลกมนุษย์มันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาล ขอเตือน ขอให้เข้าใจ ตัวต้นเหตุ เบื้องต้นหลักธรรมที่จะนำเอามาเป็นภาคปฏิบัติคือสัจธรรม ศีล 5 ห้าข้อนั่นเอง เป็นหนทางแนวทางที่จะเดินทางขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้นสูงได้ หลุดพ้นทุกข์จากวังวนวัฏสงสาร แล้วอบายภูมิปิดได้แน่

         ผู้ศึกษาหาหนทางพ้นทุกข์จะต้องศึกษาพิจารณาด้วยปัญญา ถึงเหตุและผลให้กระจ่างแจ้งชัดทั้งสามกาล จึงจะหลุดพ้นทุกข์ไปได้ ไปสู่โลกุตตระ เป็นอริยะได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ต้องกลับมาอีก สิ้นภารกิจของผู้ปฏิบัติผู้นั้นแล้ว

         พระพุทธองค์ได้ใช้พระปรีชาญาณอันแหลมคมลึกซึ้งยิ่ง พระพุทธองค์จึงได้ค้นพบต้นเหตุสาเหตุของมนุษย์ในโลกได้กระจ่างแจ้งเป็นโลกะวิทู คือทรงรู้แจ้งชัดในมนุษย์โลก เทวโลก คือ โลกสวรรค์ พรหมโลก คือ พวกปฏิบัติเรื่องฌาน  รู้กามภพ

รูปภพ อรูปภพ รู้กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ภูมิของผู้ที่มีคุณธรรม คือผู้ที่ปฏิบัติ จะได้ภูมิธรรมขั้นไหนจะไปสู่สุคติขั้นไหน หรือจะไปสู่อบายภูมิ 4 คือ นรก ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รู้ทางปฏิบัติ เดินทางสายตรง เป็นหนทางสายเอก ก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไปเป็นเทพใน 6 ชั้น การที่จะขึ้นไปชั้นเทพ ก็สุดแล้วแต่คุณธรรมของผู้ปฏิบัตินั้นเอง ผู้ปฏิบัติก็จะรู้ตัวเอง เป็นปัจจัตตังด้วยตนเอง

 

หลวงปู่ใหญ่ ปริชาโน

สมณศักดิ์ สมเด็จพระปรีชาญาณมุนี แห่งศรีลังกา วัดธรรมรงค์สวัสดิ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (หลวงปู่ฝากไว้)

ประกาศ ใครต้องการสั่งอาหาร เพื่องานทุกชนิดไม่ว่า งานแต่ง งานศพ งานวันเกิด

ติดต่อ คุณ นา ที่รับประกันว่าไม่ผิดหวัง ใครทานอาหารหรือขนมของเธอ จะไม่ทานถ้วยเดียว ต้องเบิ้ล ดังนั้นเวลาสั่งให้สั่งเผื่อเหลือ เราเคยลิ้มชิมรสมาแล้ว ก๋วยเตี๋ยวเป็ด กับกระเพาะปลา ข้าวต้ม ของเธอ หาใครสู้ไม่ได้

 โทรหาเธอถามเธอว่า ...มีอะไรมั่งที่เธอทำไม่ได้ ...เพราะเธอทำได้ทุกอย่าง กับราคาถูกอย่างน่าเกลียดมาก ดังนั้นอย่าเอาเปรียบกันมากนักเพราะเธอเกลียดผงชูรสมาก ไม่เคยใช้ มีใบประกอบอาหารถูกต้อง เบอร์ 626-5325-635...คุณนา

ติดต่อเราได้ที่ 085-660-2475 หรือ เบอร์บ้านที่เชียงใหม่ 053-110417 หรือ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.ajanva.net เนื่องจากเราจำศีล 3 เดือน ออก 15 เมษา ทักอะไรใครไม่ได้ ใครมีปัญหาอะไรด่วนติดต่อคุณเอมเลขาเรา ...เธอช่วยได้ ...เป็นตัวแทนเราได้ เบอร์ 081-890-9245

อมิตาภพุทธ