Get Adobe Flash player

ไหว้พระขอพร 9 วัด โดย อ.จอยยย โหรา

Font Size:

 

หวัดดีคะ มีท่านผู้อ่านเสรีชัย Line มาบอกว่ากลับเมืองไทย อยากหาวัดที่เป็นพระอารามหลวงทำบุญ ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง เพราะจำไม่ค่อยได้แล้ว วันนี้ดิฉันได้หาข้อมูลวัดพระอารามหลวง 9 วัด ที่ลูกค้าอยากทำบุญ หรือท่านผู้อ่านที่ได้กลับมาเยี่ยมบ้าน หรือมาเที่ยวเมืองไทย ได้

มาทำบุญหรือสักการะบูชา หรือเสริมดวงเพื่อเป็นมงคลให้กับตัวเอง นะคะ เรามาเริ่มต้นกันเลยคะ

ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร เวลาปิดเปิด (05.00 – 19.00 น)

ไปสักการะ เทพารักษ์ทั้ง 5 พระเสื้อเมือง, พระทรงเมือง,พระกาฬไชยศรี, เจ้าพ่อเจตคุปต์

เจ้าพ่อหอกลอง เพื่อตัดเคราะห์ต่อชะตา เสริมวาสนา ด้วยการไหว้ศาลหลักเมือง ด้วยธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ผ้าแพร 3 สี พร้อมดอกบัว

สถานที่ตั้ง อยู่บริเวณหัวมุมสวนหลวง ข้างพระบรมมหาราชวัง ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

1.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือวัดซำปอกง (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.)

คติ : เดินทางปลอดภัยดี มีมิตรไมตรีที่ดี

เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนแดงคู่ ดอกไม้พวงมาลัย

สถานที่ตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

ประวัติ/ความเป็นมา

      วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศที่ดิน ซึ่งบริเวณดังกล่าว เดิมเรียกว่า หมู่บ้านกุฎิจีน วัดนี้สร้างขี้นเมื่อ พ.ศ.2368 ในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้ถวายเป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดกัลยานิมิตร” พร้อมกับทรงสร้างพระวิหารหลวงเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธไตรรัตนนายก” (หลวงพ่อโต) ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 4 หรือเรียกตามแบบจีนว่า ซำปอฮุตกง หรือซำปอกง

       วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นวัดเดียวในประเทศไทย ที่มีองค์พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางปิลิไลยก์ โดยประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนัง เรื่องพุทธประวัติ นอกจากนี้ ยังมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บพระไตรปิฎก และพระคัมภีร์ต่าง ๆ ซึ่งรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขี้นในปี พ.ศ. 2408

การเดินทาง วัดกัลยาณมิตร ตั้งอยู่แขวงวัดกัลย์ เขตธนบุรี โดยมีรถประจำทาง สาย 40, 57, 149, 3, 4, 7, 9, 21, 37, 56, 82 รถปรับอากาศ สาย ปอ.7, 21, 82

ทางเรือ ลงเรือข้ามฟากที่ท่าน้ำปากคลองตลาดขึ้นท่าวัดกัลยาณมิตร เพื่อความสะดวก ควรเดินทาง ด้วยรถโดยสารประจำทาง หรือบริการขนส่งสาธารณะ เนื่องจากสถานที่จอดรถ มีจำกัดมาก

2.วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (เวลาเปิดปิด 08.00 – 16.00 น.)

คติ : มีชัยต่ออุปสรรคทั้งปวง

เครื่องสักการะ สำหรับพระประธานในโบสถ์ จุดธูป 3 ดอก เทียน เล่ม ดอกบัว 1 ดอก

เครื่องสักการะ สำหรับรูปเคารพสมเด็จพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก

ประวัติความเป็นมา  วัดชนะสงครามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงสถาปนาวัดขึ้นมาใหม่ และรัชกาลที่ 1โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ ฝ่ายราชสามัญ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทหารรามัญ ในกองทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ต่อมาเมื่อมีชัยชนะต่อกองทหารข้าศึกถึง 3 ครั้ง จึงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดชนะสงคราม”

          วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร มีพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย

เป็นพระประธาน มีพระนามว่า “พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฎฐ์ มเหทธิศักดิ์ปูชนียชยันตะโคตม บรมศาสดา อนาวรญาณ” ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ

การเดินทาง วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บนถนน จักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร สามารถเดินทางโดยรถประจำทาง

สาย 33, 64, 65 หรือ รถปรับอากาศ สาย ปอ.3, 32, 33, 64, 65

3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหา

วิหาร หรือ วัดโพธิ์ (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 )

คติ ร่มเย็นเป็นสุข

เครื่องสักการะ ธูป 9 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว 11 แผ่น

ประวัติ และความเป็นมา

        วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร หรือที่รู้จักกันในนาม “วัดโพธิ์” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมชื่อ “วัดโพธาราม” พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงบูรณะ และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ เพื่อบรรจุพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งอัญเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยา ต่อมา ใน พ.ศ. 2377 รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะ พระเจดีย์ แล้วพระราชทานนามว่า “พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญตาญาณ” และทรงสร้าง “พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกนิธาน” เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดโพธิ์ เป็นมหาวิทยาลัยประชาชน” จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวมสรรพวิชาความรู้ มาจารึกบนแผ่นศิลาติดไว้บริเวณพระอุโบสถ เพื่อให้ประชาชนศึกษาหาความรู้

      ในปัจจุบัน วัดโพธิ์เปิดอบรมเผยแพร่วิชาการแพทย์แผนโบราณ โดยผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกอบโรคศิลป์จากการสาธารณะสุข

 

    นมัสการพระพุทธไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ (ที่ฝ่าพระบาทททั้ง 2 ข้าง ประดับมุก ลวดลายภาพมงคล 108 ประการ) เพื่อความเป็นสิริมงคล “ไหว้พระนอนวัดโพธิ์ ร่มเย็นเป็นสุข อยู่ดีกินดี ตลอดปี” ด้วยธูป 9 ดอก เทียนแดง คู่ ทองคำเปลว 11 แผ่น หากใครที่เกิดในปีมะเมีย สามารถแก้ปีชงได้ที่วัดนี้ แนะนำให้ไปไหว้ขอพระ “ พระพุทธเทวปฎิมากร” เสริมดวงให้ชีวิตสดใส สมหวังทุกประการ

สถานที่ตั้ง หลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 6, 9, 12, 25, 43, 44, 47, 53, 60, 82, 91 ,123, รถปรับอากาศ สาย 501, 508

                                            ต่อฉบับหน้าคะ

                                   

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/horo.sanook.com