Get Adobe Flash player

พิธีทอดผ้าป่ากับกฐินต่างกันอย่างไร /2 โดย อ.จอยยยย

Font Size:

 

    ในการทำพิธีทอดผ้าป่า ผู้ทอดนำผ้าป่าไปวาง ต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ กล่าวคำ พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง ผู้ได้รับฉันทานุมัติ จากหมู่สงฆ์ ก็จะลุกมาเดินถือ ตาลปัตราชักผ้าบังสกุล กล่าวคาถา ต่อจากนั้นพระสงฆ์จะสวดอนุโมทนา ในผลบุญ เจ้าภาพกรวดน้ำ อุทิศส่วนบุญกกุศล

     การทอดผ้าป่า เป็นการทำบุญอีกวิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยดำรง พระพุทธศาสนา ให้คงบุญกุศลอย่างใหญ่หลว ทั้งแก่ผู้ทำ และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หลังออกพรรษาปีนี้ อย่าลืมร่วมนะคะ

     ประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปี กำหนดให้มีการจัดการทอดกฐินขึ้น ในวันประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่สามารถรับกฐินไ ต้องีพระภิกษุจำพรรษา ไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัด สามาถรับกฐินได้ปีละ หนึ่งครั้ง

     คำว่า กฐิน แปลว่าไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง การเย็บจีวรนั้น พระเถรานุเถระ ต่างมาช่วยกัน

     การทำบุญทอดกฐิน ถือเป็นกุศลแรง เพราะปีละครั้ง ละต้องทำในกำหนดเวลาที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้

    การจองกฐิน เมือไปจองกฐิน ณ วัดใดวัดหนึ่ง

ตามวันที่กำหนด ให้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาอาหารไว้เลี้ยงพระ และกำหนดวันแล้ว ก็เตรียมจัดหา เครื่องผ้ากฐิน คือไตรจีวร พร้อมเครื่อง ตามศรัทธา โดยมี 3 ไตร

     วันงาน พิธีทอดกฐินองค์กฐิน จะตั้งที่บ้านเจ้าภาพ หรือ จะไปตั้งที่วัดก็ได้ กลางคืนมีการมหรสครึกครื้น และมิตรสหายจะมาร่วมอนุโทนา

ถ้าเป็นทางบกก็มีการแห่กันไปถ้าทางเรือก็จะมีการขบวนเรือเป็นที่น่าสนุกสนาน  เช้ามีการเลี้ยงพระเพล การทอดกฐิน จะทอดในตอนเช้านั้นก็ได้ ทอดเพลก็ได้ ถ้าเป็นในชลบท ชาวบ้านจะจัดภัตตาหารเลี้ยงด้วย เจ้าของงานกฐิน ก็จัดให้แล้วแต่กาละเทศะ แต่ถ้าตั้งองค์กฐินในวัดที่จะทอดนั้น เช่น ในชนบทตอนเย็น ก็แห่องค์กฐินฉลองวันรุ่งขื้น เลี้ยงพระเช้าแล้ว ทอดกฐิน ถวายภัตตาหารเพล

                     อ.จอยยย โหรา

 

http/www.kmmtan .com/www.rdompon.com