Get Adobe Flash player

วันวิสาขบูชา(Vesak Day) โดย อ.จอยยย โหรา

Font Size:

 

     เดือนนี้มีวันสำคัญอีกวันหนึ่งคะ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล ถือเป็นวันสำคัญ ที่ชาวพุทธทั่วโลก ทุกนิกาย เป็นวันสำคัญในหลายประเทศ วันสำคัญของโลกวันหยุดราชการ ตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสมัชชา สหประชามติ เพราะเป็นวันสำคัญที่สุดในทางพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน  แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้น ได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือในวันเพ็ญแห่งเดือน วิสาขมาส ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

     ในวันวิสาขบูชานี้ ถือเป็นวันสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธทั่ว จะมารวมจัดทำพิธี ทำบุญใหญ่ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อบำเพ็ญกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้า

     ในประเทศไทย ส่วนมากจะเริ่มการจัดพิธีกันตั้งแต่ช่วงเช้า โดยการทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า  และในตลอดวัน จะมีการบำเพ็ญกุศล และความดีอื่นๆ เช่นตั้งใจรักษาศีล 5 ศีล 8 งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ทำบุญถวายสังฆทาน ให้อิสระทาน (ปล่อยนก ปล่อยปลา) และเวียนเทียนรอบอุโบสถ ในเวลาตอนเย็น

     โดยก่อนเวียนเทียน พุทธศาสนิกชน ควรร่วมกันกล่าวสวดมนต์ และคำบูชาในวันวิสาขบูชา โดยปกติตามวัดต่างๆ จะจัดให้มีการทำวัตร สวดมนต์ และคำบูชา ในวันวิสาขบูชา และนิยมการเวียนเทียน รอบอุโบสถ โดยจุดธูปเทียน และถือดอกไม้เป็นเครื่องสักการะในมือ แล้วเดินเวียนรอบปูชนียสถาน 3 รอบ โดยขณะที่เดิน ทำจิตใจให้สงบ ระลึกถึง พระพุทธคุณ ด้วยการสวดอิติปิโส (รอบที่ 1) ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวดสวากขาโต (รอบที่ 2) และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวดสุปะฏิปันโน (รอบที่ 3) จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ จากนั้นนำธูปเทียนดอกไม้ ไปบูชาตามปูชนียสถาน จึงเป็นอันเสร็จพิธี

        ถ้าทุกท่านว่างนะคะขอ เชิญไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้าน ของท่าน เพื่อเป็นการบูชาละลึกถึงพระรัตนตรัย และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

                                  

 

http//Wikipedia

http//horoscope.sanook.com