Get Adobe Flash player

ถ้อยคำอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของชาวไทย โดย อ.จอย โหรา

Font Size:

ดิฉันยังจำค่ำคืนแห่งความวิปโยค ของปวงชนชาวไทย ในคืนวันที่ 13 ตุลาคม 2559

รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง เมื่อได้ทราบแถลงการณ์เกี่ยวกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและศรัทธาของพสกนิกรปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลา 70 ปี ในการขึ้นครองราชย์ ท่านทรงเป็นที่พึ่งทางจิตใจของประชาชน พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถและมีผลงานที่นำพาพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสร้างสัมพันธ์อันดีแก่ประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลก ท่านทรงทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มีพระราชกรณีกิจมากมายที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการครองชีพของคนไทยให้ดีขึ้น ทั้งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีความสามารถในการหาอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ตัวอย่างผลงานของท่านที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจ ที่ท่านทรงทำมามีมากมายเช่น

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรด้านการปฏิรูปและพัฒนาที่ดิน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดการพัฒนาที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า ให้อุดมสมบูรณ์ แล้วจัดสรรให้เกษตรกรในรูปสหกรณ์ นอกจากนั้นมีการปลูกหญ้าแฝก เพื่อแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินด้านเกษตรกรรม มีหลายโครงการ ได้แก่ โครงการหลวงพัฒนาภาคเหลือ โครงการฝนหลวง โครงการธนาคารข้าว โครงการธนาคารโคกระบือ และมีโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถแก้ภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย และน้ำท่วม เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรี โครงการขนาดกลางและเล็กจำพวกฝายเก็บน้ำ โครงการฝนหลวง เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้ง และให้มีน้ำทำนา และโครงการแก้มลิง เพื่อชะลอน้ำเก็บไว้ในหน้าแล้ง ควบคุมการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน ลำคลองต่างๆสู่อ่าวไทย ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำฯลฯ  และพระองค์ท่านอทรงมีความประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะในด้านสุขอนามัย และเอื้ออาทรต่อพสกนิกรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความทุกข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภัย ในการเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ

ทุกครั้ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ ทั้งแพทย์ผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และแพทย์อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครันเพื่อที่จะพร้อมรักษาผู้ป่วยในทันทีและส่งคนไปตามหมู่บ้านที่ห่างไกลอีกด้วย และทรงก่อตั้งมูลนิธิกองทุนนวฤกษ์ มูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนของพระองค์เอง เพื่อเป็นทุนริเริ่มในการก่อร้างโรงเรียนและวัดตามชนบท เพื่อที่จะสงเคราะห์เด็กยากจนและกำพร้า ให้มีสถานที่เล่าเรียน โดยอาราธนาพระภิกษุเป็นครูสอนในวิชาสามัญต่างๆ ที่ไม่ได้ขัดต่อพระธรรมวินัย ตลอดจนช่วยอบรมศีลธรรมแก่เด็กนักเรียน ทั้งนี้เป็นพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กนักเรียน ได้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการศึกษาควบคู่กันไป อันจะทำให้เยาวชนของชาติ นอกจากมีความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังจะทำให้มีจิตใจดี ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม เพื่อที่จะได้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

     ความดีของพ่อหลวงของเรา เป็นความรักความบริสุทธิ์ใจ และท่านทรงทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จากเหตุการณ์การเด็จสวรรคตถือเป็นความสูญเสีย และความเศร้าโศกเสียใจของเราเหล่าปวงชน เพราะท่านเป็นผู้ให้เรามาตลอด

     ด้วยอานุภาพแห่งคุณงามความดีทั้งปวงที่พระองค์ทรงปฏิบัติ และด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลที่พสกนิกรทั่วประเทศบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศล ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ในสัมปรายภพ