Get Adobe Flash player

กกต.เฉพาะกิจแจ้งรายละเอียด การเลือกตั้งนายกสมาคมไทย

Font Size:

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ แจ้งกำหนดการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560  นางจันทรา แก้วดี เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง นางหทัยรัตน์ บุญชู ผู้ประสานงาน ได้แถลงต่อสื่อมวลชนไทยท้องถิ่นว่า ตามที่ประชุม ของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1.จัดดีเบตในวันที่ 15 เวลา 13.00-15.00 น. ที่วัดไทยลอสแอนเจลิส โดย คุณคิด ฉัตรประภาชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้สมัครทุกท่านมาร่วมด้วย (ทั้งทีม) 

ขอให้ผู้สมัครทั้งสองทีมเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบกติกาก่อนการดีเบ็ทในเวลา 12:15 น. ในวันเดียวกัน

2.          กงสุลใหญ่ธานี แสงรัตน์ ประจำนครลอสแอนเจลิสได้จับฉลากเพื่อหาหมายเลข ประจำตัวของผู้สมัครที่สถานกงสุลใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ผลปรากฎว่า หมายเลข 1 ได้แก่ คุณจิน่า ปรีชา, หมายเลข 2  ได้แก่ คุณวลัยพรรณ เกษทอง 

3. คุณสมบัติของผู้ลงคะแนนเสียง

3.1 เป็นคนไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3.1.1 บุคคลที่เกิดจากบิดาหรือมารดาที่เป็นคนไทย ให้ถือว่ามีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง (โดยมีหลักฐานหนังสือเดินทางหรืออื่นๆที่พิสูจน์ว่าบิดาหรือมารดาเป็นคนไทย)

4. การเลือกตั้ง    

4.1 ลงคะแนนเสียงด้วยตนเองที่หน่วยเลือกตั้งที่ วัดไทยแอล.เอ. เมืองนอร์ทฮอลลีวูด ในวันที่ 29 มกราคม 2017 ระหว่างเวลา 9:00- 15:00 น.

ผู้ลงคะแนนเสียงจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทย พร้อมด้วย หลักฐานแแสดงถิ่นที่อยู่อาศัยเช่น ใบขับขี่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือใบเสร็จรับเงินจาก การไฟฟ้า - ประปา หรือ แก๊ส ที่มีชื่อของผู้ลงคะแนนเสียงและที่อยู่ในเขตรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้

ผู้ลงคะแนนเสียงที่ไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนไทย จะต้องให้ กรรมการเลือกตั้ง2 ท่าน ลงชื่อรับรองว่าเป็นคนไทย

มีสถานที่เพื่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยเฉพาะในบริเวณลานวัดด้านหน้าศาลา พระธรรมราชานุวัตร

4.2 ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์

ใช้ใบสมัครขอสิทธิลงคะแนนเสียง 1 ​ใบ และ ใบลงคะแนนเสียง 1 ​ใบ พร้อมแนบสำเนา หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย “และ” สำเนาหลักฐานที่ระบุที่อยู่ เช่นใบขับขี่ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย  

แบบฟอร์มขอสิทธิและลงคะแนนเสียง หาได้จาก นสพ.ไทย ในแอล.เอ หรือจากเวปไซด์ ของสื่อในแอล.เอ. หรือใน Social Media ต่างๆ

จ่าหน้าซอง TASC เมล์มาที่ 4140 Garden Ave. Los Angeles, CA 90039 ควรส่งก่อน วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เพื่อให้ทันเปิดตู้จดหมายในวันสุดท้ายเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560

บัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์จะเปิดซองในวันเลือกตั้ง หากมีการเปิดซองก่อนถือว่า เป็นบัตรเสีย*

4.3 การหย่อนบัตรลงคะแนนที่สถานกงสุลใหญ่ จะต้องใช้ใบสมัครขอสิทธิลงคะแนนเสียง 1 ใบ และ ใบลงคะแนนเสียง 1 ใบ พร้อมแนบสำเนา หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน ไทย “และ” สำเนาหลักฐานที่ระบุที่อยู่ เช่นใบขับขี่ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ต้องใส่และปิดซองและ จ่าหน้า ซองว่า TASC 

4.4 หย่อนบัตร ที่ สถานกงสุลใหญ่ นครลอส แอนเจลิส 611 N.Larchmont Blvd. ชั้น 2nd  L.A. CA 90004 (323) 962-9574 จะมีเจ้าหน้าที่สถานกงสุลฯเป็นผู้รับบัตรเพื่อนำไปใส่ในกล่องรับ บัตรต่อหน้าผู้ยื่น

4.5 ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสามารถฝากซองลงคะแนนเลือกตั้งให้กับใครก็ได้เพื่อ นำไปหย่อนที่สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 27 มกราคม เวลา 15:00 น.

5. การนับคะแนน เริ่มหลังจากการปิดรับคะแนนเสียง โดยเปิดหีบลงคะแนนเสียงอย่าง เปิดเผย ให้ประชาชนมีโอกาสได้รับทราบ มีเจ้าหน้าที่นับคะแนนและตรวจสอบโดยกรรมการเลือก ตั้งทั้ง 5​ ท่าน

ให้นับจำนวนผู้ลงคะแนนทางไปรษณีย์ ไว้ก่อนเปิดซองเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล ในภายหลัง 

หากว่าคะแนนที่ต่างกันระหว่างผู้สมัครหมายเลข 1 และ2 มีมากกว่าจำนวนบัตรลง คะแนนทางไปรษณีย์ ให้ประกาศผลเลือกตั้งได้ในวันนับคะแนน

 (เช่นผู้สมัครมีคะแนนห่างกัน 300 คะแนน แต่มีบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ 100 คะแนน ซึ่งจะไม่ทำให้เปลี่ยนคะแนนของผู้สมัครที่มีคะแนนนำได้)

ในทำนองเดียวกันหากคะแนนของผู้สมัครใกล้เคียงกัน และคะแนนทางไปรษณีย์ มีจำนวนมากกว่าส่วนต่างระหว่างผู้สมัครทั้งสอง กรรมการเลือกตั้งจะไม่ประกาศ ผลการเลือกตั้งในวันลงคะแนน จนกว่าจะได้นับคะแนนรวมและตรวจสอบหลักฐาน ต่างๆ ในการลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน

.........................................................