Get Adobe Flash player

เปิดตัว ‘จีน่า-วลัยพรรณ’ ผู้สมัครนายกสมาคมไทย

Font Size:

เปิดตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สืบแทน นายสุรศักดิ์ หักฤทธิ์ศึก ซึ่งมีผู้สมัคร 2 ท่านคือ เบอร์ 1 จีน่า ปรีชา, เบอร์ 2 วลัยพรรณ เกษทอง

ทั้ง 2 ทีมได้แนะนำตัวผ่านสื่อฯ เรามาทำความรู้จักพร้อมกัน

แนะนำตัว ผู้สมัครหมายเลข 1

ข้าพเจ้านางจีน่า ปรีชา (ชื่อเดิม จารุทิพย์ เปรมะรัศมี) อายุ 45 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการต่างประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัท เอสเค อินชัวรันส์ สมรสและมีบุตรชาย 3 คน คนโตจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรช่างกล University of California San Diego คนที่สองกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า University of California San Diego และคนที่สามกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรช่างกล University of California Irvine

ข้าพเจ้าเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการ และรองนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ปี 2011-2012 และดำรงตำแหน่งเหรัญญิกมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2009 ถึงปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งประธานชมรมนักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการต่างประเทศในปี 2006-2011 เคยเป็นประธานการจัดการประกวดเทพีสงกรานต์วัดไทยลอสแองเจลิส และวัดพุทธิชิโนฮิลส์ เป็นประธานผ้าป่าสามัคคีวัดไทยลอสแองเจลิส และเป็นผู้นำบุญกฐินมหาชน และคณะผ้าป่าสามัคคี จากลอสแองเจลิส ไปทอดถวาย ณ วัดอลาสก้าญาณวราราม รัฐอลาสก้า

เคยเป็นวิทยากรรับเชิญหัวข้อเรื่อง ประกันสุขภาพฉบับโอบาม่าแคร์ ซึ่งจัดโดยสภาหอการไทยฯ เคยจัดสัมมนาเรื่องการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนไทย เคยจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยนำอาสาสมัครซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนจากมหาวิทยาลัยต่างๆกว่า 80 คน ร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณวัดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชนไทยมาโดยตลอด

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ในตำแหน่งนายกสมาคมไทยฯ ประจำปี 2017-2018 พร้อมทีมงานจำนวน 9 คน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อชุมชนไทย มีความชำนาญการในสาขาต่างๆ มีความมุ่งมั่นและมีจิตอาสาที่จะทำงานเพื่อชุมชนไทยตามนโยบายต่างๆ ที่นำเสนอมานี้เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของสมาคมไทยฯ และพร้อมรับฟังและรับคำแนะนำจากผู้อาวุโสและผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ ด้วยความเคารพซึ่งจากการที่ข้าพเจ้าอยู่ในสังคมไทยในแอลเอมากว่า 23 ปี ข้าพเจ้ามีความรัก ความผูกพันกับชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง และต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนไทยให้แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้น ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนทางด้านการกระจายข่าวให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับทราบโดยทั่วกัน

รายชื่อผู้สมัคร และตำแหน่ง

1.          นางจีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยฯ (อดีตเลขานุการและรองนายกสมาคมไทยฯฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ปี 2011-2012)

2.          นางเจนนิเฟอร์ อิงอร่าม       รองนายกฯ ฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ (อดีตรองนายกสมาคมไทยฯ ฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมเยาวชน ปี 2011-2012/อดีตเลขานุการกรรมการบริหารสมาคมไทยฯ ปี2009-2010)

3.          นายบุญณรงค์ พูลสมบัติ รองนายกฯฝ่ายการกีฬา (อดีตรองนายกสมาคมไทยฯฝ่ายการกีฬา ปี 2011-2012/อดีตรองนายกสมาคมไทยฯฝ่ายกีฬาประเพณีแอลเอ-ซานฟรานฯ ปี 2008-2010)

4.          ครูสมจิตร เค้าอ้น                           รองนายกฯ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย

(อดีตรองนายกสมาคมไทยฯฝ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยปี 2011-2012/อาจารย์พิเศษด้านดนตรีไทย UCLA /  ครูอาสาสมัครวัดพระธาตุดอยสุเทพ)

5.          นายจีระพงษ์ วงศ์โชติ รองนายกฯฝ่ายต่างประเทศ (อดีตกรรมการบริหารสมาคมไทยฯ ปี 2011-2012 / Project Leader : The Aerospace Corporation)

6.          ดร. ไอรดา วัฒนวิทูกูร รองนายกฯฝ่ายบริการสาธารณสุข (Medical Clinical Child Psychologist : Children’s Hospital Los Angeles)

7.          นางสาววรรณจิรา ดิษยบุตร รองนายกฯฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager : Beverly Hills Physicians /เจ้าของธุรกิจด้าน IT,Network Consulting

8.          นายณัฐ เอี่ยมวงศ์นุกูล                                 รองนายกฯฝ่ายจัดหารายได้

(Material Manager : Evoqua Water Technologies / Co-Owner, CFO : 4 Color Fantasies)

9.          นางวิมลพรรณ สุรัทธะ เลขานุการและประชาสัมพันธ์ (อดีตเลขานุการสมาคมไทยฯ ปี 2015-2016)

10.        นางจันทร์เพ็ญ ควินน์ เหรัญญิก (อดีต Vice President OMBA School Band : Oxford Academy / อดีต Chief Accountant : P. Charoenyon)

ชื่อทีม : ทีมแนวร่วมใหม่

คำขวัญ:ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมพัฒนา

นโยบาย:

1.          เสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีต่อกันในชุมชนไทย และชุมชนอื่น

2.          แนะแนวความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการจัดสัมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพ่ความรู้แก่ชุมชนไทย ทั้งบุคคลทั่วไปรวมถึงเจ้าของธุรกิจ

3.          เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและให้ความรู้ด้านการใช้สิทธิอันพึงจะได้รับจากภาครัฐ

4.          สนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

5.          ประกอบหรือสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณกุศลและกิจกรรมอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

6.          เผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน

7.          เป็นศูนย์กลางข้อมูลและให้คำปรึกษา ในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับการดำรงชีพของชุมชนไทย

แนะนำตัว ผู้สมัครหมายเลข 2

ข้าพเจ้าชื่อนางสาววลัยพรรณ เกษทอง อายุ 45 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก University of West Florida ปริญญาโทสมุทรศาสตร์เคมี และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งประกาศนียบัตร LUTCF ทางด้านการประกันภัยจาก American College of Financial Service ปัจจุบันทำงานที่บริษัท Transamerica Agency Network ในตำแหน่งตัวแทน

ในด้านหน้าที่การงาน ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในงานด้านประกันภัยมากว่า 10 ปี โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนประกันภัยธุรกิจ การวางแผนการเกษียณอายุ Estate Planning และสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง รวมทั้งบริหารทีมตัวแทน โดยดูแลลูกค้ามากว่า 1,000 ราย นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังเคยเป็นกรรมการขององค์กรที่ให้ความรู้และสนับสนุนธุรกิจการประกันภัย เช่น National Association of Insurance and Financial Advisors(NAIFA)เป็น Co-Chair of Educational Committee ของ Estate Planning Council of Emerald Coast โดยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้รับรางวัลtop 50 ทางด้านการขาย top 10 ในตำแหน่งผู้จัดการทีมขาย และ top worksite award จากบริษัท AIG ก่อนที่จะมาเริ่มงานที่บริษัท Transamerica Agency Network เมื่อต้นปี 2016

ในอดีตก่อนที่จะมาทำงานทางด้านประกันภัย ข้าพเจ้าได้เคยทำงานหลายแห่งทำให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น เคยเป็นเจ้าของธุรกิจการเกษตร Keto 162 ซึ่งเป็นธุรกิจสาหร่ายคีโตอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและวิจัยบริษัท Anajak Aquaculture เคยเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ของ SARCS Secretariat Office ในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเคยป็นนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

ทางด้านชีวิตส่วนตัว ข้าพเจ้าเป็นบุตรสาวคนเดียวของครอบครัว “นักปกครอง” ที่ได้รับใช้แผ่นดินไทยมาหลายชั่วอายุคน ต้นตระกูลของข้าพเจ้าเป็นเจ้าเมืองกมลาศัยในยุคก่อนจะปกครองเป็นจังหวัด คุณปู่และคุณพ่อของข้าพเจ้าก็ได้รับราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายจังหวัด ญาติคนอื่นก็ได้รับราชการในหลายกระทรวง ดังนั้นเมื่อเกิดมาข้าพเจ้าเกิดมาก็ได้เรียนรู้ว่า คนไทยทุกคนนอกจากจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือสังคมอีกด้วย ข้าพเจ้าได้เห็นครอบครัวเดินทางไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก เช่น ในยามที่เกิดอุทกภัย เวลาที่พักอยู่ในจวนผู้ว่าฯ แม้ยามดึกก็ยังเห็นประตูเปิดให้ชาวบ้านมาร้องเรียนและแจ้งปัญหาอยู่เนืองๆ ทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในหน้าที่นี้และมีความต้องการช่วยเหลือคนไทยอยู่ในสายเลือด แม้ว่าจะไม่ได้มีตำแหน่งใดๆ ก็ตาม ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสได้มาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีพี่น้องชาวไทยอยู่ ข้าพเจ้าจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนไทยในทุกโอกาสที่มี

ข้าพเจ้าได้เริ่มทำงานช่วยเหลือชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2006 โดยเป็นล่ามอาสาสมัครให้กับ Okaloosa และ Escambia County Court รัฐฟลอริด้า เป็นผู้ร่วมจัดงานกงสุลสัญจรในชุมชนไทยในรัฐฟลอริด้าทางตอนตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นผู้ร่วมจัดงานสำคัญทางศาสนาและชุมชนจนถึงปี 2013 เและปัจจุบัน ยังเป็นเครือข่ายช่วยเหลือชุมชนไทยในบริเวณนั้นให้กับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซีอีกด้วย

เมื่อข้าพเจ้าได้ย้ายมาอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสในปี 2013 ข้าพเจ้าได้เริ่มทำงานให้กับชุมชนไทยโดยเป็นครูอาสาที่วัดป่าธรรมชาติตั้งแต่ปี 2013-2015 เคยเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี่เมือง Monterey Park ขณะนี้เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียฯ เป็นกรรมการบอร์ดบริหารของสภาหอการค้าไทย-อเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย  และเป็นเลขานุการและประชาสัมพันธ์สมาคมไทยฯ ตั้งแต่ปี 2015 -2016 มีผลงานได้ช่วยจัดทำโครงการของสมาคมไทยฯ อาทิเช่น กิจกรรมโครงการสืบสานภาษาและมรดกไทย กิจกรรมกีฬาประเพณีสมาคมไทยเหนือ-ใต้ ร่วมจัดกิจกรรม Bike for Dad Bike for Mom งาน Thai Town Art Show เพื่อเทิดพระเกียรติการครองราชสมบัติครบ 70 ปีของในหลวงรัชกาลที่ 9 และริเริ่มโครงการใหม่หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการแม่เหล็กสายด่วนคนไทย โครงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 2016 (ร่วมกับ Secretary of State office และ LA Country Clerk-Registrar Office)โครงการสัมนา “ความรู้ในการใช้ชีวิตอย่างคนไทยในอเมริกา”และร่วมจัดงานประชุม Samakkee Summit ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่มีการรวมตัวของสมาคมไทยทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา (ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส, Thai CDC และ TABA) เป็นต้น

นอกจากงานที่ข้าพเจ้าทำในนามของสมาคมไทยฯ แล้วข้าพเจ้ายังได้ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดงานเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันครบรอบพระชนมายุ 60 พรรษาที่วัดไทยฯ และจัดงานวางพวงมาลาวันปิยะมหาราชทุกปี ร่วมกับสภาหอการค้าไทยฯ ในการจัดสัมนาอบรมนวดแผนไทยและเป็น certified surveyor กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดสปาของไทย และสนับสนุนให้ตลาดของชาวอเมริกันได้รับทราบ และเข้าประชุม ร่วมงานกับหอการค้าไทยของกลุ่มเชื้อชาติอื่นในการถกปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนไทย และชุมชนอื่นอย่างสม่ำเสมอ

นอกเหนือจากเวลาที่ทำกิจกรรมช่วยชุมชนไทย ตามตำแหน่งหน้าที่ขององค์กรที่ข้าพเจ้าอยู่ดังกล่าว ข้าพเจ้ายังได้เป็นอาสาสมัครให้กับ Thai American Bar Association และ Asian American Advancing Justice ในกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านกฏหมายและอิมมิเกรชั่น ช่วยคนไทยในกระบวนการขอเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา ร่วมจัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารทั้งที่วัดป่าธรรมชาติและวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เข้าร่วมงานพิธีทางศาสนาทั้ง 3 ศาสนาในวัดต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การทำความสะอาดไทยทาวน์ร่วมกับสโมสรไทยทาวน์โรตารี่ ช่วยแปลเอกสารภาษาอังกฤษและเป็นล่ามให้กับการสัมนาในชุมชนไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่เนือง ๆ ที่ผ่านมาก็ได้เป็นล่ามอาสาแปลในกิจกรรม LA City Attorney Town Hall Meeting และกิจกรรมประชุมให้ความรู้กับโรบินฮูดที่เพิ่งจัดไปที่ไทยแลนด์พลาซ่า เป็นต้น รวมทั้งข้าพเจ้ายังเป็นผู้เขียนคอลัมน์ “เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม” ในหนังสือพิมพ์ไทยในแอลเอ เพื่อให้ความรู้เป็นวิทยาทานแก่ชุมชนไทยทุกอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง

เมื่อมีเวลาข้าพเจ้ามิได้สละเวลา เพื่อช่วยสังคมไทยแต่เพียงอย่างเดียว ข้าพเจ้ายังได้ร่วมเป็นสมาชิก และเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อช่วยสังคมอีกมากมาย อาทิเช่น ร่วมกับ Destin Chamber of Commerce จัดการอบรม Young Professional Leadership ร่วมกับกลุ่ม Destin Wine Auction จัดงานเพื่อหาทุนช่วยเหลือบุคคลผู้ด้อยโอกาสร่วมกับ Cancer Society ในงาน Cancer Relay For Life เพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ร่วมกับ Habitat Humanity ในการหาทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ร่วมกับ American RedCross ในการทำกิจกรรมบริจาคเลือด และข้าพเจ้าเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่ง Young Professional Leadership Award โดย Destin Chamber of Commerce ในปี 2007

ข้าพเจ้ามีความสนใจในการเป็นผู้นำตั้งแต่วัยเด็ก ได้เป็นหัวหน้าชั้นเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรของสถานศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีที่จุฬาฯ และปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย University of West Florida (UWF) ซึ่งข้าพเจ้าได้รับรางวัล Outstanding Leadership Award ในปี 2005 จากการทำงานร่วมกับ UWF Student Government

ชีวิตนอกเวลางานประจำและงานสังคม ข้าพเจ้าเป็น “นักกิจกรรม” ตั้งแต่วัยเด็ก ได้เริ่มเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตั้งแต่อายุ 8 ขวบและเริ่มเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติตั้งแต่อายุ 14 ปี เป็นนักกีฬาบาสของสโมสรหลายแห่งในประเทศไทย และประสบความสำเร็จสูงสุดในการเป็นหัวหน้าทีมบาสเกตบอลเยาวชนนักเรียนไทย ในการเข้าแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนอาเซียนนำพาทีมชนะได้เหรียญทองในปี 2532 นอกจากด้านกีฬาแล้วข้าพเจ้ายังมีความสนใจในด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วย ข้าพเจ้าเป็นนักดนตรีไทยของโรงเรียนตั้งแต่สมัยมัธยม เคยยังเข้าร่วมงานแสดงของวัดป่ามาหลายครั้ง และมีกำหนดจะเข้าร่วมการแสดงงานวันไหว้ครูของ UCLA ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

ด้วยกิจกรรมชุมชนทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทำ ทำให้ข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรต่างๆ ในชุมชนไทยและสหรัฐอเมริกา ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ทั้งผู้นำชุมชนและบุคคลข้าพเจ้าจึงได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหลายท่านที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนไทย มาเป็นเวลานานให้เสนอตัวขึ้นมาลงสมัครเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคมไทยฯ ในปี 2017 นี้ ข้าพเจ้าและทีมงานมีโครงการอีกมากมายที่ได้มีแผนจะร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งของไทยและสหรัฐ ต้องการจะสานต่อในนามของสมาคมไทยฯ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาสานต่อเจตนารมณ์ของบุคคลหลากหลาย ที่ข้าพเจ้าเคารพซึ่งได้ลงรากปักฐานงานกิจกรรมชุมชนในอดีตที่ผ่านมา เพื่อช่วยพัฒนาให้เป็นสมาคมไทยยุคใหม่ ที่นอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในชุมชนแล้ว ยังจะเป็นสะพานเชื่อมไทยไปสู่สากลในอนาคต

แนะนำสมาชิกทีม “รวมใจไทย”

รวมพลัง พัฒนา เดินหน้า ไปสู่สากล

  1. วลัยพรรณ เกษทอง นายกสมาคมฯ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), University of WestFloridaปริญญาโท สมุทรศาสตร์เคมี (MS),  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางทะเล (B.S), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

เลขานุการและประชาสัมพันธ์สมาคมไทยฯ (2015-2016)กรรมการบอร์ดบริหารสภาหอการค้าไทย-อเมริกันประชาสัมพันธ์สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการประกันภัยในภาคธุรกิจและการวางแผนของผู้สูงอายุ บริษัท AIG และ TAN เจ้าของธุรกิจการเกษตร Keto 162หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท Anajak Aquacultureผู้จัดการประชุมเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SARCS Secretariat Officeนักวิชาการผู้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

  1. กิตติกรณ์ กลีบการะเกตุ รองนายกสมาคมฝ่ายทั่วไปและการกีฬา

ประวัติการศึกษาUS Army Intelligence School

ประสบการณ์ทำงาน

ครูฝึกและ Recruiter, US National Guard           รับราชการทหาร, US Armyช่วยงานชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ปี 2002 ถึงปัจจุบัน

  1. โสมอุษา (จารุจินดา)โอคอนเนล เลขานุการสมาคมฯ

การศึกษา ปริญญาตรีด้านการโรงแรม มหาวิทยาลัยรังสิต, อนุปริญญาจาก Long Beach Community College

ประสบการณ์ทำงาน

กรรมการบริหารสมาคมไทยฯ 2015-2016Realtor, Century 21 และ First Team Real Estateอดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายขายตลาดบริษัททัวร์และการประชุม (MICE) มีประสบการณ์งานการโรงแรม (10 ปี+) ที่โรงแรม Four Season, Sofitel Central, Marriott Riverside, Royal Orchid Sheraton และ Westin Grand Sukhumvit

  1. พชรพรรณ (ดอนไธสง) รอยส์ตัน เหรัญญิกสมาคม

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามอนุปริญญาด้านการบัญชี จาก American River College

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีและภาษี, บริษัท Optima Tax Relief ผู้เชี่ยวชาญด้านการยื่นเสียภาษี, บริษัท Pat Turner CPA และ HR Blockนักบัญชี, บริษัท Rita May Clark Tax and Bookkeeping Services

5.ไพฑูรย์ สรุจิกำจร รองนายกฯ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโททางด้านวิศวกรโครงสร้าง, University of Michiganปริญญาตรีทางด้านวิศวกรโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

รองนายกสมาคมไทยฯ 2015-2016รองนายกสมาคม National Association of Asian American Professionals (NAAAP), Orange Countyผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Global Success Allianceผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานสาขา Orange County and San Diego Office และผู้อำนวยการโครงการ, บริษัท Englekirk Structural Engineersวิศวกรโครงการ, บริษัท C.C. Johnson and Maholtra, P.C.

  1. รัตนหทัย ใจยง รองนายกฯ ฝ่ายกิจกรรมทางสังคม

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติการทำงาน

เจ้าของธุรกิจช่วยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยน Global Learning, LLC. ผู้จัดการบริษัท Dangermond Woodworkingเจ้าหน้าที่การเงินและประชาสัมพันธ์ ร้าน ดีนี่ จ.เชียงใหม่ เจ้าของห้างหุ้นส่วน ปานเทพการเกษตร จ.เชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลราม 1 จ.เชียงใหม่

  1. พนมพร โทญ่า บริล รองนายกฯ ฝ่ายบริการชุมขน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีศิลปศาตร์ เอกรัฐศาสตร์ โทจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ล่ามแปลภาษาเฉพาะทางการแพทย์, บริษัท PALS for Healthที่ปรึกษาครอบครัว, Center for the Pacific Asian Family (CPAF) ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกทำร้ายผู้ดูแลคดี, Thai Community Development Center (Thai CDC)ผู้ช่วยบริการทางสุขภาพ, Torrance Unified School District

8.ไมล์ เรืองศรี รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ,  California University of Business And Technology (CUBT) และกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเดียวกันปริญญาตรีศิลปศาสตร์ทางด้านมนุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน

เจ้าของและผู้ดำเนินรายการ “สาระเร็วต่างแดน” เจ้าของธุรกิจ Online Shippingผู้วางกลยุทธด้านการตลาด, บริษัท Voice TVเจ้าของบริษัททางสื่อ, The Enผู้บริหารงานลูกค้า, บริษัท Matchbox Agency, Inpire (Siam Keela) และ Atime Media (GMM)

9.สุทธิอัตถ บุญชื่น รองนายกฯ ฝ่ายวิชาการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, California State Polytechnic Universityปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรทางการตลาด, UCLA Extension, Los Angeles

ประสบการณ์ทำงานเจ้าของและผู้ดำเนินรายการ “สาระเร็วต่างแดน” ฝ่ายประสานงานลูกค้าธุรกิจ, บริษัท Macrofood LLCผู้ช่วยฝ่ายธุรกิจ, บริษัท Ocareผู้ช่วยฝ่ายวิจัย, กรมการค้าภายใน

10. วินัย ศุภมงคลทวีสุข ช่างภาพและกรรมการสมาคมฯ

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนนวมินเตรียมอุดมน้อมเกล้า

ประสบการณ์ทำงานช่างภาพอิสระ ผู้มีผลงานในสังคมไทยแอลเอมากมายช่างภาพเจ้าของเวบแกลอรี่ v9creative.com

............................................................