Get Adobe Flash player

รัฐบาลเห็นชอบ ‘ดำเนินการ’ แก้ไข-ลดปัญหาบุคคลไร้รัฐ

Font Size:

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส แจ้งช่าว เรื่อง การดำเนินการของไทยในการแก้ไขและลดปัญหาบุคคลไร้รัฐ

อ้างถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขและลดปัญหาบุคคลไร้รัฐ ในประทศไทยจำนวน 2 มติ

๑.         อนุมัติในหลักการร่างกฏกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทย ของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. ...

โดยรายละเอียด ร่างกฏกระทรวงดังกล่าวอาศัยความตามกฏหมายสัญชาติมาตรา 7 ทวิ วรรค 3 ที่กำหนดได้ว่า

“บุตรของคนต่างด้าวทุกกลุ่มที่เกิดในประเทศไทย” สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ต้องถูกจับกุม/ดำเนินคดี ในข้อหาเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฏหมาย ไม่ว่าบิดาหรือมารดาจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ก็ตาม โดย “สิทธิอาศัย” ของบุตรจะเป็นไปตามสิทธิของบิดาหรือมารดา และสิทธิอาศัยนั้นก็จะติดตัวเด็กต่อไป ตราบเท่าที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

การให้สิทธิอยู่อาศัยตามร่างกฏกระทรวงฉบับนี้ไม่เป็นการ “ให้ถิ่นที่อยู่” และ “ให้สัญชาติไทย” แก่บุคคลต่างด้าวที่เกิดประเทศไทย และไม่เป็นการ “และรับรองสิทธิหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย” แต่อย่างใด

การได้สัญชาติไทย ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฏหมายสัญชาติและหลักเกณฑ์ที่ ครม.กำหนดเป็นการเฉพาะ และคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยจะต้องถูกดำเนินคดีตามที่กำหนดใน พรบ.ตรวจคนเข้าเมือง ตามเดิม

2.          อนุมัติเห็นชอบ ข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล ของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทย

โดยครม.ได้อาศัยอำนาจ ตามกฏหมายสัญชาติมีมติอนุมัติให้เด็กที่เกิดในประเทศไทยซึ่ง “เป็นบุตรของคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว” และอยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน หรือเป็นกรณีที่เรียนจบ

ปริญญาตรีแล้ว ให้มีสิทธิขอมีสัญชาติไทยเป็นการทั่วไปตามขั้นตอนของกฏหมายสัญชาติ

ผู้ที่สามารถขอสัญชาติไทยตามมติดังกล่าว ได้แก่ (1) บุตรของคนต่างด้าวกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย ที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำทะเบียนและออกบัตรประจำตัวไว้แล้วกับสำนักทะเบียนอำเภอ ซึ่งบิดาหรือมารดาจะต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี (2) บุตรของคนต่างด้าวอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย ที่เกิดและเรียนหนังสือในประเทศไทยจนจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีแล้ว เท่ากับว่าเป็นคนอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 20 ปี ก็ให้สิทธิขอมีสัญชาติไทยได้เช่นเดียวกับกรณีแรก (3) ถ้าเด็กกลุ่มที่ (2) ยังเรียนไม่จบปริญญาตรี จะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะขอมีสัญชาติไทยได้และ (4) ถ้าเป็นกรณีเด็กกำพร้าและไม่สามารถพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงได้ว่าใครเป็นบิดามารดา

เด็กจะใช้สิทธินี้ได้ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรอง จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์

ขณะนี้มีกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่เกิดในประเทศไทยที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยจำนวน 80,000 คน

การอนุมัติเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยทั้ง 2 มติเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของเด็กที่เกิดในประเทศไทย และได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 10-20 ปี ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทย ที่จะยุติการไร้สัญชาติและเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหานี้ในระดับนานาชาติอีกด้วย