Get Adobe Flash player

รมว.พัฒนาสังคมร่วม3องค์กร ลงนามให้ช่วยเหลือหญิงไทย

Font Size:

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ“การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในนครลอสแอนเจลิสและประเทศสหรัฐอเมริกา”

วันที่ 6 มีนาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ฯ แถลงว่า พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จะนำคณะผู้แทนเยือนนครลอสแอนเจลิส เนื่องในโอกาสการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การให้ความช่วยเหลือหญิงไทย และคนไทยในนครลอสแอนเจลิสและประเทศสหรัฐอเมริกา” ระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์กับองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือชาวไทย ได้แก่

1) ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน (Thai Health and Information Services) 2) ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center) 3.สมาคมไทยมุสลิมคอมมิวนิตี้แห่งสหรัฐอเมริกา (Thai Muslim Community of USA) รวมถึงการมอบใบรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แก่ทั้ง 3 องค์กร

โดยมีสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว รวมถึงร่วมฟังการเสวนาในประเด็นการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในนครลอสแอนเจลิส ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10-12.00 ณ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เริ่มจาก กสญ. ณ นครลอสแอนเจลิส กล่าวต้อนรับ รมว.พม.และคณะฯ

เสวนา ”การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในนครลอสแอนเจลิส โดยผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และผู้แทนองค์กรทั้ง 3 แห่ง

จากนั้น รมว.พม. กล่าวแสดงความยินดีในการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ ต่อด้วยพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคน ไทยในนครลอสแอนเจลิสและประเทศสหรัฐอเมริกา”

รมว.พม.มอบใบรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แก่ทั้ง 3 องค์กร

จากนั้น รมว.พม.เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ

ส่วนกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและนายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย กงสุลได้พบกับกลุ่มนักธุรกิจจากมลรัฐออเรกอนที่สนใจทำธุรกิจในประเทศไทย ณ Arlington Club นครพอร์ตแลนด์ โดยมีผู้ผลิตในด้านต่างๆ เข้าร่วม อาทิ เคมีภัณฑ์ พลังงานทางเลือก รถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์สอนการฝึกขับเครื่องบิน ระบบกรองน้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนผู้แทนจากมลรัฐออเรกอน (Business Oregon)

กงสุลใหญ่ฯ ได้ชี้ให้เห็นถึงความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระบบคมนาคมทางกายภาพซึ่งเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รวมทั้งตลาดและศักยภาพของประเทศเพื่อนบ้านและโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคต

กงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) และโอกาสและศักยภาพทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในมลรัฐออเรกอน ที่จะเป็นหุ้นส่วนขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับการลงทุนในประเทศไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ

ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางภายหลังการบรรยายสรุปของกงสุลใหญ่ฯ โดยผู้เข้าร่วมทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย และสนใจที่จะพัฒนาโอกาสทางธุรกิจกับประเทศไทยต่อไป เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค อาทิ เวียดนามและสิงคโปร์ โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ชี้แจงสถานการณ์ในเมียนมาและบทบาทจีนในภูมิภาค รวมทั้งการยกเลิกความตกลงเขตการค้าเสรี Trans Pacific Partnership (TPP) และศักยภาพของ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ที่ใกล้บรรลุการเจรจาในปีนี้

ในวันเดียวกัน บริษัท Arcimoto ที่เข้าร่วมการบรรยายสรุปได้จัดให้กงสุลใหญ่ฯ ทดลองขับขี่รถสามล้อไฟฟ้าที่เมืองยูจีน ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ชื่นชมรถสามล้อไฟฟ้าว่ามีคุณภาพการขับขี่และความปลอดภัยสูง บริษัทฯ ได้พัฒนารถต้นแบบและจัดจำหน่ายแล้วและกำลังหาหุ้นส่วนการลงทุนและธุรกิจต่อไป กงสุลใหญ่ฯ ได้แนะนำให้ศึกษาตลาดและการผลิตในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มีแผน จะปรับเปลี่ยนรถโดยสารตุ๊กตุ๊กเป็นรถไฟฟ้าและเชิญให้เข้าร่วมคณะนักธุรกิจมลรัฐออเรกอนเยือนไทยในเดือนมิถุนายน 2560 ด้วย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นางจีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และนายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย กงสุล ได้เข้าพบนาย John Chiang, State Treasurer of California โดยได้มีการหารือถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ขอบคุณนาย Chiang ที่เข้าร่วมงานสามัคคีซัมมิท เมื่อปี 2559 ซึ่งชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับชุมชนไทยจากเมืองอื่น ๆ ทั่วสหรัฐฯ

2. แนะนำนางจีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งจากชุมชนไทย เพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่าง Office of State Treasurer กับชุมชนไทยต่อไป ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ และกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญนาย John Chiang เข้าร่วมงานสงกรานต์ ซึ่งจะผู้เข้าร่วมงานนับพันคน ที่วัดไทยฯ

3. ได้หารือถึงประเด็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มร้านอาหารไทยในนครลอสแอนเจลิส เพื่อให้ปฏิบัติตามกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน ซึ่งทาง Office of State Treasurer มีความยินดีที่จะร่วมมือในการประสานงานกับหน่วยงานมลรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. ได้หารือถึงประเด็นปัญหาในการออกใบอนุญาตล่าช้าโดย California Massage Therapy Council (CAMTC) สำหรับผู้ประกอบการด้านการนวดและสปาคนไทย ซึ่งมักจะมีความล่าช้าในการขอออกใบอนุญาต หลายครั้งสถาบันที่เรียนมาถูกปิดหรือไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้คนไทยที่ประกอบอาชีพดังกล่าวเดือดร้อน ซึ่ง Office of State Treasurer ยินดีที่จะตรวจสอบในส่วนดังกล่าวต่อไป

5. Office of State Treasurer มีความยินดีที่จะรับนักศึกษาฝึกงานจากชุมชนไทย ตามโครงการ Thai – American Leadership Project ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

6. นาย Chiang มีความยินดีที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลิส โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะเป็นผู้ประสานงานสำหรับการให้สื่อมวลชนไทยฯ เข้านัดสัมภาษณ์ต่อไป

นาย John Chiang ได้รับเลือกตั้งเป็น State Treasurer of California ตั้งแต่ปี 2557 โดยเคยดำรงตำแหน่ง State Controller of California ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2550- 2557 และได้แสดงความประสงค์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอร์เนียในปี 2561 แล้ว

กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบของที่ระลึกช้าง สัตว์ประจำชาติไทยแก่นาย John Chiang ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน.