Get Adobe Flash player

สกญ.ขยายวันปิดรับสมัคร โครงการเพื่อนไทยอเมริกัน

Font Size:

สถานกงสุลใหญ่ ขยายวันปิดรับสมัครโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน

นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส แจ้งว่า ตามที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project -TAFP) ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน-9 กันยายน 2560 เพื่อไปทำงานอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพันและความตระหนักรู้ในความเป็นไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคม 2560 นั้น

เพื่อให้ผู้สนใจมีระยะเวลาเตรียมเอกสาร และให้มีผู้สมัครที่หลากหลายจากมลรัฐต่างๆ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะขยายวันรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2560

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaiconsulatela.org/TAFP.htmlหรือติดต่อ น.ส.อิสรีย์ พรหมโสภี โทรศัพท์ (323) 962-9574 ต่อ 227 และ อีเมล์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ (611 N. LarchmontBlvd., Los Angeles, CA90004) ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครข้างต้น

..........................................