Get Adobe Flash player

‘ศิลปินแห่งชาติ’ นำ10ครูศิลปะ ศึกษาอบรมโชว์ผลงานในสหรัฐ

Font Size:

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาศิลปกรรมไทยฯ สถานกงสุลใหญ่ ททท. สํานักงานลอสแอนเจลิส ร่วมโครงการ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติรุ่น ที่ 8” นำ 10 ครูศิลปะ เดินทางมาศึกษา ดูงาน และแสดงผลงานในสหรัฐ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 12 เมษายน 2560

สืบเนื่องจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอดงานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ ” ในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ ไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคลากรที่อยู่ในวงการศิลปะ ได้แก่ครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา และ กลุ่มศิลปินอิสระในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

โครงการดังกล่าวมีหลักสูตรการอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยดําเนินการไปแล้วถึง 8 รุ่น มีผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 500 คน โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นรวมทั้งสิ้น 85 คน

 นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังได้ตระหนักถึงคุณค่าในการพัฒนาบุคลากรทางด้านทัศนศิลป์เพื่อสร้าง “บุคคลต้นแบบทางด้านศิลปะรุ่นใหม่ที่มีความเป็นเลิศให้แก่วงการศิลปะไทย”

และเพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการฯ ให้บุคลากรที่อยู่ในวงการศิลปะของไทย สามารถพัฒนาศักยภาพ เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ทางด้านศิลปะให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาความรู้ร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กับเครือข่ายวัฒนธรรมต่างประเทศ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินไทยรุ่นใหม่ก้าวไปสู่เวที ศิลปะสากลในระดับนานาชาติ

จึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมที่มีผลงานดีเด่นของแต่ละรุ่น ให้ไปเผยแพร่ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานทางด้านศิลปะ ร่วมกับผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะในสหรัฐอเมริกา รวมถึงดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับเครือข่าย ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา

ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา โดย ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ พร้อมด้วยคณะศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างต่อเนื่องทุกปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงด้ร่วมกับองค์กรต่างๆ ได้แก่ สภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา สถานกงสุล ณ นครลอสแอนเจลิส การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลอสแอนเจลิส จัดโครงการฯ และเผยแพร่ผลงาน ศิลปะ ณ สหรัฐอเมริกา ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เป็นครั้งที่ 8 โดยนําผลงานศิลปะระดับดีเด่น มาเปิดแสดงนิทรรศการ

โดยในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 8 มีคณะครูอาจารย์จำนวน 10 คน เดินทางมา สหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 12 เมษายน 2560

เพื่อศึกษาดูงานศิลปะต้นฉบับในแบบเก่า และกระบวนการพัฒนาของศิลปะสมัยใหม่ จากพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ในสหรัฐ

นอกจากนี้จะเป็นการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ จากประสบการณ์ที่ได้รับ รวมถึง ร่วมทำเวิร์คชอป และจัดนิทรรศการผลงานของทุกคนในนครลอสแอนเจลิส ก่อนที่จะนำประสบการณ์นี้ ไปต่อยอดเป็นความคิดสร้างสรรค์ สร้างงานศิลปะ รวมทั้งไปสอนให้กับลูกศิษย์ในสถาบันที่รับผิดชอบ

สำหรับครู อาจารย์คิลปะ ที่ร่วมเดินทางมาครั้งนี้ประกอบด้วย

นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย ศิลปินอิสระ จาก จ.กาฬสินธุ์, น.ส.จันทรา เวียงจันทร์ อาจารย์โรงเรียนบ้านมูเซอ จ.เชียงใหม่, นายสุกิจ ชูศรี อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช

น.ส.จุมพิตา วัฒนวิจารณ์ อาจารย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน, นายตันติกร โนนกอง อาจารย์โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร, น.ส.ธัญญ บัวระภา อาจารย์โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร, นายวรรณลพ มีมาก อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี

นายกฤศ จินดารัตน์ อาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก, นายณภัทร ธรรมนิยา อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม, นายสุชาติ สุขนา อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม    

................................................................